Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Phát triển toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ đối với thanh niên

Ngày đăng: 31/12/2021   05:24
Mặc định Cỡ chữ
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: ... xác định chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê quốc gia, trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa khẳng định“... Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”, đồng thời nêu rõ: “Củng cố kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đủ mạnh và giao cho Uỷ ban một số nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu cho Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo lĩnh vực, địa bàn và theo sự phân công phân cấp của Chính phủ. Thành lập Hội đồng công tác thanh niên ở các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương làm nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện mô hình này. Xác định chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê quốc gia, trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp.

Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên, các tổ chức thanh niên đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên. Thực hiện tốt Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên tốt.

Tập trung chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010; xây dưng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2020, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể hóa các chủ trương của đảng trong giáo dục, bồi dưỡng phát huy thanh niên. Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên phù hợp với tình hình mới. Ban hành Luật Việc làm. Sớm ban hành cơ chế, chính sách để giải quyết chỗ ở, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao cho thanh niên làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và học sinh, sinh viên đang học tập”.

Tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2021(1)

Để các cơ quan có thẩm quyền thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân; đồng thời, là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách, pháp luật về thanh niên, ngày 14/9/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BNV quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, để thống nhất công tác thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV, ngày 15/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Bên cạnh việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Nội vụ; các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm: 1) Danh mục chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm mã số, nhóm, tên chỉ tiêu; 2) Nội dung chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu của chỉ tiêu thống kê và cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV, chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam gồm danh mục biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng bộ, ngành, cụ thể gồm: đơn vị báo cáo; đơn vị nhận báo cáo; ký hiệu biểu; kỳ báo cáo; thời hạn nhận báo cáo; hình thức gửi báo cáo. Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có các chỉ tiêu như: số giờ dành cho vui chơi, giải trí mỗi tuần của thanh niên; tỷ lệ thanh niên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thể dục, thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú; tỷ lệ thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động; kiến thức kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp...

Các chỉ tiêu trên nhằm xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo cho thanh niên môi trường, điều kiện học tập, lao động, được phát triển toàn diện cả về thể chất và giá trị thẩm mỹ.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thảm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"(2)./.

----------------------------------------------

Chú thích:

(1) Tổng cục Thống kê: Báo cáo số 282/BC-TCTK ngày 29/12/2021.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội năm 2021, tr.168.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 của tuổi trẻ Việt Nam

Ngày đăng 01/03/2022
Năm nay, Tháng Thanh niên có chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi động vào sáng 01/3/2022 tại Hà Nội với hàng loạt hoạt động xung kích, tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội có tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ngày đăng 26/02/2022
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 25/02/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 282/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Quảng Bình: Bổ sung mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công tác thanh niên

Ngày đăng 23/02/2022
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ. Cụ thể:

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 439/BNV-CTTN về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 08/02/2022
Nhằm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngành Nội vụ, năm 2022, tiến hành theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại 04 bộ và 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.