Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Hà Nội thực hiện chế độ báo cáo thống kê để có chính sách phù hợp phát triển thanh niên đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tiễn

Ngày đăng: 30/12/2021   06:58
Mặc định Cỡ chữ
Căn cứ nội dung Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 08/10/2021 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa: Thành đoàn Hà Nội

Kế hoạch triển khai nhằm thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội do các sở, ban, ngành thực hiện, gồm: việc lập và gửi báo cáo thống kê; hướng dẫn lập báo cáo; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê; tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên để trình Bộ Nội vụ công bố, tổ chức phổ biến, thông tin thống kê; theo dõi, hướng dẫn, báo cáo tình hình thực hiện; khai thác, tổng hợp, lồng ghép việc thu thập các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên thông qua chế độ báo cáo thống kê của các sở, ban, ngành; các cuộc điều tra thống kê và sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên để đánh giá việc thực hiện chính sách đối với thanh niên hàng năm, 05 năm và trong nhiều năm, đồng thời làm cơ sở để ban hành chính sách phù hợp phát triển thanh niên của thành phố Hà Nội đảm bảo khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm các biểu mẫu báo cáo, cụ thể:

- Có 48 chỉ tiêu được thực hiện thống kê riêng lẻ trên từng biểu mẫu (48 biểu mẫu, 01 biểu 01 chỉ tiêu);

- Có 01 chỉ tiêu thực hiện, thống kê trên 02 biểu mẫu: Biểu số 003tn.N/BCS- TAND (Tòa án nhân dân) và Biểu số 003tn.N/BCS-VKSND (Viện kiểm sát nhân dân) (Tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm cảc chức vụ lãnh đạo tại Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố) thống kê cho chỉ tiêu có mã số: 0408;

- Có 32 chỉ tiêu được thực hiện thống kê trên 11 biểu mẫu, cụ thể: Biểu số 002tn.N/BCS-CTK (Dân số thanh niên, tỷ số giới tính của thanh niên) thống kê chung cho 02 chỉ tiêu, gồm mã số: 0201, 0202; Biểu số 005tn.N/BCS-CTK (Thanh niên và tình hình về lao động thanh niên) thống kê chung cho 08 chỉ tiêu, gồm mã số: 0301,0302,0303,0304,0305,0307,0308,0314; Biểu số 010tn.N/BCS-CTK (Tỷ lệ thanh niên là thành viên trong hộ nghèo; tỷ lệ thanh niên ở trong hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; hố xí hợp vệ sinh) thống kê chung cho 03 chỉ tiêu, gồm mã số: 1001, 1002, 1003; Biểu số 001tn.N/BCS-LĐTBXH (Số thanh niên là người khuyết tật; tỷ lệ thanh niên là người khuyết tật làm chủ cảc cơ sơ sản xuất kinh doanh) thống kê chung cho 02 chỉ tiêu, gồm mã số: 0204, 0313; Biểu số 002tn.N/BCS-GDĐT (Số thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông; lưu ban; bỏ học cấp trung học phổ thông) thống kê chung cho 02 chỉ tiêu, gồm mã số: 0602,0603; Biểu số 003tn.N/BCS-GDĐT (Báo cảo thống kê giáo dục đại học của thanh niên) thống kê chung cho 03 chỉ tiêu, gồm mã số: 0604, 0605, 0606; Biểu số 001tn.N/BCS-YT (Chiều cao và cân nặng trung bình của thanh niên) thống kê chung cho 02 chỉ tiêu, gồm mã số: 0701, 0702; Biểu số 002tn.N/BCS-YT (Tỷ lệ thanh niên hút thuốc lá và uống rượu bia) thống kê chung cho 02 chỉ tiêu, gồm mã số: 0705, 0709; Biểu số 003tn.N/BCS-YT (Tình hình nhiễm HIV và tử vong do HIV/AIDS của thanh niên) thống kê chung cho 03 chỉ tiêu, gồm mã số: 0706, 0707, 0708; Biểu số 004tn.N7BCS-YT (Tinh hình kế hoạch hóa gia đình va phá thai của thanh niên/vị thành niên) thống kê chung cho 02 chỉ tiêu, gồm mã số: 0710, 0711; Biểu số 001tn.N/BCS-TTTT (Tỷ lệ thanh niên sử dụng điện thoại di động, máy tính, Internet) thống kê chung cho 03 chỉ tiêu, gồm mã số: 0901, 0902, 0903.

Các báo cáo thống kê được thực hiện bằng hai hình thức (văn bản giấy và qua hệ thống báo cáo điện tử). Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. Báo cáo bằng văn bản điện tử thể hiện dưới hai hình thức là định dạng PDF của văn bản giấy hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo.

Việc ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thể hiện quan điểm nhất quán, đúng đắn của Thành phố trong việc xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên, tăng cường công tác thu hút nguồn lực thanh niên là người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô Hà Nội./.

Minh Nhật

Tin tức cùng chuyên mục

Hàng năm tổng hợp số thanh niên đóng bảo hiểm và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng 16/01/2022
Theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp số thanh niên đóng bảo hiểm thất nghiệp; số thanh niên được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 13/01/2022
Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Chiến lược), Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược (kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021).

Quảng Ngãi: Đề xuất xin ý kiến xây dựng phần mềm về quản lý thanh niên

Ngày đăng 08/01/2022
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị và toàn xã hội về thanh niên nói chung và công tác quản lý nhà nước về thanh niên nói riêng tại tỉnh này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sự ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã thực sự tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, cống hiến và phát triển.

Bình Thuận: Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Ngày đăng 04/01/2022
Qua thực tế thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2015-2020 của tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất các cơ quan Trung ương nghiên cứu, xem xét ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên ở các địa phương. Tỉnh Bình Thuận cho rằng, đây là việc làm cần thiết để góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

Phát triển toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ đối với thanh niên

Ngày đăng 01/01/2022
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: ... xác định chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê quốc gia, trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp.