Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Vận hành Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng: 06/12/2021   02:03
Mặc định Cỡ chữ
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 8836/VPCP-KSTT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính.
Ảnh minh họa: internet

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đang xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương bằng dữ liệu, theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào giữa tháng 12 năm 2021. Kết quả theo dõi, giám sát, đánh giá của Hệ thống này là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cải cách thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn rà soát, cập nhật, đồng bộ đầy đủ, thường xuyên thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính, trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để việc theo dõi, đánh giá chính xác, hiệu quả phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính./.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ngày đăng 17/01/2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bài học kinh nghiệm và định hướng xác định Chỉ số cải cách hành chính đến năm 2030

Ngày đăng 12/01/2022
Sau 10 năm triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (từ năm 2012 đến nay), Bộ Nội vụ với vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, đã thường xuyên cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm để Chỉ số cải cách hành chính luôn được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

Công tác quản lý tài liệu điện tử của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 05/01/2022
Trong những năm qua, Bộ Nội vụ luôn quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ. Bài viết nêu lên thực trạng và đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quản lý tài liệu điện tử của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022

Ngày đăng 29/12/2021
Bộ Nội vụ vừa ban hành Báo cáo số 6598/BC-BNV về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, Bộ Nội vụ đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành cần tập trung thực hiện trong năm 2022.

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày đăng 24/12/2021
Ngày 24/12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2193/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.