Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Xây dựng nội dung bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm phù hợp với các đối tượng tham gia bồi dưỡng

Ngày đăng: 06/12/2021   10:01
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ngày 03/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-BNV Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho công chức, viên chức đảm nhận vị trí việc làm thực thi nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành, địa phương; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch cũng yêu cầu xây dựng nội dung bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm phù hợp với các đối tượng tham gia bồi dưỡng; tăng cường nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức và công chức, viên chức trong thực hiện bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai Kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chất lượng, hiệu quả.

Đối tượng bồi dưỡng bao gồm: công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là bộ, ngành); tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đơn vị trực thuộc bộ, ngành; công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Về nội dung bồi dưỡng, tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm đối với công chức, viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể:

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, những quy định mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định về đào tạo, bồi dưỡng.

- Kỹ năng khảo sát đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức, quản lý các khóa bồi dưỡng; đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;

- Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch cũng nêu rõ: năm 2022, tổ chức 01 khóa bồi dưỡng cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó tổ chức 01 khóa bồi dưỡng cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Từ năm 2023 - 2025, tổ chức 03 khóa bồi dưỡng cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức 06 khóa bồi dưỡng cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức 01 khóa bồi dưỡng ở nước ngoài cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Năm 2025, tổng kết đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2021./.

Ban TCĐT

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”

Ngày đăng 12/01/2022
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 11/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”.

Đẩy mạnh đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Ngày đăng 06/01/2022
Đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Bối cảnh hiện nay đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để tiết kiệm thời gian, chi phí, thuận lợi cho người học đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cao Bằng: Quy định đối tượng ưu tiên trong cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Ngày đăng 06/01/2022
Triển khai, thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị đinh số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và các văn bản liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng (Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021).

Quảng Trị: Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ giai đoạn 2022 - 2026

Ngày đăng 06/01/2022
Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định: "Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số ...". Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết nghị một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nữ (Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021).

Không còn quy định “bắt buộc” cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm

Ngày đăng 06/01/2022
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2021. Theo đó, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (Chương trình, tài liệu bồi dưỡng).