Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/11/2021   08:12
Mặc định Cỡ chữ
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đề án).
Ảnh minh họa: internet

Mục tiêu của Đề án nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) để theo dõi, đánh giá một cách toàn diện, thực chất, khách quan và công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố, hướng tới thực hiện chương trình CCHC, nâng cao Chỉ số cải cách Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường hành chính, môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch.

Đề án cũng xây dựng bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá phù hợp để từ đó đánh giá được Chỉ số CCHC của từng sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện. Theo đó, hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện và công bố Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện để kịp thời chấn chỉnh, tuyên truyền và khen thưởng hoặc phê bình đối với công tác CCHC; tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong nhiệm vụ CCHC chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Đề án nhằm chú trọng công tác CCHC hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC hàng năm của Thành phố.

Theo Quyết định, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 05 giải pháp, cụ thể:

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số cải cách hành chính

Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung CCHC một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch CCHC hàng năm và theo từng giai đoạn.

Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CCHC một cách thường xuyên, thực chất, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo kết quả CCHC .

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số cải cách hành chính

Việc tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nội dung của Chỉ số CCHC với nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...) nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính

Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện công tác CCHC thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CCHC.

Sở, ban, ngành chủ trì các nội dung CCHC theo sự phân công của Thành phố tại Kế hoạch CCHC giai đoạn 2020 - 2025 và hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả triển khai CCHC đối với lĩnh vực được giao phụ trách để phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan trong việc thẩm định, đánh giá kết quả triển khai CCHC của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính

Ứng dụng phần mềm đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC đảm bảo chính xác, khách quan. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khảo sát, từng bước thay hình thức khảo sát theo truyền thống.

Bố trí đủ kinh phí cho việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC.

Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính là điều kiện xét thi đua, khen thưởng

Chỉ đề nghị xem xét khen thưởng đối với tập thể, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và cấp phó được phân công phụ trách công tác CCHC khi Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện được xếp loại “Tốt” và tỷ lệ khen thưởng không quá 1/3 tổng số cơ quan có điểm số được xếp hạng từ cao đến thấp của từng Khối (Khối sở, ban, ngành và Khối Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện).

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với Thủ trưởng của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện nếu Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị đó có 02 năm liên tục xếp từ loại “Khá” trở xuống và bị tụt hạng so với trong Khối hoặc trong năm đánh giá bị xếp loại “Trung bình”./.

----------------------

Xem chi tiết Quyết định số 4000/QĐ-UBND.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để giải quyết tốt công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, người dân

Ngày đăng 25/11/2022
Là một nội dung của cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Cải cách thủ tục hành chính cần tiền đề là cải cách thể chế, sự song hành của cải cách công vụ và sự thúc đẩy của hiện đại hóa nền hành chính. Bài viết phân tích một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để giải quyết tốt công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, người dân.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển

Ngày đăng 08/11/2022
Đảng và Nhà nước ta luôn xác định cải cách nền hành chính nhà nước góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, qua đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Bài viết khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Hà Nội: Mỗi Bộ phận Một cửa được trang bị thiết bị đánh giá hài lòng, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 11/11/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 10/11/2022).

Bắc Giang: Triển khai thực hiện văn hóa công vụ và định hướng công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 05/11/2022
Sáng nay 05/11/2022, tại TP Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện văn hóa công vụ và định hướng công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 10 điểm cầu các huyện, thành phố và 209 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn với hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

Yên Bái: Thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 04/11/2022
Với mục tiêu tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính các cấp, ngày 01/11/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải.