Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/11/2021   08:12
Mặc định Cỡ chữ
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đề án).
Ảnh minh họa: internet

Mục tiêu của Đề án nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) để theo dõi, đánh giá một cách toàn diện, thực chất, khách quan và công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố, hướng tới thực hiện chương trình CCHC, nâng cao Chỉ số cải cách Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường hành chính, môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch.

Đề án cũng xây dựng bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá phù hợp để từ đó đánh giá được Chỉ số CCHC của từng sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện. Theo đó, hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện và công bố Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện để kịp thời chấn chỉnh, tuyên truyền và khen thưởng hoặc phê bình đối với công tác CCHC; tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong nhiệm vụ CCHC chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Đề án nhằm chú trọng công tác CCHC hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC hàng năm của Thành phố.

Theo Quyết định, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 05 giải pháp, cụ thể:

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số cải cách hành chính

Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung CCHC một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch CCHC hàng năm và theo từng giai đoạn.

Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CCHC một cách thường xuyên, thực chất, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo kết quả CCHC .

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số cải cách hành chính

Việc tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nội dung của Chỉ số CCHC với nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...) nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính

Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện công tác CCHC thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CCHC.

Sở, ban, ngành chủ trì các nội dung CCHC theo sự phân công của Thành phố tại Kế hoạch CCHC giai đoạn 2020 - 2025 và hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả triển khai CCHC đối với lĩnh vực được giao phụ trách để phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan trong việc thẩm định, đánh giá kết quả triển khai CCHC của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính

Ứng dụng phần mềm đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC đảm bảo chính xác, khách quan. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khảo sát, từng bước thay hình thức khảo sát theo truyền thống.

Bố trí đủ kinh phí cho việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC.

Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính là điều kiện xét thi đua, khen thưởng

Chỉ đề nghị xem xét khen thưởng đối với tập thể, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và cấp phó được phân công phụ trách công tác CCHC khi Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện được xếp loại “Tốt” và tỷ lệ khen thưởng không quá 1/3 tổng số cơ quan có điểm số được xếp hạng từ cao đến thấp của từng Khối (Khối sở, ban, ngành và Khối Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện).

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với Thủ trưởng của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện nếu Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị đó có 02 năm liên tục xếp từ loại “Khá” trở xuống và bị tụt hạng so với trong Khối hoặc trong năm đánh giá bị xếp loại “Trung bình”./.

----------------------

Xem chi tiết Quyết định số 4000/QĐ-UBND.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 07/12/2021
Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vận hành Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 06/12/2021
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 8836/VPCP-KSTT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Cà Mau công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

Ngày đăng 18/11/2021
Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Các chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam cao hơn mức trung bình thế giới

Ngày đăng 12/11/2021
Xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc năm 2020 tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 23/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp của Việt Nam cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia ở mức cao.

Bình Dương: Đồng bộ hóa dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 10/11/2021
Trong giai đoạn “bình thường mới”, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 là việc làm cấp thiết. Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện DVCTT nhằm tạo sự đồng bộ, dễ tiếp cận cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.