Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Góp ý hoàn thiện dự thảo các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Ngày đăng: 25/11/2021   01:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 25/11/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý hoàn thiện dự thảo các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Thang Văn Phúc, Trần Hữu Thắng, Văn Tất Thu, Nguyễn Tiến Dĩnh, Trần Anh Tuấn; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học; các thành viên Tổ biên tập Đề án xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, tiếp tục triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao giúp Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng 03 chuyên đề thuộc Đề án, bao gồm:

Chuyên đề 1 “Chiến lược cải cách hành chính đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Chuyên đề 2 “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Chuyên đề 3 “Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Triển khai nhiệm vụ, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ động, tích cực nghiên cứu và xây dựng các dự thảo báo cáo chuyên đề, gửi xin ý kiến một số cơ quan, đơn vị liên quan. Đến nay, các dự thảo đã được chỉnh sửa, hoàn thiện một bước sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, để có thêm cơ sở tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo chuyên đề, đáp ứng chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo này nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm liên quan đến nội dung 03 chuyên đề mà Bộ Nội vụ được phân công chủ trì; đồng thời, mời đại diện một số cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan tham dự Hội thảo để cùng thảo luận, chia sẻ và đóng góp ý kiến, giúp Bộ Nội vụ hoàn thiện các chuyên đề này. Thứ trưởng đề nghị và mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận, đánh giá chuyên sâu về những kết quả đạt được; hạn chế, bất cập và đề xuất các quan điểm, định hướng cải cách, đổi mới về các nội dung được đề cập trong các dự thảo chuyên đề.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Báo cáo tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã chủ động tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng các chuyên đề một cách khẩn trương, nghiêm túc, khoa học. Có thể khái quát một số vấn đề cơ bản như sau: 1) Các chuyên đề đã hệ thống hóa, làm rõ những chủ trương, đường lối của Đảng trong từng thời kỳ về cải cách hành chính, về đổi mới tổ chức hoạt động của Chính phủ; đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. Thông qua đó, làm rõ ý nghĩa quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 2) Các chuyên đề đã tập trung phân tích, làm nổi bật các kết quả đạt được, cũng như đánh giá thực trạng; những tồn tại, hạn chế của cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua; 3) Trên cơ sở quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, phân tích, đánh giá thực trạng và từ bối cảnh thực tiễn trong nước và quốc tế; các chuyên đề đã đưa ra những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045...

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, trong quá trình cải cách hành chính cần bám sát nội hàm xây dựng Nhà nước pháp quyền.
PGS.TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng cần xác định vị trí, vai trò của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền để làm sao tạo ra năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Góp ý tại Chuyên đề 1 và 2, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng cho rằng, cần nghiên cứu thay đổi lề lối, phương thức làm việc từ Trung ương đến địa phương.
TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương cần được tinh gọn hơn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng.
TS Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, công tác cải cách hành chính cần phải có hướng thay đổi về tư duy mới, trong đó lấy con người làm trung tâm.
TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ một số kinh nghiệm vận hành bộ máy hệ thống chính trị của Trung Quốc; đồng thời cho rằng, bộ máy công vụ phải mạnh mẽ thì đất nước mới phát triển.
TS Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự. Các ý kiến tham luận đã làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình triển khai cải cách hành chính nhà nước; đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong tổ chức triển khai cải cách hành chính; đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ và Chính quyền địa phương trong giai đoạn vừa qua; đồng thời, phân tích, nhận định và đề xuất, gợi mở nhiều ý tưởng, định hướng rất thiết thực và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc liên quan đến từng nội dung của các chuyên đề, làm cơ sở quan trọng cho Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các báo cáo.

TS Tăng Thị Thu Trang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần nhấn mạnh, bổ sung thêm nội dung kiểm soát quyền lực nhà nước trong Chuyên đề 1.
Ông Nguyễn Hữu Đức, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) phát biểu tại Hội thảo. 
Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thảo luận, góp ý rất tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ, các cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan, cũng như các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự Hội thảo. Trong quá trình Bộ Nội vụ hoàn thiện các chuyên đề, rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ của các đại biểu để bảo đảm các chuyên đề sau khi hoàn thiện đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015)

Ngày đăng 07/12/2021
Sáng nay 07/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm và làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 05/12/2021
Ngày 04/12/2021, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/12/2021
Từ ngày 01- 03/12/2021, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Bộ Nội vụ quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021

Ngày đăng 03/12/2021
Chiều ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2021.