Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 24/11/2021   12:28
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 24/11/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội kết nối trực tuyến với các điểm cầu bộ, ngành, địa phương trong cả nước.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ có các đồng chí: Trương Hải Long, Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày Báo cáo kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc, hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững; yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…

Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định 3 mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng xác định xây dựng nền văn hóa Việt Nam (bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật) do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới; khẳng định ba nguyên tắc vận động quần chúng xây dựng văn hóa là “Dân tộc hóa”, “Đại chúng hóa”, “Khoa học hóa”. Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam được xác định là “dân tộc về hình thức, tân dân chủ về nội dung”.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu rõ, Đảng ta không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; công tác nghiên cứu lý luận về xây dựng và phát triển văn hóa có nhiều kết quả. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người ngày càng gắn bó hơn. Chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy, đề cao phương thức nêu gương, trước hết trong mọi tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, đảng viên, hội viên, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Cán bộ, đảng viên đã ý thức hơn trách nhiệm nêu gương của mình trong xã hội.

Cùng với đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao. Xây dựng môi trường văn hóa đạt được một số kết quả tích cực. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa trong kinh tế bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động. Bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay. Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm. Trong đó, bài học đầu tiên là không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Coi trọng công tác lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí văn hóa, con người; việc chỉ đạo thực hiện phải thường xuyên, liên tục, lan tỏa, thấm sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội thực sự trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên gương mẫu về mọi mặt, thực sự là tấm gương, là động lực, là niềm tin để Nhân dân học tập, noi theo; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trình bày tham luận tại Hội nghị

Báo cáo xác định những định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Về định hướng, đó là xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa.

Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xác định tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.

Đồng thời, nhận rõ những tác động từ mặt trái, những thách thức của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện cơ chế thị trường đối với việc phát triển văn hóa, xây dựng con người. Đề cao bản lĩnh, bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực, chủ động hội nhập văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại làm giàu có văn hóa Việt Nam.

Báo cáo cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của đại diện một số tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức chính trị-xã hội, văn nghệ sĩ tiêu biểu… phân tích, làm rõ những thành quả đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém, đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa.

Hội nghị đã nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với chủ đề “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 07/12/2021
Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung, biện pháp trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đẩy mạnh đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng, kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực... là một trong những nội dung trọng tâm được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 30/11/2021
Chiều 30/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai – Trưởng Đoàn kiểm tra 138, đồng chủ trì buổi làm việc.

Đà Nẵng: Nhiều cách làm hay trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 15/11/2021
Đà Nẵng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm phù hợp, rõ ràng, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế- xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 phải là đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại thành phố Cần Thơ

Ngày đăng 10/11/2021
Ngày 06/11/2021, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 27/10/2021
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ chiến lược để phát triển đất nước, trong đó có nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cần có những giải pháp mang tính tổng thể, đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đó, nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.