Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Tỉnh Yên Bái: xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới

Ngày đăng: 23/11/2021   10:58
Mặc định Cỡ chữ
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân trong toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng thanh niên bằng các phong trào sôi nổi, hiệu quả của tổ chức Đoàn Thanh niên như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và các chương trình “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ”, cuộc thi “Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2021”… tạo sự lan tỏa, thiết thực, rộng khắp, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử của địa phương.

Gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng lực lượng lao động trẻ có chất lượng cao

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái trao giải cho các cá nhân, tập thể Cuộc thi “Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2021”. Ảnh: Tỉnh Đoàn Yên Bái

Để phấn đấu đạt được mục tiêu trên, một trong những yếu tố quan trọng đòi hỏi tỉnh Yên Bái phải xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ có chất lượng cao. Tại Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 đã nêu mục tiêu tổng quát là: xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng; ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có khát vọng cống hiến; tinh thần đổi mới; tiên phong gương mẫu, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số; hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, nguồn nhân lực chất lượng cao, có tinh thần nhân ái, chia sẻ vì cộng đồng, có ý thức giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, Chương trình phát triển thanh niên là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái xây dựng ban hành cơ chế, chính sách nhằm chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn nhân lực trẻ, xây dựng thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương cũng như của đất nước. 

Mục tiêu trọng tâm trong Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Yên Bái

Để xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm triển khai hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và địa phương trong toàn tỉnh.

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên: hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị được tuyên truyền, phổ biến học tập các chương trình, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh; 100% thanh niên được cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý. Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các kênh thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ hai, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo: hàng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX: phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông đạt 60%; vào học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đạt từ 12% trở lên. Đến năm 2030, phấn đấu trên 75% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; trên 70% thanh niên đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở; tăng 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học công nghệ (so với năm 2020); có ít nhất 20% thanh niên là người dân tộc thiểu số làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100%.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên: hàng năm có 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; 100% sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với doanh nghiệp, được nhận hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ, hàng năm ít nhất có 14.000 - 15.000 thanh niên được hỗ trợ giải quyết việc làm; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%... Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo.

Thứ tư, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên: phấn đấu hàng năm có trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản; dân số và phát triển; bình đẳng giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS (trong đó, tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%, tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%); trên 60% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 100% nữ thanh niên được tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản và phòng, tránh vô sinh; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe y tế ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các cụm, khu công nghiệp được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ.

Thứ năm, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên: hàng năm có trên 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn; 60% thanh niên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú. Đến năm 2030, ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Thứ sáu, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc: hàng năm, 100% thanh niên trong độ tuổi theo quy định của pháp luật có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ. Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Với những mục tiêu cụ thể nêu trong Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Yên Bái, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương… tin tưởng rằng, tỉnh Yên Bái sẽ sớm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh./.

Lê Sơn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Đồng Nai: Đối thoại để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Ngày đăng 07/12/2021
Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong lập nghiệp, khởi nghiệp”, tại buổi đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai với thanh niên trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 25/11 vừa qua, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm; chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Cao Bằng: Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/12/2021
Những năm qua, các chế độ, chính sách và dự án, đề án phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BNV về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên

Ngày đăng 01/12/2021
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

Ngày đăng 25/11/2021
Sau 35 năm tiến hành Đổi mới đất nước (1986-2021); 28 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; 13 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.