Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện quy định về đối thoại thanh niên và chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày đăng: 17/11/2021   03:45
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP), thanh niên tình nguyện trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung liên quan.
Ảnh minh họa: Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Quy định về đối thoại thanh niên

Hàng năm, theo yêu cầu của các tổ chức thanh niên, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung và hình thức đối thoại đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo kết quả việc tổ chức đối thoại về UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, chương trình, đề xuất nội dung, hình thức, lưu ý những nội dung được thanh niên quan tâm, hình thức phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Nội vụ trên cơ sở đề xuất của Thanh đoàn Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung, chương trình phục vụ cho Lãnh đạo UBND Thành phố đối thoại với thanh niên…

Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Sở Nội vụ, Thành đoàn Thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình Hội nghị đối thoại; hoàn chỉnh văn bản kết luận sau buổi đối thoại. Giao Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí liên quan.

Cơ chế, chính sách, biện pháp thực hiện 

Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên; tham mưu báo cáo kết quả theo quy định, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính tập trung tuyên truyền, thông tin các chính sách; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tổ chức và khuyến khích thanh niên tham gia các cuộc thi kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp; trang bị kiến thức, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các bệnh xã hội cho thanh niên trên địa bàn Thành phố; bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn lập dự toán thực hiện…

Công an, Thành đoàn Thành phố theo dõi, rà soát, hướng dẫn kịp thời các vụ việc gây tổn hại về thể chất, tinh thần của thanh niên; phổ biến, tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực tham gia thực hiện phổ cập giáo dục; khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên không tham gia sinh hoạt trong cơ sở giáo dục được tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh…

Quy định về chính sách đối với TNXP, thanh niên tình nguyện 

Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức quán triệt, phổ biến, thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách đối với TNXP, thanh niên tình nguyện; theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chế độ chính sách theo phạm vi và thẩm quyền quản lý, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phụ trách. Hàng năm, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, lực lượng TNXP Thành phố phối hợp và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động của TNXP, thanh niên tình nguyện; tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện chính sách đối với TNXP theo quy định của pháp luật; tham mưu UBND Thành phố sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách đối với TNXP theo quy định.

Sở Tài chính và Thành đoàn Thanh phố xây dựng dự toán, đề xuất UBND Thành phố bố trí kinh phí chi trả chính sách đối với hoạt động TNXP và thanh niên tình nguyện; tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng, xây dựng cơ chế, chính sách, phương thức hoạt động và điều kiện cho hoạt động của thanh niên tình nguyện.

UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, trật tự để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động tình nguyện theo đúng kế hoạch; tạm dừng hoặc chấm dứt các hoạt động tình nguyện vi phạm pháp luật hoặc không đúng kế hoạch.

Sở Nội vụ là cơ quan tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND Thành phố về việc triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố về các nội dung hoạt động trên. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Đồng Nai: Đối thoại để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Ngày đăng 07/12/2021
Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong lập nghiệp, khởi nghiệp”, tại buổi đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai với thanh niên trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 25/11 vừa qua, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm; chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Cao Bằng: Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/12/2021
Những năm qua, các chế độ, chính sách và dự án, đề án phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BNV về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên

Ngày đăng 01/12/2021
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

Ngày đăng 25/11/2021
Sau 35 năm tiến hành Đổi mới đất nước (1986-2021); 28 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; 13 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.