Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng: 25/10/2021   02:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/10/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2030.
Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng cùng cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

- Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên trong Bộ về cải cách hành chính.

- Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong Bộ về những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Nội vụ.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả nổi bật và những vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các sáng kiến, giải pháp và các gương sáng điển hình trong cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

- Tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tìm kiếm sáng kiến về cải cách hành chính để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa và nội dung cải cách hành chính; đồng thời, khuyến khích sự tham gia, chung tay của đội ngũ công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

- Coi trọng công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Gắn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo quản lý của người đứng đầu đơn vị.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức, viên chức gắn với chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng nhằm tuyên truyền kịp thời gương điển hình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ.

Đẩy mạnh cải cách thể chế

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ để đáp ứng thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với hệ thống pháp luật và Hiến pháp năm 2013. Gắn việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của Bộ và ngành Nội vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác theo dõi, thi hành pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả, kịp thời, chính xác, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên rà soát, đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, minh bạch, cập nhật đầy đủ, kịp thời danh mục, nội dung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ trên Cổng dịch vụ công và các kênh thông tin khác một cách thiết thực, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc tiếp cận. Duy trì và vận hành có hiệu quả các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, thống kê và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ban hành và triển khai các biện pháp cụ thể để đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cấp và vận hành có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử dùng chung của Bộ theo hướng tập trung, thống nhất và liên thông với các cơ quan, đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện đồng bộ và nghiêm túc việc kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.

Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Rà soát, hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong từng giai đoạn, nhiệm kỳ. Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tạo bước đột phá về cải cách chế độ công vụ

Thực hiện công tác cán bộ theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Bộ, ngành Nội vụ theo hướng trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảm bảo sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, các lĩnh vực thuộc Bộ Nội vụ trong từng thời kỳ; trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chung về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ trong toàn ngành.

Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ ở các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài, tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa bàn cần thiết, khắc phục tình trạng cục bộ trong công tác cán bộ, khép kín trong từng đơn vị của Bộ Nội vụ. Việc luân chuyển cán bộ tại các cơ quan, đơn vị cần dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Quy định danh mục vị trí công tác của Bộ Nội vụ phải định kỳ chuyển đổi và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác ở một số vị trí, chức danh; hàng năm rà soát, thực hiện luân chuyển một số vị trí công chức lãnh đạo, quản lý theo quy định; trong đó, chú trọng việc không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ theo yêu cầu, bảo đảm nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển. Có cơ chế khuyến khích công chức, viên chức tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Nghiên cứu, đề xuất hình thức đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, trên cơ sở các tiêu chí định lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể, để phản ánh đúng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, hình thức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, viên chức Bộ Nội vụ. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và thực hiện bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức và nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo đúng quy định.

Cải cách tài chính công

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện cơ chế tự chủ; thực hiện hiệu quả việc sử dụng biên chế và kinh phí được giao, gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai các dự án đầu tư. Tiếp tục đổi mới, công khai các quy hoạch, kế hoạch ngành, các quy trình thực hiện trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; công khai việc phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm.

Đẩy mạnh hơn nữa mức độ tự chủ các các đơn vị sự nghiệp công lập, tiến tới chuyển đổi mô hình hoạt động của một số đơn vị từ tự đảm bảo chi thường xuyên sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; từ đảm bảo một phần chi thường xuyên sang tự đảm bảo chi thường xuyên.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan, đơn vị, tăng sự liên kết, chia sẻ thông tin, bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Xây dựng, nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành. Tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ; hệ thống mạng của Bộ được duy trì kết nối qua hệ thống bảo mật, bảo đảm quản lý, truy cập an toàn; hệ thống giao ban trực tuyến của Bộ Nội vụ từ Trung ương đến địa phương hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt phục vụ hiệu quả các cuộc họp, hội nghị của Bộ và ngành Nội vụ.

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan, đơn vị; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan, đơn vị theo quy định. Xây dựng, phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Bộ Nội vụ kết nối, tích hợp theo thời gian thực với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương tại các cấp chính quyền. Phát triển các hệ thống làm việc tại nhà, từ xa của các cơ quan nhà nước nói chung, của Bộ Nội vụ nói riêng.

Phát triển, hoàn thiện, khai thác, sử dụng hiệu quả “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” trong quản lý cải cách hành chính. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ nghiệp vụ, chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài bộ, ngành, địa phương theo nhu cầu.

Hoàn thiện và vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công của Bộ Nội vụ, kết nối, tích hợp liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ./.

Thu Trang

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015)

Ngày đăng 07/12/2021
Sáng nay 07/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm và làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 05/12/2021
Ngày 04/12/2021, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/12/2021
Từ ngày 01- 03/12/2021, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Bộ Nội vụ quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021

Ngày đăng 03/12/2021
Chiều ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2021.