Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Tỉnh Quảng Bình chú trọng triển khai Luật Thanh niên

Ngày đăng: 23/10/2021   08:18
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh Quảng Bình có khoảng ¼ dân số trong độ tuổi thanh niên. Phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam và quê hương cách mạng anh hùng, thanh niên Quảng Bình đã có bước trưởng thành nhanh chóng, phần lớn sống có lý tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, công việc khó, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Quảng Bình. Nguồn: Tỉnh Đoàn Quảng Bình.

Kết quả thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 - Tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005, với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tạo sự chuyển biến trong công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh; một số vấn đề cấp thiết của thanh niên được tập trung giải quyết tốt hơn như: vốn vay, vấn đề việc làm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại, quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ trẻ... Số cán bộ trẻ dưới 30 tuổi là lãnh đạo ở các phòng, ban tham gia cấp ủy trong các cơ quan, đơn vị ngày một tăng, qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, thực sự đã phát huy quyền và nghĩa vụ của thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, hình thành nguồn nhân lực có chất lượng, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả đó làm cơ sở và tiền đề quan trọng để thanh niên trong tỉnh tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Xác định thanh niên là nguồn lao động chính của xã hội, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng nhiều chính sách chăm lo lợi ích cho thanh niên, cũng như phát huy vai trò xung kích trong lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên. Mỗi năm, có hàng trăm công trình, phần việc của thanh niên được triển khai, thực hiện mang lại hiệu quả to lớn, thiết thực về kinh tế cho tỉnh. Trong đó, thanh niên công nhân luôn là lực lượng xung kích, đi đầu tham gia cải tiến kỹ thuật với hơn 650 sáng kiến, công trình do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đảm nhận đã làm lợi cho các doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng(1), tiêu biểu như: đề tài sáng kiến “Sử dụng lô dây làm buly chuyển hướng thay dây khoảng cột, khoảng néo địa hình phức tạp”; “Hoàn thiện nguồn điều khiển, bảo vệ các máy cắt tại trạm cắt Mỹ Đức”; “Cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi thay thế nhiên liệu từ đốt dầu diezen sang đốt than đá cho sấy phun, sấy đứng và lò nung con lăn trong sản xuất gạch Ceramic”... ĐVTN công chức, viên chức thường xuyên chủ động sáng tạo tham mưu với các cấp lãnh đạo những giải pháp cải tiến, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, xây dựng nhiều đề tài khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, câu lạc bộ, hợp tác xã, trang trại, gia trại... được ĐVTN hưởng ứng tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình có quy mô lớn, hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm và làm giàu chính đáng tại các địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm câu lạc bộ, hợp tác xã thanh niên làm kinh tế, trong đó có nhiều mô hình kinh tế đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, hướng nghiệp cho ĐVTN. Toàn tỉnh đã tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 84.000 ĐVTN; giới thiệu cho hơn 23.000 người có việc làm và thu nhập ổn định; tổ chức 15 khoá đào tạo, tập huấn khởi sự doanh nghiệp; 22 khoá đào tạo, tập huấn quản trị doanh nghiệp; 85 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho hơn 6.000 cán bộ, ĐVTN(2). 

Bên cạnh đó, công tác giáo dục kiến thức và kỹ năng xã hội cho thanh niên luôn được tỉnh chú trọng triển khai, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình giáo dục kỹ năng đạt hiệu quả; các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, thu hút nhiều đối tượng tham gia, thực sự trở thành môi trường rèn luyện tốt, góp phần nâng cao khả năng hoạt động xã hội của thanh niên.

Trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, các chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với thanh niên và công tác thanh niên đều có sự tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu của tổ chức Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt; vai trò giám sát và phản biện xã hội của thanh niên đối với việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện tốt.

Chính sách đối với thanh niên dân tộc, thanh niên khuyết tật luôn được tỉnh quan tâm, triển khai có hiệu quả. Đã có hơn 1.500 lượt thanh niên dân tộc được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; hơn 1.400 thanh niên nông thôn dân tộc được tham gia đào tạo, tập huấn, tư vấn nghề nghiệp (3), tạo cho thanh niên dân tộc thiểu số có công việc tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Đặc biệt, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn chú trọng chăm lo tới thanh niên khuyết tật mà chủ yếu là tập trung vào các chương trình hỗ trợ người khuyết tật ở vấn đề an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục dạy nghề và hướng nghiệp, giáo dục hòa nhập, trợ cấp xã hội,… Bên cạnh đó, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo cũng luôn được tỉnh quan tâm, nhất là trong vấn đề huy động các nguồn lực từ xã hội trợ giúp họ hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định.

Tập trung triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngay sau khi Luật Thanh niên được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên, Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh(4) nhằm xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thi hành và đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống.

Về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch và lựa chọn hình thức phù hợp để phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Luật Thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm kịp thời, hiệu quả và thiết thực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác thanh niên bám sát tình hình thực tế, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu tuyên truyền nội dung Luật Thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tỉnh Đoàn Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên cho các ĐVTN và các tổ chức thanh niên trong tỉnh.

Về trách nhiệm của Sở Nội vụ

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát tính phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của tỉnh có liên quan đến quản lý nhà nước về công tác thanh niên để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với nội dung của Luật Thanh niên. 

Sở Nội vụ tham mưu tổ chức tập huấn nội dung Luật Thanh niên, các văn bản quy định chi tiết Luật Thanh niên và nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên cho công chức các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác thanh niên bảo đảm đúng nội dung, tiến độ và hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện./.

------------------------------

Ghi chú:

(1), (2), (3) UBND tỉnh Quảng Bình, Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành luật Thanh niên năm 2005 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
(4) UBND tỉnh Quảng Bình, Kế hoạch số 454/KH-UBND ngày 29/3/2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Đồng Nai: Đối thoại để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Ngày đăng 07/12/2021
Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong lập nghiệp, khởi nghiệp”, tại buổi đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai với thanh niên trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 25/11 vừa qua, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm; chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Cao Bằng: Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/12/2021
Những năm qua, các chế độ, chính sách và dự án, đề án phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BNV về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên

Ngày đăng 01/12/2021
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

Ngày đăng 25/11/2021
Sau 35 năm tiến hành Đổi mới đất nước (1986-2021); 28 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; 13 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.