Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Bộ Nội vụ làm việc với Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg

Ngày đăng: 18/10/2021   08:35
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 18/10/2021, tại Hà Nội, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh và Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Tùng đã chủ trì buổi làm việc về triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức có liên quan của Vụ Thư ký - Biên tập và Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, về cơ sở dữ liệu thống kê ngành Nội vụ. Hiện nay các bộ, ngành, địa phương cập nhật và gửi dữ liệu báo cáo thống kê định kỳ trên Hệ thống phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ, trong đó: 

- Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ Nội vụ ban hành chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ, gồm 09 nhóm chỉ tiêu thống kê là: Tổ chức hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức; Biên chế; Thanh tra ngành Nội vụ; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ; Hội, tổ chức phi chính phủ; Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo; Văn thư, lưu trữ.

- Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, gồm các chế độ báo cáo: Tổ chức hành chính (07 biểu mẫu báo cáo); Cán bộ, công chức, viên chức (08 biểu mẫu báo cáo); Biên chế (03 biểu mẫu báo cáo); Thanh tra ngành Nội vụ (03 biểu mẫu báo cáo); Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ (02 biểu mẫu báo cáo); Hội, tổ chức phi chính phủ (02 biểu mẫu báo cáo); Thi đua, khen thưởng (05 biểu mẫu báo cáo); Tôn giáo (02 biểu mẫu báo cáo); Vãn thư, lưu trữ (09 biểu mẫu báo cáo).

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi làm việc.

Về tình hình thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tổ chức triển khai thực hiện bao gồm khai thác dữ liệu và tích hợp, kết nối với hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ các lĩnh vực tổ chức, biên chế và cải cách hành chính. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã thực hiện, tích hợp và báo cáo được 07/08 chỉ tiêu thống kê kinh tế-xã hội được giao (01 biểu mẫu về chỉ tiêu tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ chưa thực hiện, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cập nhật bổ sung).

Cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị triền khai xây dựng “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Hệ thống đang trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ) Lê Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, việc thực hiện cập nhật dữ liệu cải cách hành chính (báo cáo cải cách hành chính quý, 6 tháng, năm; chỉ số cải cách hành chính từ năm 2012 - 2020; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2017 - 2020) lên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Nội vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ; kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức: Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-BNV ngày 19/10/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện triển khai Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; đang thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế: Bộ Nội vụ đang theo dõi dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế theo hệ thống quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; cấp tỉnh; cấp huyện và báo cáo theo hệ thông thông tin báo cáo của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính: Bộ Nội vụ đang thực hiện cập nhật, theo dõi dữ liệu về địa giới hành chính trong cả nước bao gồm các nội dung số lượng đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp: cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, thị trấn); các dữ liệu địa giới hành chính cụ thể được phân chia theo từng loại ĐVHC đến cấp xã và theo các tiêu chí: diện tích; dân số, loại ĐVHC, loại đô thị, xã miền núi, vùng cao, xã hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn.

Cơ sở dữ liệu về công tác thanh niên: Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 ban hành chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu về hội, tổ chức phi chính phủ: Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-BNV ngày 20/5/2021 về ban hành Kế hoạch và Dự toán kinh phí về việc tiếp tục thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu về hội, quỹ phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Tập trung xây dựng, phát triển, cơ sở dữ liệu nhằm mục đích phục vụ cho dịch vụ công mức độ 3 và 4 tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng Dịch vụ công của Bộ Nội vụ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; xây dựng chuyên trang tuyên truyền, phổ biến phần mềm, cơ sở dữ liệu và các hoạt động của hội, quỹ; kết nối liên thông với Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) Phạm Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Cơ sở dữ liệu về thi đua – khen thưởng Bộ Nội vụ đã triển khai Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử gồm 04 hợp phần: Hợp phần cho đơn vị trình khen (tỉnh, thành phố, bộ ngành, đoàn thể ở Trung ương); Hợp phần xử lý chuyên môn tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Hợp phần xử lý và ra quyết định tại Văn phòng Chính phủ; Hợp phần xử lý và ra quyết định tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Hiện tại, Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua, khen thưởng chưa tích hợp, liên thông, trao đổi dữ liệu với các hệ thống ngoài Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất phương hướng triển khai kết nối thông tin, dữ liệu tổng hợp phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Tùng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng và đẩy các dữ liệu lên hệ thống thông tin do Văn phòng Chính phủ quản lý, có thể gửi và tiếp nhận dưới dạng file để tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về tích hợp dữ liệu, Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ) để kết nối liên thông. Việc kết nối liên thông từ Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Nội vụ với Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả vừa an toàn cho hệ thống. Dự kiến, việc kết nối liên thông sẽ được thực hiện trong Quý I/2022...

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh ghi nhận và đánh giá cao ý kiến các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận; đồng thời cho biết, thời gian qua, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đã hệ thống hóa và làm tốt công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu, đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thống kê, dữ liệu, công nghệ thông tin.

Đối với việc chuyển đổi số, đồng chí Vũ Đăng Minh cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhân sự, do đó, đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến về chuyển đổi số để các cấp lãnh đạo và công chức, viên chức trong toàn quốc hiểu được ý nghĩa, nội dung, phương thức thực hiện chuyển đổi số.

Văn phòng Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, xây dựng báo cáo trình Bộ trưởng để giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị; đồng thời, phối hợp, cung cấp thông tin cho Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015)

Ngày đăng 07/12/2021
Sáng nay 07/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm và làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 05/12/2021
Ngày 04/12/2021, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/12/2021
Từ ngày 01- 03/12/2021, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Bộ Nội vụ quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021

Ngày đăng 03/12/2021
Chiều ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2021.