Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 12/10/2021   04:22
Mặc định Cỡ chữ
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW). Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Làm cho việc học tập, làm theo Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương trở thành việc thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng, các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản có liên quan phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác, nhất là trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW phải nghiêm túc, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp uỷ các cấp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối. Phương châm thực hiện là “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” để học tập và làm theo Bác. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

1.1. Phương châm thực hiện: “Nghiêm túc, cụ thể, phù hợp từng chi bộ và từng đối tượng cán bộ, đảng viên”.

1.2. Nội dung thực hiện:  

- Cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, qua đó phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối.

- Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm bám sát hướng dẫn của cấp trên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

1.3. Thời gian thực hiện: 

- Các cấp ủy đảng xây dựng chuyên đề hằng năm vào quý IV của năm trước đó. Riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, nội dung Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa hoàn thành trong quý III/2021; chuyên đề hằng năm vào quý I.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

2.1. Phương châm thực hiện: “Kết hợp chặt chẽ, linh hoạt”, “Học tập đi đôi với làm theo”, “Làm theo cụ thể, thiết thực”.

2.2. Nội dung thực hiện: 

- Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác toàn khoá, hàng năm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lưu ý, hằng tháng đưa vào nội dung sinh hoạt của chi bộ và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các Nghị quyết Trung ương khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo sự chuyển biến trong hành động của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

 - Từng chi bộ, từng đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo toàn khóa và từng năm với những việc làm và hành động cụ thể. Hằng năm các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và báo cáo kết quả với cấp trên trực tiếp. Mỗi cán bộ, đảng viên tiến hành đánh giá vào dịp kiểm điểm cuối năm. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. 

2.3. Thời gian thực hiện:

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý III năm 2021; hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó (riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III), báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với cấp uỷ cấp trên khi tổng kết công tác đảng cuối năm.   

- Cán bộ, đảng viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý III năm 2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó (riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III), báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm.  

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ

3.1. Phương châm thực hiện: “Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn, lấy đảng viên làm chủ thể”

3.2. Nội dung thực hiện: 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và những yêu cầu mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ, các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong công tác đảng, trong lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. 

3.3. Thời gian thực hiện:

Cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị hoàn thiện việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức và các loại quy chế, quy định trong quý IV/2021; hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi những nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

4. Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương và đề cao tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên 

4.1. Phương châm thực hiện: “Trên trước, dưới sau"; “Trong trước, ngoài sau”.

4.2. Nội dung thực hiện: 

- Thực hiện trên các phương diện: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong các mối quan hệ công tác và quan hệ với Nhân dân, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc và tác phong công tác... Trong đấu tranh với thói hư, tật xấu; kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác thiếu chuẩn mực, lối sống xa hoa, lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tập trung thực hiện những nội dung đề ra trong Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

4.3. Thời gian thực hiện:

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Trung ương cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đảng bộ, những quy định đang có hiệu lực thi hành, cụ thể hóa thành các văn bản và tổ chức thực hiện ngay trong quý IV/2021.

- Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác vào dịp tổng kết cuối năm. 

5. Đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5.1. Phương châm thực hiện: “Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, cụ thể”; “Gương điển hình phải thật sự tiêu biểu”.

5.2. Nội dung thực hiện:

- Thường xuyên tuyên tuyền những nội dung cơ bản, trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những câu chuyện cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm theo; về những chủ trương của Đảng, Nhà nước về học tập và làm theo Bác; tuyên truyền về những kết quả học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, các cấp, các ngành; những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác thời gian vừa qua. Tập trung tôn vinh những giá trị tư tưởng có tính phổ biến rộng rãi, vừa có tính tổng kết lịch sử sâu sắc vừa mang tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: thúc đẩy hòa bình; tư tưởng về giải phóng dân tộc, giai cấp, xã hội, con người; bình đẳng giữa các dân tộc; độc lập tự chủ gắn với đoàn kết và hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin trong quan hệ quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu về Bác, trong đó có các sáng tác âm nhạc, hội họa, thơ ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cấp ủy các cấp phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của ngành và các địa phương tuyên truyên sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nhân dịp các ngày kỷ niệm gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của các tổ chức đảng, của ngành, cơ quan, đơn vị,… và gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các cơ quan Trung ương xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. 

- Chú ý phát hiện, biểu dương các tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt là những tấm gương “người tốt, việc tốt”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương “người tốt, việc tốt” tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối.

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, từ đó, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng, nêu gương. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

5.3. Thời gian thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các hoạt động lớn nhân dịp các ngày kỷ niệm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm.

- Cấp ủy các cấp hoàn thành xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm vào quý IV, riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III và tổ chức thường xuyên, liên tục hằng năm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quý I hằng năm và tổ chức biểu dương, khen thưởng nhân dịp sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

6. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế

6.1. Phương châm thực hiện: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo” phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn ngoài nước.

6.2. Nội dung thực hiện:

- Tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản, trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cấp ủy, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Các cấp ủy ngoài nước tổ chức bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, gắn việc thực hiện Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế.

6.3. Thời gian thực hiện:

Đảng ủy Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện từ quý IV năm 2021 gắn với trọng tâm là việc thực hiện Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài”.

7. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

7.1. Phương châm thực hiện: “Phù hợp với thực tiễn và trình độ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối”.

7.2. Nội dung thực hiện:

- Cấp ủy đảng các học viện, nhà trường, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong Đảng bộ Khối phối hợp với ban lãnh đạo, ban giám đốc, ban giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa và hằng năm trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương và thực tiễn của Đảng bộ Khối. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới phải gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ lý luận và lấy lý luận để dẫn đường cho thực tiễn trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

7.3. Thời gian thực hiện:

- Cấp ủy đảng các học viện, nhà trường, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong Đảng bộ Khối xây dựng kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quý IV/2021 và bổ sung hằng năm vào quý I.

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc khi tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cần bổ sung nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa vào chương trình. Hằng năm, bổ sung nội dung vào kế hoạch công tác năm của đơn vị.

- Đoàn Khối Thanh niên các cơ quan Trung ương xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương, chú ý đối tượng đoàn viên, thanh niên là học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc các cơ quan Trung ương trong quý IV/2021 và tiến hành bổ sung hằng năm vào quý I.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với các nghị quyết về tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương

8.1. Phương châm thực hiện: “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và cụ thể; giám sát rộng rãi và thường xuyên”.

8.2. Nội dung thực hiện: 

- Cấp ủy các cấp xây dựng và bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; đồng thời, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp xây dựng và bổ sung nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể và cá nhân…

- Hằng năm, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, các chi bộ xây dựng chương trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên tập trung vào nội dung học tập Bác, kế hoạch đăng ký làm theo và kết quả thực hiện, nhất là vấn đề thực hiện trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương của từng cán bộ, đảng viên.

8.3. Thời gian thực hiện:

Cấp ủy các cấp hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW và các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng đảng, trách nhiệm nêu gương năm sau vào quý IV của năm trước.

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW 

9.1. Phương châm thực hiện: “Việc đánh giá cần khách quan, toàn diện và cụ thể”.

9.2. Nội dung thực hiện:

Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

9.3. Thời gian thực hiện:

Cấp ủy các cấp và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối cơ quan Trung ương báo cáo kết quả thực hiện vào quý III hằng năm (riêng năm 2021 báo cáo vào tháng 12/2021). Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào quý II năm 2023. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào quý IV năm 2025. Việc sơ kết, tổng kết cần kết hợp biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Năm 2021

1.1. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Đã tổ chức tháng 4/2021).

1.2. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (Đã tổ chức tháng 6/2021).

2. Năm 2022

2.1. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

2.2. Tổ chức triển lãm ảnh gắn với giới thiệu Chuẩn mực đạo đức của các tổ chức Đảng.

2.3. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

2.4. Tổ chức Hội thảo khoa học về “Nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2.5. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”.

3. Năm 2023

3.1. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

3.2. Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2023).

3.3. Tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh toàn diện” nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2023).

3.4. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào quý II năm 2023.

4. Năm 2024

4.1. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

4.2. Tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Năm 2025

5.1. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

5.2. Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

5.3. Tổ chức tọa đàm và gặp mặt cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

5.4. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào quý IV năm 2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng uỷ Khối:

1.1. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW trong Đảng bộ Khối đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối.

1.2. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:

- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp  hành Đảng bộ Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời, chủ động hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản có liên quan đối với các đảng uỷ trực thuộc. 

- Thường xuyên cập nhật nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ động ban hành hướng dẫn học tập, triển khai chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Hằng năm, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề theo yêu cầu.

- Phối hợp với Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành thẩm định các tập thể và cá nhân được đề xuất khen thưởng khi tiến hành sơ kết, tổng kết theo quy định.

1.3. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối đảm bảo các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW ở Đảng bộ Khối.

1.4. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các đảng uỷ trực thuộc:

2.1. Ban thường vụ cấp ủy các cấp, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2. Cấp ủy các cơ quan Trung ương được phân công thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

2.3. Căn cứ Kế hoạch này các cấp ủy đảng chủ động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vấn đề cần bổ sung, các đảng ủy trực thuộc phản ánh kịp thời về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối). Tùy điều kiện, tình hình thực tiễn và các đề xuất, kiến nghị của các đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Khối sẽ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước vì dân trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 30/11/2021
Nhà nước vì dân là một trong 3 nội dung lớn về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tư tưởng đó, Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định và vận dụng nhằm phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước vì dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay

Ngày đăng 23/11/2021
Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách lãnh đạo rất đặc biệt của Người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Ngày đăng 19/11/2021
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của giáo dục của đất nước. Theo Người, “một dân tộc dốt là một dan tộc yếu”; cả cuộc đời, người chỉ có “một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập... đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1).

Đấu tranh chống bệnh quan liêu, vô cảm với Nhân dân của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 03/11/2021
Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, trong đó có nhiều điểm mới so với Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011. Một trong điểm mới là Đảng làm rõ và bổ sung thêm biểu hiện căn bệnh quan liêu ở Điều 3: “Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”. Có thể nói, đó là sự bổ sung xác đáng từ nhận thức sâu sắc về thực trạng và tác hại của căn bệnh quan liêu, xa dân, vô cảm với dân đã tồn tại dai dẳng, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên - căn bệnh mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: bệnh quan liêu, xa dân là nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền.

Quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Ngày đăng 26/10/2021
Bài viết phân tích những nội dung cơ bản, ý nghĩa và giá trị to lớn của quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; qua đó khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và mãi mãi là nền tảng tư tưởng, phương châm chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.