Hà Nội, Ngày 25/10/2021

Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 29/09/2021   10:58
Mặc định Cỡ chữ
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Điểm cầu Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: tuyengiao.vn

Kế hoạch xác định 07 nhóm nội dung thực hiện như về tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW; đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đổi mới thông tin, tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng, xác định đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện... Mỗi nội dung đều được cụ thể hóa nhiệm vụ, có phân công tổ chức, cơ quan phụ trách và quy định rõ tiến độ thời gian thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải tạo được đột phá ở ba nội dung là: Đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc “làm theo”; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy xác định nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là: cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình thực tiễn, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên./.

-------------------

Kế hoạch số 39-KH/TU

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 20/10/2021
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có niềm tin chắc chắn và khát vọng mãnh liệt về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp nội lực và ngoại lực để phát triển đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 12/10/2021
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ

Ngày đăng 16/09/2021
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng Đảng nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh thực hiện tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 08/09/2021
Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm; là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên.

Giá trị và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền dân tộc tự quyết qua bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945

Ngày đăng 22/08/2021
Đã có rất nhiều công trình, bài viết của các tập thể, cá nhân ở trong nước và ngoài nước nghiên cứu, phân tích rất công phu, sâu sắc về những giá trị và ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo. Nội dung của bài viết này không phải là mới, mà chỉ xin khái quát lại để thêm một góc nhìn về giá trị và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh quyền con người và quyền dân tộc tự quyết, thể hiện qua bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ do Người trực tiếp soạn thảo và công bố ngày 02/9/1945.

Tiêu điểm

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Sáng 23/10/2021, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc phỏng vấn sau đây với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới của dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).