Hà Nội, Ngày 25/10/2021

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Ngày đăng: 28/09/2021   02:15
Mặc định Cỡ chữ
Cùng với việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình quan tâm xác định là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Quan điểm và thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình

Đảng ta đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”(1). Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước... có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài... Đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với Nhân dân”(2). 

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Bình có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban MTTQ tỉnh, mà trực tiếp là Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh Thái Bình; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác mặt trận theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị tham mưu, giúp việc có ý nghĩa, vai trò quyết định đến quá trình vận hành tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến các chương trình, đề án công tác mặt trận của tỉnh; cho nên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, tập thể lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan đảm bảo về số lượng, cơ cấu, phẩm chất, bản lĩnh chính trị đến trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và mức độ, chất lượng thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình luôn quan tâm đến công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị đảm bảo tinh giản đầu mối trực thuộc theo quy định. Tính đến ngày 17/02/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình có 22 biên chế (trong đó có 03 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP), giảm 03 biên chế so với số biên chế được giao năm 2012(3). Thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giảm từ 05 đầu mối xuống còn 03 đầu mối, gồm Văn phòng, Ban Dân chủ - Pháp luật và Ban Phong trào(4).

Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình không ngừng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đảm bảo tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cả về cơ cấu độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ, cụ thể: về trình độ chuyên môn: có 02/19 người là thạc sĩ, 17/19 người là cử nhân; về trình độ lý luận chính trị: có 13/19 người là cử nhân, cao cấp; có 4/19 người có trình độ trung cấp; về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận: có 15/19 người có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và 100% cán bộ, công chức có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.(5)

Với đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, năng lực và kỹ năng công tác Mặt trận, thời gian qua đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu giúp Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc xây dựng đề án, chương trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả; góp phần cùng Mặt trận các cấp chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều mô hình mới, cách làm hay, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến đời sống, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. 

Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình còn bộc lộ hạn chế nhất định như: một số công chức ở các ban chuyên môn có độ tuổi cao; cán bộ lãnh đạo phát triển từ nguồn tại chỗ rất ít; chưa thực thiện được việc luân chuyển cán bộ trẻ đi cơ sở để bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm; số cán bộ có trình độ chuyên sâu về pháp luật, về tín ngưỡng, tôn giáo… không nhiều; trình độ năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, nhất là khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu; kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết trình còn hạn chế; vẫn còn một số cán bộ chưa thực sự nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc...

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do: yêu cầu công tác mặt trận ngày càng cao, một số nhiệm vụ mới khó tổ chức thực hiện như hoạt động giám sát, phản biện xã hội…; một số cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác mặt trận còn bất cập; nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ về MTTQ và công tác mặt trận chưa thật đầy đủ, sâu sắc; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được chủ động; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức Mặt trận còn bất cập; nguồn lực và phương tiện phục vụ tổ chức hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu.

Giải pháp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. 

Cần tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát, đánh giá, quy hoạch, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và có chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức hàng năm để có cơ sở trong xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy vai trò của người đứng đầu đối với việc xây dựng kế hoạch và chiến lược cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đảm bảo cơ cấu hợp lý, tính ổn định, kế thừa đối với đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận của từng ban, phòng và toàn cơ quan.

Hai là, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tinh gọn, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII; Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các ban, phòng và định biên công chức của từng ban, phòng trong cơ quan. 

Thực hiện sơ kết, tổng hết quá trình thực hiện Đề án vị trí việc làm và sự vận hành của bộ máy, cơ cấu tổ chức mới của cơ quan theo Quy định số 212-QĐ/TW; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của các ban và Văn phòng cơ quan một cách hợp lý. Bên cạnh đó, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các ban và Văn phòng; xác định rõ theo vị trí việc làm, lượng hóa công việc và nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó, xây dựng quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng nguồn cán bộ, công chức dài hạn. Kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Ba là, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn. 

Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ thông qua hoạt động thực tiễn. Tăng cường cử cán bộ, công chức về cơ sở để nắm bắt thông tin; trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh trong hoạt động ở cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận tại chỗ thông qua các buổi làm việc, tiếp xúc với các cá nhân tiêu biểu và các hội đồng tư vấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức thực tiễn. Tăng cường hoạt động nghiên cứu, khảo sát của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Bốn là, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, nêu gương của mỗi cán bộ, công chức.

Bản thân mỗi cán bộ, công chức, đảng viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình phải tích cực, chủ động tự học tập, nghiên cứu để nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị công tác; phải tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, ứng xử đúng mực trong đối ngoại nhân dân; xây dựng tác phong làm việc khoa học, gần gũi với quần chúng; nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, thực chất, tránh hình thức.

Năm là, tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích sự sáng tạo và động viên sự cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức.

Sự sáng tạo trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố quyết định đến chất lượng của các chương trình công tác cũng như hoạt động của bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình. Do đó, quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần cụ thể hóa nội dung quy định khuyến khích đội ngũ làm công tác Mặt trận có tư duy sáng tạo, mạnh dạn trong đề xuất, tham mưu và kiến nghị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất để động viên sự cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức một cách phù hợp như: trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để làm việc, phục vụ cho chuyển đổi số trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chế độ, chính sách để khuyến khích cán bộ đi cơ sở; kinh phí để động viên, khen thưởng sau mỗi đợt tổng kết chương trình công tác; chế độ nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động và trí tuệ... là động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức say mê cống hiến và tăng hiệu quả công việc. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nêu rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ của Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng. Bố trí cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp. Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, chức danh theo vị trí việc làm; quy hoạch, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ Mặt trận các cấp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năng lực đội ngũ cho cán bộ chuyên trách; phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên”(6). Do đó, rất cần sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, giúp Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn hội nhập và phát triển./.

---------------------------------

Ghi chú:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb CTQG, H.2009, tr.230-240.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.178-179.

(3) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, Báo cáo số 57-BC/MTTQ-BTT ngày 04/02/2020 về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

(4), (5) Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, Đề án số 02-ĐA/ĐĐ ngày 16/6/2020 về sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình.

(6) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, tr.28.

 

ThS Trần Đức Tuấn - Trường Chính trị tỉnh Thái Bình

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Ngày đăng 13/10/2021
Những thập niên gần đây, tôn giáo du nhập và phát triển mạnh trong các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên. Các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn tôn giáo có những tác động tích cực, làm phong phú đời sống văn hóa ở Tây Nguyên. Các tôn giáo hội nhập văn hóa dân tộc, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội (giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo), khôi phục không gian văn hóa truyền thống, bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào DTTS ở Tây Nguyên. Bên cạnh những tác động tích cực, cũng có những tác động làm biến đổi các mối quan hệ và thiết chế xã hội truyền thống, bị các thế lực thù địch lợi dụng gây biến động phức tạp về chính trị, xã hội.

Tỉnh An Giang quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ

Ngày đăng 08/09/2021
Những năm qua, với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh An Giang đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường mối quan hệ giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân - nhìn từ hoạt động giám sát

Ngày đăng 01/09/2021
Trong khoa học pháp lý, Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) được nhìn nhận là những cơ quan trong cùng một hệ thống, với nhiều tính chất gần gũi và tương tự với nhau[1], nhưng có sự độc lập nhất định để bảo đảm sự tôn nghiêm của vị trí cơ quan dân cử. Tuy nhiên, thực tế cũng đòi hỏi phải củng cố mối liên hệ giữa Quốc hội và HĐND, nhất là trong hoạt động giám sát, để tạo sự thống nhất trong cùng một hệ thống cơ quan dân cử. Để đáp ứng yêu cầu này, ngay trong phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND.

Vì sao sản xuất của Hải Phòng "miễn nhiễm" với Covid-19?

Ngày đăng 30/08/2021
Nhờ những thành công trong chống dịch, TP Hải Phòng vẫn duy trì được sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố đã đạt hơn 10 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày đăng 28/08/2021
Trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận giải một cách thuyết phục, sâu sắc những vấn đề lớn, cơ bản, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng đất nước; đề cập toàn diện, thấu đáo tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tiêu điểm

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Sáng 23/10/2021, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc phỏng vấn sau đây với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới của dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).