Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng: 20/04/2021   06:04
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 20/4/2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận, chỉ đạo tại buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; một số công chức của Văn phòng Bộ; tập thể lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang báo cáo với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương 

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang báo cáo với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, các quy định của pháp luật có liên quan. Theo đó, Ban có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

(1) Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi đua, khen thưởng; chiến lược, kế hoạch, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về thi đua, khen thưởng.

(2) Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định: kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm phát triển ngành Thi đua, khen thưởng và các đề án, dự án về thi đua, khen thưởng; kế hoạch phối hợp hoạt động giữa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng.

(3) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước.

(4) Thẩm định hồ sơ trình khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở Trung ương. Thực hiện theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

(5) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án về thi đua, khen thưởng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(6) Xây dựng nội dung, chương trình tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức nghiên cứu, ứng dựng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

(7) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các phong trào thi đua và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

(8) Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng.

(9) Chuẩn bị hiện vật, bảo quản, cấp phát hiện vật khen thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thu hồi, cấp, cấp lại, cấp đổi hiện vật khen thưởng.

(10) Thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(11) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

(12) Thực hiện hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng.

(13) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, và nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

(14) Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

(15) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao và theo quy định của pháp luật.

Về biên chế và tình hình sử dụng biên chế, năm 2021, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương được Bộ Nội vụ giao 74 biên chế công chức và 21 biên chế viên chức. Tính đến tháng 3/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban; 05 Vụ trưởng và tương đương; 11 Phó Vụ trưởng và tương đương; tổng số công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Ban có 102 người.

Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hiện có 08 chi bộ với 70 đảng viên (01 chi bộ cơ quan phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh). Công đoàn Ban có 09 tổ công đoàn trực thuộc với 100% công chức, viên chức, người làm việc tham gia. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban có tổng số 20 đoàn viên, thanh niên. Hội Cựu chiến binh có 06 đồng chí.

Về thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian qua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; tổ chức triển khai thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình, Kế hoạch công tác và các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thi đua, khen thưởng: tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Tập trung thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ; giải quyết kịp thời hồ sơ đề nghị tra cứu, xác nhận khen thưởng, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp thường nhật tại cơ quan. Kết nối, liên thông với phần mềm quản lý văn bản điện tử V-office của Bộ Nội vụ; thực hiện việc nhận, gửi văn bản điện tử của Bộ, của Ban theo quy định.

Triển khai áp dụng các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2005 tại cơ quan. Thực hiện sắp xếp kho lưu trữ hồ sơ khen thưởng cấp nhà nước phục vụ nhân dân việc tra cứu, xác nhận khen thưởng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thời gian qua đã xây dựng một tập thể đoàn kết, quyết tâm đổi mới. Đặc biệt trong năm 2020, Ban đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện Đại hội Thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong nhân dân và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Đồng thời, thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, Ban đã thúc đẩy được phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực để toàn dân, toàn quân hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng một cách toàn diện, đồng bộ, tạo sự lan tỏa sâu rộng và hiệu quả cho xã hội.

Hai là, thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và phát huy tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước.

Ba là, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bám sát nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành và địa phương, hướng công tác thi đua, khen thưởng trực tiếp vào cơ sở, làm cho nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua một cách sâu sắc, mạnh mẽ, thiết thực nhất, tạo ra động lực phát triển; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra về thi đua, khen thưởng.

Bốn là, rà soát lại và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng và quản lý tốt cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng, số hóa các dữ liệu liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Năm là, tham mưu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Sáu là, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm 2021 và thường xuyên bổ sung nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao theo yêu cầu thực tiễn đề ra.

Bảy là, trong năm 2021 cần rà soát, đánh giá một cách bài bản về tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo hướng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tám là, quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị gương mẫu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đi đầu trong công tác thi đua về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ./.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc

Hoài Nga

Tags:

Tin tức cùng chuyên mục

Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua khen thưởng

Ngày đăng 14/05/2021
Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 13/5/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 378/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 14/05/2021
Ngày 13/5/2021, Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 12/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2047/TB-BCĐ về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội Vụ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ họp bàn biện pháp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Ngày đăng 10/05/2021
Sáng ngày 10/5/2021, tại Trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ họp, cho ý kiến về kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp.