Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Giữ hai chức danh tại phường, hưởng phụ cấp thế nào?

Ngày đăng: 09/04/2021   12:50
Mặc định Cỡ chữ
Bạn đọc hỏi: Hai chức danh đang đảm nhiệm thuộc hai lĩnh vực và hai cấp khác nhau thì có được hưởng phụ cấp cho cả hai chức danh không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại điểm 2 khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định: “Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại Khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này;

b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

c) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.

Như vậy, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã giao cho UBND, HĐND cấp tỉnh quyết định về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bạn đọc gửi đơn đề nghị đến Sở Nội vụ để tìm hiểu quy định cụ thể về chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Lương hưu phải bảo đảm cuộc sống

Ngày đăng 11/05/2021
Lương hưu lâu nay là nguồn tài chính vô cùng quý giá của đại đa số người nghỉ hưu. Ai mà không mong chờ đến ngày được thêm đồng ra đồng vào, loại trừ một số ít sống bằng nguồn tài sản riêng hoặc dựa vào con cái thành đạt. Phương châm “nhiều no, ít đủ” luôn thường trực trong kế hoạch chi tiêu mỗi tháng của họ.

Cán bộ hưu tham gia công tác tại xã được những phụ cấp gì?

Ngày đăng 26/04/2021
Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm.

Có được giao quyền phụ trách phòng cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

Ngày đăng 22/04/2021
Bạn đọc hỏi: Việc giao quyền phụ trách phòng cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có đúng quy định hay không?

Quy định mới về cách xếp lương theo ngạch cán sự

Ngày đăng 12/04/2021
Bạn đọc hỏi: Cách xếp lương theo ngạch lương cán sự mới được quy định thế nào?

Ngũ “dám”

Ngày đăng 12/04/2021
Nếu trước đây thường chỉ yêu cầu người lãnh đạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thì trong nhiệm kỳ tới, cán bộ lãnh đạo các cấp ngoài “ba dám” trên thì còn phải thêm “hai dám” nữa là “dám nói; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước”.