Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Phát triển nhân lực ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Ngày đăng: 25/03/2021   03:55
Mặc định Cỡ chữ
Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong những năm qua ngành Nội vụ luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực và uy tín để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ và đất nước.

1. Thực trạng nhân lực ngành Nội vụ

Thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020, công tác quy hoạch, phát triển nhân lực ngành Nội vụ đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, các cơ quan, đơn vị được giao làm công tác nội vụ đã tham mưu, giúp cấp ủy đảng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực và uy tín để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ và đất nước.

Công tác tuyển dụng nhân lực ngành Nội vụ luôn được lãnh đạo Bộ, ngành Nội vụ quan tâm, đầu tư đúng mức nhằm tuyển dụng những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Bước đầu đã đổi mới hình thức, nội dung thi tuyển công chức, viên chức và các chức danh lãnh đạo cấp vụ. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển được lãnh đạo Bộ, ngành Nội vụ quan tâm nhằm phát huy sở trường, năng lực của từng công chức, viên chức.

Việc đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được thực hiện để có đội ngũ cán bộ đạt tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, yêu cầu của ngành Nội vụ, như nghiệp vụ về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ và quản lý nguồn nhân lực, kỹ năng phân tích chính sách công, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, công tác tổ chức và cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển nhân lực ngành Nội vụ vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, cụ thể là: trình độ nhân lực chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu; nhân lực ở một số lĩnh vực của ngành Nội vụ còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Một bộ phận công chức, viên chức chưa phát huy hết năng lực, sở trường trong công tác. Việc bố trí, sử dụng chưa hoàn toàn gắn với quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ.

Số lượng nhân lực ngành Nội vụ tham gia đào tạo, bồi dưỡng chưa nhiều, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng chưa cao. Chưa có kế hoạch đào tạo cụ thể, ở tầm chiến lược và chưa sát với cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực cần đào tạo. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế. Nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chậm được cải tiến, còn nặng về lý thuyết, chồng chéo, trùng lặp giữa các chương trình; chưa có chính sách khuyến khích đội ngũ công chức, viên chức tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Đội ngũ công chức, viên chức của ngành Nội vụ được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều chuyên ngành khác nhau, một số chưa được bố trí phù hợp vị trí việc làm, do đó hiệu quả làm việc chưa cao; thiếu nhạy bén trong công tác tham mưu cho lãnh đạo; thiếu chủ động ở một số lĩnh vực được giao, việc vận dụng chủ trương, chính sách còn chậm, thụ động, máy móc.Công tác dự báo nguồn nhân lực của ngành chưa được thực hiện một cách bài bản và khoa học, chưa chủ động được nguồn kế cận, thiếu nhân lực nguồn, nhân lực trẻ, nhân lực nữ. Một bộ phận công chức, viên chức chưa phát huy hết năng lực trong công tác. Việc bố trí, sử dụng chưa thực sự gắn với quy hoạch phát triển nhân lực ngành. 

Những bất cập, hạn chế nêu trên là do đặc điểm, tính chất đặc thù yêu cầu đối với đội ngũ công chức, viên chức của ngành Nội vụ không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có kinh nghiệm thực tiễn để xử lý, giải quyết những công việc phức tạp. Mặt khác, hiện nay chưa có hệ thống các trường đào tạo bài bản nhân lực công tác trong một số lĩnh vực như tôn giáo, thi đua - khen thưởng; chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, đãi ngộ đối với đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ chưa được quan tâm thỏa đáng và hợp lý.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực ngành Nội vụ

Trong những năm tới, nhân lực ngành Nội vụ phải được phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là phải nâng cao chất lượng để xây dựng được một đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cao đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Để đạt được mục tiêu hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nâng cao vị thế, vai trò của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trong hệ thống hành chính nhà nước, cần thực hiện các giải pháp sau.

2.1. Các giải pháp chung

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ trách nhiệm và trách nhiệm giải trình theo hướng: cơ quan nhà nước, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép; quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc. Hoàn thiện cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền bảo đảm thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, quản lý, điều hành từ Trung ương đến cơ sở. Rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, quy chế làm việc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, gắn công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Thứ hai, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị của ngành Nội vụ theo quy định của pháp luật. Kiện toàn hệ thống tổ chức các cơ quan làm công tác nội vụ tại các bộ, ngành theo quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước pháp luật cán bộ, công chức và pháp luật chuyên ngành. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; thực hiện phân cấp, ủy quyền giữa Bộ Nội vụ với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Nội vụ trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công.

Thứ ba, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc điều hành và thực hiện pháp luật về công tác nội vụ; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong phạm vi cả nước.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát triển nhân lực ngành Nội vụ.

Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống xác định vị trí việc làm; rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Nội vụ làm cơ sở cho việc lập kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực, bố trí, sử dụng nhân lực ngành Nội vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm.

Thứ bảy, xây dựng, hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá công chức, viên chức ngành Nội vụ. Nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành; tăng cường giám sát công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công chức, viên chức trong từng lĩnh vực; nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ.

Thứ tám, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm. Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nói chung bao gồm cả công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Nội vụ phải đạt được những yêu cầu về tiêu chuẩn chung đối với đội ngũ cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước theo quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ chín, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở những quy định chung, Bộ Nội vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm, chức vụ, chức danh để làm căn cứ cho việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách. Đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng công chức, viên chức, có chính sách trọng dụng và thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao, cũng như đội ngũ chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội vụ.

2.2. Nâng cao chất lượng đầu vào 

Một là, tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng trên cơ sở tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí việc làm, chức vụ, chức danh, theo quy trình chặt chẽ, trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch. Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm, chức vụ, chức danh. Việc tuyển dụng, điều động, tiếp nhận công chức, viên chức phải bảo đảm nguyên tắc nâng cao chất lượng công tác trên cơ sở đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ. Thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào để các cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ. Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh; quy định cụ thể và thực hiện nghiêm về số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phó trong các cơ quan, đơn vị.

Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, sử dụng các chuyên gia, người có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm; thu hút, trọng dụng nhân tài vào công tác tại ngành Nội vụ. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và kỹ năng quản trị tổ chức.

2.3. Nâng cao chất lượng sử dụng nguồn nhân lực

Thứ nhất, cần rà soát, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ của từng cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, đánh giá công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức vụ, vị trí việc làm, ngạch, chức danh nghề nghiệp.

Thứ hai, phải làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ theo tiêu chuẩn, chức danh; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng.

Thứ ba, đổi mới cách thức tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi (hoặc xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nghiêm túc, minh bạch, khách quan, công bằng; thực hiện phân cấp, ủy quyền tổ chức thi để nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

Thứ tư, thực hiện đúng quy trình “5 bước” về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; thí điểm, tiến tới thực hiện thi tuyển để bổ nhiệm công chức, viên chức đối với mọi chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ, chức danh; công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, để chọn đúng người có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý; am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm.

Thực hiện công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự khi được bổ nhiệm; cung cấp, trao đổi thông tin và giải trình khi có yêu cầu. Xác minh, xử lý kịp thời, hiệu quả, hợp lý thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, chần chừ trong cải cách, hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền để tư lợi.

Thứ năm, đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức theo hướng liên tục, đa chiều; theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đánh giá phải thực chất, đúng kết quả, hiệu quả của từng công việc, nhiệm vụ mà công chức, viên chức đảm nhiệm. Đánh giá hiệu quả công việc trên cơ sở thực hiện kế hoạch công tác và việc theo dõi, cập nhật thường xuyên công việc và kết quả thực hiện công việc của từng người, đánh giá của người phụ trách trực tiếp, đánh giá của người quản lý cơ quan và đánh giá của tập thể trong từng cơ quan, đơn vị.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách tiền lương, chế độ khen thưởng. Nghiên cứu, đề xuất chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ công chức, viên chức theo từng lĩnh vực cụ thể. Tiếp tục cải cách hệ thống tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác. Đồng thời, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp từ cải cách chế độ công chức, công vụ, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới quy trình giải quyết công việc, nâng cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Có chính sách trả lương trên cơ sở kết quả thực thi nhiệm vụ và kết quả đánh giá công việc. Tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh để công chức, viên chức của Ngành phấn đấu, nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị. 

2.4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Một là, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ. Xác lập chế độ bắt buộc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng; đồng thời có cơ chế khuyến khích đào tạo trong nước và đào tạo ở ngoài nước. Đẩy mạnh công tác quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo của ngành, tạo điều kiện mở rộng quy mô và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở đào tạo, mở rộng các chuyên ngành đào tạo liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Hai là, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Nội vụ để đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định, đúng đối tượng, theo quy hoạch, phù hợp với nhu cầu của cơ quan, đơn vị và người học, tránh lãng phí, hình thức.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; công tác tổ chức lớp; giảng viên; phương pháp giảng dạy; công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng; công tác kiểm soát, đánh giá kết quả học tập để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường các hoạt động hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Ngành.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách lối sống, quy tắc ứng xử; xây dựng hệ thống chuẩn mực ứng xử các mối quan hệ với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và với Nhân dân. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thay đổi thái độ làm việc để phục vụ lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực. Người đứng đầu và từng công chức, viên chức phải thường xuyên tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng, lý tưởng, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ, thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính, Đề án cải cách công vụ, công chức của ngành Nội vụ. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Nội vụ. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải kiểm tra việc thực hiện của công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị mình.

Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm; nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất về tư tưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nội vụ. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về công chức, viên chức; tổ chức triển khai việc quản lý, sử dụng các cơ sở dữ liệu về công chức, viên chức và kết nối trong phạm vi toàn quốc. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động tác nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nội vụ.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý công chức, viên chức phù hợp với hệ thống tổ chức của ngành, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp và hiện đại hóa, minh bạch trong quản lý để công tác quản lý nhân lực được thực hiện công khai, minh bạch và thực chất. Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.

 

ThS Phạm Minh Triết - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật bảo đảm dân chủ ở Việt Nam

Ngày đăng 09/04/2021
Dân chủ là nhu cầu tất yếu của con người khi xã hội ngày càng phát triển. Trong học thuyết Mác - Lênin, vấn đề dân chủ luôn được đề cập và phân tích sâu sắc, là mục tiêu quan trọng hướng đến việc xây dựng một nền dân chủ đầy đủ nhất - dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ở nước ta, từ khi đất nước độc lập, xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng phát huy dân chủ và xây dựng thể chế nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó thể hiện trước hết ở việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật của Quốc hội, của Chính phủ, các bộ, ngành chức năng về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua gần 35 năm đổi mới. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nay.

Xây dựng đội ngũ công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 30/03/2021
Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức hành chính nhà nước là một nội dung quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Chăm lo xây dựng đội ngũ công chức hành chính “vừa hồng, vừa chuyên” là mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động

Ngày đăng 30/03/2021
“Phi chính trị hóa” quân đội là một trong những âm mưu thâm độc, nham hiểm trong chiến lược tổng thể chống phá cách mạng nước ta với mục tiêu tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân của quân đội, khiến cho quân đội không còn là quân đội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, vô hiệu hóa quân đội. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải có những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần củng cố và nâng cao sức chiến đấu của Quân đội ta chống lại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày đăng 25/03/2021
Kết quả cải cách hành chính nhà nước là cơ sở, là điều kiện tiên quyết để kiến tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc gia là mối quan hệ nhân quả gắn kết chặt chẽ, tác động và bổ sung cho nhau, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

Ngày đăng 19/03/2021
Phát huy mạnh mẽ dân chủ, khuyến khích tìm tòi sáng tạo trong nghiên cứu lý luận là một chủ trương đã được khẳng định trong nhiều nghị quyết của Đảng ta.