Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Thứ trưởng Triệu Văn Cường: 4 vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

Ngày đăng: 01/02/2021   02:01
Mặc định Cỡ chữ
"Tập trung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm". Đó là 1 trong 4 vấn đề được PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đặt ra khi chia sẻ với Tạp chí Tổ chức nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay.
PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

4 vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, theo PGS.TS Triệu Văn Cường, có 4 vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay:

Một là, nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước hết phải đổi mới nhận thức, tư duy về chức năng, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức - đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng: học để làm việc tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hai là, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với cán bộ, công chức. Quy định rõ nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức. Có cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ phục vụ yêu cầu công việc; cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức nữ, người dân tộc thiểu số học tập nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc.

Ba là, tập trung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và làm việc trong môi trường quốc tế.

Bốn là, thực hiện tốt việc sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tinh gọn về tổ chức, bộ máy, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học thuận lợi, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên cơ hữu; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; nâng cao năng lực biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đối với các chương trình được phân cấp, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

4 giải pháp, nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đưa ra 4 giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó: 1) Không ngừng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là giải pháp quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Đảng, Nhà nước. 2) Quán triệt và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: “học để làm việc”, “làm việc gì thì học để làm việc ấy cho tốt”. 3) Đề cao tinh thần học và tự học; tăng cường nhận thức về trách nhiệm học tập suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện và hỗ trợ cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. 4) Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực đều được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia tổ chức bồi dưỡng; cán bộ, công chức được lựa chọn những chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc, vị trí việc làm đang đảm nhận. 

Thứ hai, xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, khoa học về công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu xây dựng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

Xây dựng cơ chế đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức trong việc xác định nhu cầu và cử cán bộ, công chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm hiệu quả gắn với yêu cầu công việc; cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức học và tự học để đáp ứng yêu cầu trình độ theo quy định, nâng cao trình độ và năng lực làm việc. 

Thứ ba, sắp xếp, nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và năng lực quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

Nghiên cứu sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và có kế hoạch thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy định trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng, phương pháp và trao đổi kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ phù hợp với bộ, ngành, địa phương. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bảo đảm nâng cao chất lượng các điều kiện dạy và học.

Quán triệt nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sử dụng cán bộ, công chức đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp quản lý cho đội ngũ công chức tham mưu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ tư, thực hiện quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức khác nhau như: đánh giá trong, đánh giá ngoài hoặc thuê cơ quan đánh giá độc lập. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tổ chức thực hiện quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách công vụ và hội nhập quốc tế đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải nâng cao năng lực, đáp ứng được yêu cầu của khung năng lực theo vị trí việc làm. Do đó, cơ quan quản lý cán bộ, công chức và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ chương trình, phương pháp tiếp cận, hình thức giảng dạy và tiêu chí đo lường, đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật bảo đảm dân chủ ở Việt Nam

Ngày đăng 09/04/2021
Dân chủ là nhu cầu tất yếu của con người khi xã hội ngày càng phát triển. Trong học thuyết Mác - Lênin, vấn đề dân chủ luôn được đề cập và phân tích sâu sắc, là mục tiêu quan trọng hướng đến việc xây dựng một nền dân chủ đầy đủ nhất - dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ở nước ta, từ khi đất nước độc lập, xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng phát huy dân chủ và xây dựng thể chế nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó thể hiện trước hết ở việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật của Quốc hội, của Chính phủ, các bộ, ngành chức năng về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua gần 35 năm đổi mới. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nay.

Xây dựng đội ngũ công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 30/03/2021
Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức hành chính nhà nước là một nội dung quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Chăm lo xây dựng đội ngũ công chức hành chính “vừa hồng, vừa chuyên” là mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động

Ngày đăng 30/03/2021
“Phi chính trị hóa” quân đội là một trong những âm mưu thâm độc, nham hiểm trong chiến lược tổng thể chống phá cách mạng nước ta với mục tiêu tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân của quân đội, khiến cho quân đội không còn là quân đội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, vô hiệu hóa quân đội. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải có những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần củng cố và nâng cao sức chiến đấu của Quân đội ta chống lại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Phát triển nhân lực ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Ngày đăng 25/03/2021
Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong những năm qua ngành Nội vụ luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực và uy tín để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ và đất nước.

Mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày đăng 25/03/2021
Kết quả cải cách hành chính nhà nước là cơ sở, là điều kiện tiên quyết để kiến tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc gia là mối quan hệ nhân quả gắn kết chặt chẽ, tác động và bổ sung cho nhau, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.