Hà Nội, Ngày 03/03/2021

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng: 19/01/2021   03:46
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu địa phương có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo các huyện, xã có đội viên công tác, đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tại các địa phương thuộc phạm vi triển khai Đề án. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã xác định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người; đồng thời, Nghị quyết cũng xác định: chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 phê duyệt Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 và Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương cấp tỉnh tổ chức có hiệu quả Chiến lược và hai Đề án nêu trên.

Để Hội nghị đạt kết quả cao nhất, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất các nội dung sau:

Một là, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trong 10 năm qua; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế để kiến nghị và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và những chính sách của Nhà nước đối với thanh niên đã được quy định trong Luật Thanh niên năm 2020.

Hai là, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ; làm rõ kết quả, chất lượng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển Đảng và bố trí, sử dụng đội viên Đề án trong và sau khi kết thúc Đề án của các địa phương. Tập trung đánh giá thực chất những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; đồng thời, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng đội ngũ trí thức trẻ này cho thời gian tới.

Ba là, từ kết quả tổ chức thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai doạn 2014 - 2020 của các địa phương; căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, những mặt mạnh và tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án, kiến nghị, đề xuất tiếp tục thực hiện Đề án Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn báo cáo tóm tắt nội dung Chiến lược phát triển thanh niên, Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn báo cáo tóm tắt nội dung Chiến lược phát triển thanh niên, Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567.

Về Chiến lược phát triển thanh niên, kết quả tổng hợp từ báo cáo thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, về cơ bản các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. 100% các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên. Tổng kết 10 năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.870 văn bản triển khai thực hiện Chiến lược. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện 06 mục tiêu, 08 nhóm chỉ tiêu phát triển thanh niên tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg và 29 chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg. 

Các bộ, ngành, địa phương bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bộ, cơ quan Trung ương; giữa các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội.

Thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, với bản thân; nỗ lực phấn đấu học tập và lao động; nhiều thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh trẻ, giỏi; tỉ lệ trí thức trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ ngày càng gia tăng; sự tham gia của thanh niên vào đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được tăng cường.

Đối với Đề án 567, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, từ năm 2015 đến năm 2020, thông qua việc thực hiện Đề án đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi Đề án, với tổng kinh phí triển khai thực hiện là 29.781.224.000 đồng, đạt 87,8% kinh phí được cấp và đạt 53,7% kinh phí được phê duyệt.

Kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức trẻ đã chủ động học tập, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, lúng túng, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương; lĩnh hội kiến thức, phát huy tính sáng tạo trong học tập và hình thành kỹ năng phát triển năng lực vận dụng các kiến thức vào trong thực tiễn. 

Đề án 500 trí thức trẻ: Tính đến ngày 31/12/2014, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn Đội viên Đề án của 34 tỉnh với tổng số 500 Đội viên và thực hiện Đề án tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và các kỹ năng cần thiết cho Đội viên trước khi bố trí về xã công tác trong 3 tháng. Ngay sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, từ tháng 3 đến tháng 7/2015, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với UBND 34 tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án tổ chức bố trí 500 Đội viên về xã công tác.

Đến nay, có 411 Đội viên Đề án có nhu cầu được bố trí sử dụng. Trong đó, có 121 Đội viên Đề án được địa phương đề xuất dự kiến vị trí bố trí, sử dụng; còn 290 Đội viên Đề án các địa phương chưa có phương án bố trí, sử dụng...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh phát biểu tại Hội nghị
Điểm cầu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cơ bản đồng tình với dự thảo Báo cáo do Bộ Nội vụ chuẩn bị. Các đại biểu cũng nêu bật những kết quả đạt được khi triển khai Chiến lược phát triển thanh niên và Đề án 500 trí thức trẻ, Đề án 567; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các Đề án và mở rộng đến các xã, phường thị trấn, đặc biệt là ở các huyện miền núi, hải đảo để bồi dưỡng cho cán bộ, công chức có tuổi đời dưới 30. Đề nghị tăng cường nguồn lực cán bộ cho sự nghiệp phát triển thanh niên ở địa phương; quan tâm bố trí kinh phí để triển khai kế hoạch thực hiện các Đề án, đảm bảo có môi trường cho thế hệ trẻ phát triển tốt nhất.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã công bố Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 04 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Công bố Quyết định số 1138/QĐ-BNV ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; cho 23 tập thể và 78 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020; cho 07 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020; cho 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Dự án Luật thanh niên (sửa đổi)./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/03/2021
Sáng ngày 02/3/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) đối với đồng chí Trần Lưu Trung, chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân

Ngày đăng 02/03/2021
Chiều ngày 01/3/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Bộ Nội vụ: Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2021 

Ngày đăng 26/02/2021
Sáng ngày 26/02/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả công tác tháng 02/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2021.

Ngày mai sẽ diễn ra "Hội thảo khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021" do Bộ Nội vụ chủ trì

Ngày đăng 25/02/2021
Ngày mai 26/02/2021, Bộ Nội vụ (MOHA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Trường Đại học New South Wales - Australia (KRI&UNSW) và Quỹ Phát triển Hàn Quốc (Korea Foundation) tổ chức Hội thảo năm 2021 với chủ đề: “Năng lực nhà nước về Phát triển quốc gia thời kỳ hậu Covid 19: Cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN”

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Bảo đảm việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đạt kết quả tốt nhất

Ngày đăng 25/02/2021
Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.