Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 19/01/2021   02:17
Mặc định Cỡ chữ
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 19/01/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược), Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567).
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, tính đến nay, có 411 đội viên Đề án 500 có nhu cầu được bố trí sử dụng. Trong đó, có 121 đội viên Đề án được địa phương đề xuất dự kiến vị trí bố trí, sử dụng; còn 290 đội viên các địa phương chưa có phương án bố trí, sử dụng.

Khó khăn nêu trên là do nhiều địa phương đang thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 653/2019/UBTHQH14, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hầu hết các tỉnh đang dôi dư số lượng lớn cán bộ, công chức và phải ưu tiên xây dựng phương án giải quyết. Vì vậy, nhiều tỉnh không có nguồn biên chế để bố trí đội viên thuộc Đề án 500 trí thức trẻ.

Về kiến nghị, đề xuất của các địa phương

Để có thời gian xem xét, sắp xếp bố trí, sử dụng đội viên Đề án, căn cứ thực tiễn quy trình tuyển chọn và kết quả đóng góp của đội viên đối với địa phương trong 05 năm qua; đồng thời, thực hiện quy định tại Điều 23 Luật Thanh niên năm 2020, nhằm tiếp tục phát huy sức trẻ, tính xung kích, tình nguyện của thanh niên về các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn công tác; tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho hệ thống chính trị ở cơ sở, các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Đề án kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:

a) Xem xét, có chính sách tuyển dụng đội viên Đề án thành cán bộ, công chức, viên chức; ưu tiên bố trí vào các vị trí đội viên đã từng công tác; hướng dẫn cụ thể việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trong bối cảnh các địa phương phải giảm số lượng cán bộ, công chức theo quy định.

b) Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ (từ 03 đến 05 năm sau khi kết thúc Đề án) để có thời gian xem xét, sắp xếp, bố trí sử dụng đối với đội viên Đề án.

c) Trên cơ sở tổng kết Đề án, tiếp tục có chủ trương thực hiện đưa trí thức trẻ tình nguyện về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi.

Kiến nghị, đề xuất của Bộ Nội vụ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Để bảo đảm mục tiêu của Đề án, tránh lãng phí nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng ở cấp xã, cũng như đáp ứng nguyện vọng của chính quyền địa phương các xã thực hiện Đề án và tâm tư, nguyện vọng của đội viên Đề án mong được cống hiến lâu dài trong hệ thống chính trị ở cơ sở, Bộ Nội vụ đề xuất và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:

a) Cho phép và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Đề án tiếp tục bố trí cho đội viên làm việc tại xã theo đúng vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không quá 05 năm kể từ khi kết thúc Đề án năm 2020 và dứt điểm sắp xếp công tác cho đội viên Đề án trong thời gian này (đến ngày 31/12/2025).Trong thời gian chờ sắp xếp, đội viên tiếp tục được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định Thông tư số 68/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nguồn kinh phí chi trả chế độ tiền lương cho đội viên được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 68/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (và được bố trí từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương của địa phương. Sau khi sử dụng nguồn cải cách tiền lương của địa phương nhưng chưa đảm bảo được nhu cầu, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung theo quy định.

b) Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Đề án có chính sách ưu tiên tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đối với đội viên được đánh giá từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không bị kỷ luật trong 05 năm (60 tháng) thành công chức cấp xã, cấp huyện trở lên nếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa phương còn chỉ tiêu biên chế.

c) Giao Bộ Nội vụ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các tỉnh tổng hợp báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công tác bố trí công việc đối với đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

d) Giao Bộ Nội vụ trên cơ sở tổng kết Đề án; kiến nghị của các địa phương và quy định tại Luật Thanh niên năm 2020 về chính sách đối với thanh niên tình nguyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng Đề án đưa trí thức trẻ tình nguyện về các vùng có điều kiện kinh tế xã hội - đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo công tác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã nỗ lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức Hội nghị này; biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên, tổng kết Đề án 567 và Đề án 500 trí thức trẻ một cách khẩn trương, nghiêm túc, bài bản từ cơ sở, bảo đảm thực chất; đồng thời, cơ bản nhất trí với kết quả mà các đại biểu đã nêu ra tại Hội nghị và có một số ý kiến liên quan đến nội dung của Đề án 500 trí thức trẻ, cụ thể:

Một là, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp cho đội viên sau khi kết thúc thời hạn công tác (giai đoạn 2013 - 2020).

Hai là, đối với những địa phương đã có phương án bố trí, sử dụng đội viên, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, bảo đảm việc xét tuyển phù hợp với yêu cầu thực tiễn, theo đúng quy định của pháp luật.

Ba là, đối với những địa phương chưa có phương án bố trí, sử dụng đội viên, Bộ Nội vụ sớm ban hành kế hoạch, hướng dẫn tiếp tục kéo dài Đề án từ 03 đến 05 năm và quyết liệt, dứt điểm sắp xếp công tác cho đội viên Đề án trong thời gian này (kể từ khi kết thúc Đề án năm 2020 đến ngày 31/12/2025)./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Những khó khăn trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 tại tỉnh Sơn La

Ngày đăng 31/12/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện tại 34 tỉnh, nhằm tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương.

Ninh Bình: Trí thức trẻ tiên phong, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo

Ngày đăng 31/12/2020
Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Ðề án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500). Căn cứ trên nhu cầu của địa phương, sau khi tiến hành công tác tuyển chọn, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn được 06 trí thức trẻ, phân công về công tác tại 06 xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Kim Sơn là các xã: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông. Trong đó có 04 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, 02 đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

Lâm Đồng: Hơn 85% tổng số đội viên được bố trí, tuyển dụng thành công chức cấp huyện

Ngày đăng 29/12/2020
Thực hiện Đề án "Thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyển chọn được 07 trí thức trẻ đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, tăng cường về các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông. Sau 05 năm thực hiện Đề án, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí công tác cho 06/07 đội viên (chiếm tỷ lệ 85,7%).

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ xã Đắk Som phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực

Ngày đăng 30/12/2020
Là 1 trong 6 đội viên trúng tuyển tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Đắk Nông, đội viên Lại Văn Sang được phân công về công tác tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, bố trí thực hiện công việc của chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Đắk Som. Trong quá trình công tác tại cơ sở, đội viên Lại Văn Sang đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực công tác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề án 500 trí thức trẻ: Nhìn lại sau hơn 5 năm triển khai thực hiện

Ngày đăng 04/01/2021
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/9/2013. Sau quá trình triển khai thực hiện, Đề án đã có đóng góp về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nguồn nhân lực có chất lượng cho các địa phương.