Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng: 14/01/2021   02:33
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 14/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2020.

Ông Phạm Minh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và công chức của Vụ Tổ chức cán bộ/đơn vị phụ trách CCHC các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Ông Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) cho biết, ngày 30/12/2020 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BNV phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC năm 2020 dựa trên các lĩnh vực, các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh, hướng tới công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, các tỉnh trong tháng 4/2021. Ông Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, Hội nghị lần này được tổ chức nhằm hướng dẫn và lấy ý kiến thực hiện tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, cơ quan ngang bộ bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định; xác định được Chỉ số CCHC phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2020; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với CCHC nói chung và đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các bộ, ngành, địa phương nói riêng.

Ông Phùng Doãn Hưng, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) trình bày Đề án Chỉ số CCHC và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2020.

Tại Hội nghị, ông Phùng Doãn Hưng, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính đã trình bày Đề án Chỉ số CCHC và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2020 (PAR INDEX 2020). 

Về mục tiêu chung: Chỉ số CCHC nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Về nội dung Chỉ số CCHC: 

1. Chỉ số CCHC cấp bộ

a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ:

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 40 tiêu chí và 99 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ: 7 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách thủ tục hành chính: 6 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 8 tiêu chí và 15 tieu chí thành phần; 

+ Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;

+ Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 24 tiêu chí thành phần;

b) Thang điểm đánh giá:

- Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100.

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 36.5/100.

c) Phương pháp đánh giá:

- Tự đánh giá của các bộ:

+ Các bộ tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp bộ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Điểm các bộ tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Bảng 1;

+ Điểm tự đánh giá của các bộ được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả điểm do Bộ Nội vụ quyết định được thể hiện tại cột “BNV đánh giá” của Bảng 1.

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học:

+ Các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Ghi chú” của Bảng 1. Việc điều tra xã hội học được tiến hành để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau, do Bộ Nội vụ quy định;

+ Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp bộ;

+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điều tra XHH” của Bảng 1.

d) Tính toán, xác định Chỉ số CCHC cấp bộ:

- Tổng hợp điểm đánh giá qua điều tra xã hội học và điểm Bộ Nội vụ đánh giá được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.

- Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điềm). Chỉ số CCHC của bộ được thể hiện ở dòng cuối cùng của Bảng 1.

- Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

đ) Xếp hạng Chỉ số CCHC

- Kết quả Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Kết quả Chỉ số CCHC của 2 cơ quan đặc thù không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại Hội nghị

2. Chỉ số CCHC cấp tỉnh

a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh:

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 9 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần;

+ Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần;

+ Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: 6 tiêu chí, 7 tiêu chí thành phần;

b) Thang điểm đánh giá:

- Thang điểm đánh giá là 100.

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 33.5/100.

- Tự đánh giá của các tỉnh:

+ Các tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Điểm các tỉnh tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Bảng 2;

+ Điểm tự đánh giá của các tỉnh được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu can thiết. Kết quả điểm do Bộ Nội vụ quyết định được thể hiện tại cột "BNV đánh giá” của Bảng 2.

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học:

+ Các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Ghi chú” của Bảng 2. Việc điều tra xã hội học được tiến hành để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau, do Bộ Nội vụ quy định.

+ Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp tỉnh;

+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thê hiện tại cột Điều tra "XHH” của Bảng 2.

d) Tính toán, xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh:

- Tổng hợp điểm đánh giá qua điều tra xã hội học và điểm Bộ Nội vụ đánh giá, được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.

- Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số CCHC của tỉnh được thể hiện ở dòng cuối cùng của Bảng 2.

- Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

đ) Xếp hạng Chỉ số CCHC của các tỉnh:

- Kết quả Chỉ số CCHC của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Kết quả Chỉ số CCHC của các tỉnh được xếp hạng theo 6 nhóm tương ứng với 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm có: Trung du và miền núi phía Bắc (14 tỉnh), Đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh, thành phố), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (14 tỉnh, thành phố), Tây Nguyên (5 tỉnh), Đông Nam Bộ (6 tỉnh, thành phố), Tây Nam Bộ (13 tỉnh, thành phố).

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, kiến nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của từng bộ, ngành.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) đã trực tiếp giải đáp và tiếp thu ý kiến của các đại biểu để làm căn cứ nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo hướng dẫn, sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp bộ năm 2020, đảm bảo thống nhất, hiệu quả đúng với Kế hoạch đã đề ra./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Phấn đấu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý

Ngày đăng 20/01/2021
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 18/01/2021, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2021
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.