Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng

Ngày đăng: 09/01/2021   03:35
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã chính thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, đây là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng. Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động và sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Văn phòng Chính phủ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Bộ Nội vụ triển khai đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2019) nhằm đánh giá khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ở các địa phương trong cả nước. Kết quả SIPAS 2019 cho thấy năm 2019 có 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Số người hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tăng gần 1,5% so với năm 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về 5 yếu tố được đánh giá của quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ công của cơ quan HCNN ở địa phương trong năm 2019 không đồng đều, nằm trong khoảng 73,66- 88,56%. 

Bộ Nội vụ đã tiến hành 19 cuộc thanh tra, kiểm tra/19 đơn vị trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện những vi phạm: (1) Việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp làm việc của công chức; trưng tập viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; sử dụng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; công tác tinh giản biên chế không đạt tỷ lệ theo kế hoạch đặt ra; (2) Về việc tuyển dụng công chức, viên chức: thông báo không được công khai, quy định bằng cấp chuyên môn không phù hợp; thiếu sót, sai phạm trong việc thành lập Hội đồng tuyển dụng, các ban giúp việc…, không đảm bảo trình tự, thủ tục; (3) Bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh và trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm… (4) Hình thức của quy chế thi đua, khen thưởng chưa phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số quy chế khen thưởng có chứa đựng quy phạm pháp luật nhưng được ban hành dưới dạng văn bản hành chính./.

Theo: noichinh.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 14/01/2021
Sáng ngày 14/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2020.

Bình Dương cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp

Ngày đăng 13/01/2021
​Công tác cải cách hành chính (CCHC) được Bình Dương xác định là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Trong những năm qua, chất lượng cải cách thủ tục hành chính, một bộ phận quan trọng của CCHC tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh không ngừng được cải thiện tạo nền tảng quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước.​

Nghị định đầu tiên của Chính phủ trong năm 2021

Ngày đăng 11/01/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên được Chính phủ ban hành trong năm 2021, cụ thể hoá những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp, đồng thời khắc phục những bất cập, xử lý những vướng mắc trong thời gian qua.

Hà Nội đã có gần 7.400 hộ kinh doanh nộp thuế điện tử

Ngày đăng 07/01/2021
Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, hiện đã có gần 7.400 hộ kinh doanh nộp thuế điện tử, với tổng số tiền thuế đã nộp là 63 tỷ đồng.

Kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Vĩnh Phúc và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Ngày đăng 04/01/2021
Tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nội vụ, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, trong những năm qua Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.