Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Hà Tĩnh: Chú trọng triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 29/12/2020   11:37
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500), tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, đảm bảo tiến độ đề ra. 
Đội viên Phan Trọng Hải công tác thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (người bên trái) đã có những tham mưu tốt về chính sách nông nghiệp. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Công tác tổ chức, tuyển chọn, bố trí, sử dụng đội viên Đề án

Triển khai thực hiện Đề án 500, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Hội đồng tuyển chọn đội viên đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, khách quan, công bằng, đạt chi tiêu số lượng theo kế hoạch. Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn được nhiều trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học trở lên tăng cuờng về các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi; góp phần giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở, tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, đồng thời tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương.

Theo đó, Hà Tĩnh đã tuyển chọn, ký hợp đồng ban đầu là 35 đội viên, bố trí về công tác tại các xã thuộc 6 huyện, thị xã của tỉnh. Đến tháng 8/2020, tổng số đội viên tham gia Đề án 500 còn 30 người do có 05 người không tiếp tục tham gia Đề án theo nguyện vọng cá nhân hoặc đã được bố trí đảm nhận nhiệm vụ khác.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên

Qua quá trình công tác, các đội viên đã phát huy năng lực trên cương vị công tác và nhiệm vụ được giao, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các chương trình, đề án, dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả được đánh giá cao, cụ thể là: 

Tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương như: Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2030; Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2015; mô hình phát triển sản xuất; hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hàng năm; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế.

Tham mưu cho lãnh đạo xã giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách; trực tiếp tham mưu hòa giải thành công một số vụ việc tranh chấp về đất đai trên địa bàn xã.

Chủ động trong công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở xã để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Tham gia tiếp xúc cử tri, chuẩn bị các kỳ họp HĐND xã, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đuờng lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tham mưu UBND cấp xã thực hiện cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, góp phần thay đổi lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức cấp xã.

Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, đội viên Đề án 500 tỉnh Hà Tĩnh còn chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ thuật vào việc hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; xây dựng và đề xuất các chương trình, đề án, dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu mang lai hiệu quả kinh tế - xã hội được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. 

Công tác quy hoạch bố trí, sử dụng đội viên

Thực hiện Văn bản số 3841/BNV-CTTN ngày 02/8/2020 của Bộ Nội vụ về việc bố trí công tác đội viên Đề án 500, trên cơ sở nguyện vọng của đội viên Đề án 500 mong muốn tiếp tục được công tác, cống hiến tại các xã, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 làm việc tại các xã nơi đang công tác cho đến khi có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho đội viên tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá, nếu đủ điều kiện thì đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật”, tỉnh Hà Tĩnh gặp một số khó khăn như sau:

Một là, trong giai đoạn hiện nay, biên chế để bố trí, xét chuyển đội viên Đề án 500 thành cán bộ, công chức cấp xã là hết sức khó khăn. Do tỉnh Hà Tĩnh là địa phương có số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư lớn do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền cơ sở. Theo đó, Hà Tĩnh đã ban hành chính sách đặc thù (ngoài các chính sách của Trung ương) nhằm vận động, khuyến khích số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ công tác.

Hai là, số đối tượng đủ điều kiện (ngoài số đội viên Đề án 500) có nguyện vọng tuyển dụng đặc biệt, thi tuyển hoặc xét tuyển vào công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Theo quy định pháp luật hiện hành về tuyển dụng thành công chức cấp xã tại Nghị đinh số 112/2011/NĐ-CP; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã của UBND tỉnh Hà Tĩnh, có các hình thức tuyển dụng như sau: Tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (không qua thi tuyển, xét tuyển): có 06/30 đội viên đủ điều kiện tuyển dụng đặc biệt do tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước; Thi tuyển hoặc xét tuyển: 30/30 đội viên đủ điều kiện dự tuyển.

Vì vậy, nếu không có chủ trương, chính sách đặc thù của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vu về việc ưu tiên tuyển dụng đội viên Đề án 500 trước khi tuyển dụng các đối tượng khác thì việc bố trí đội viên Đề án 500 thành công chức cấp xã là rất khó khăn.

Ba là, đội viên Đề án 500 không thuộc đối tượng được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên, do các đội viên chưa phải là công chức cấp xã mà đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Đề án 500 (Căn cứ quy định tại Điều 25, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; khoản 13, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 6, Điều 25, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Đề xuất, kiến nghị

Đề án 500 là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được thực hiện trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường trí thức trẻ có trình độ đại học về các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực miền núi. Đối với tỉnh Hà Tĩnh, sau 05 năm triển khai thực hiện, Đề án luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện, xã; đội viên Đề án 500 được được cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và nhân dân địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đội viên Đề án 500 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Nội vụ, Vụ Công tác Thanh niên, Ban Quản lý Dự án 500 (Bộ Nội vụ) và cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình cùng trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo; sự hỗ trợ đắc lực của cán bộ, công chức xã tại nơi đội viên công tác; sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ của nhân dân các xã thuộc Đề án. Bên cạnh đó, cùng với sự xung kích của thanh niên, đội viên Đề án luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, được đánh giá cao về chất lượng thực hiện nhiệm vụ, cũng như thể hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành lĩnh vực mình được phân công,...

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có chủ trương, hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp, bố trí đội viên Đề án 500, tạo điều kiện để đội viên được tuyển dụng thành công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện theo cơ chế đặc thù sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương. Cụ thể, đề nghị các cấp có thẩm quyền cho chủ trương: đối với các địa phương đang dôi dư cán bộ, công chức cấp xã, chưa có chỉ tiêu biên chế công chức cấp xã để thực hiện tuyển dụng, tiếp tục gia hạn hợp đồng đối với các đội viên Đề án 500 cho tới khi địa phương có chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng đội viên thành công chức cấp xã; đối với các địa phương còn thiếu chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với vị trí công tác của đội viên Đề án 500, ưu tiên bố trí và tuyển dụng đội viên Đề án 500 trước khi bố trí và tuyển dụng các đối tượng khác./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 19/01/2021
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 19/01/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược), Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567).

Những khó khăn trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 tại tỉnh Sơn La

Ngày đăng 31/12/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện tại 34 tỉnh, nhằm tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương.

Ninh Bình: Trí thức trẻ tiên phong, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo

Ngày đăng 31/12/2020
Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Ðề án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500). Căn cứ trên nhu cầu của địa phương, sau khi tiến hành công tác tuyển chọn, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn được 06 trí thức trẻ, phân công về công tác tại 06 xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Kim Sơn là các xã: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông. Trong đó có 04 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, 02 đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

Lâm Đồng: Hơn 85% tổng số đội viên được bố trí, tuyển dụng thành công chức cấp huyện

Ngày đăng 29/12/2020
Thực hiện Đề án "Thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyển chọn được 07 trí thức trẻ đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, tăng cường về các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông. Sau 05 năm thực hiện Đề án, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí công tác cho 06/07 đội viên (chiếm tỷ lệ 85,7%).

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ xã Đắk Som phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực

Ngày đăng 30/12/2020
Là 1 trong 6 đội viên trúng tuyển tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Đắk Nông, đội viên Lại Văn Sang được phân công về công tác tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, bố trí thực hiện công việc của chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Đắk Som. Trong quá trình công tác tại cơ sở, đội viên Lại Văn Sang đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực công tác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.