Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Ngày đăng: 28/12/2020   02:52
Mặc định Cỡ chữ
Quân đội ta luôn phát huy truyền thống vẻ vang “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Từ khi thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo đảm môi trường “trong ấm, ngoài êm” cho đất nước.

1. Quân đội nhân dân vững mạnh - yếu tố đảm bảo thành công xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân

Quân đội ta là Quân đội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng; với chức năng là “Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất”, Quân đội ta tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực những năm qua có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản chỉ đạo tầm chiến lược về công tác quân sự, quốc phòng; nổi bật là Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới Quốc gia…; làm nòng cốt cùng toàn Đảng và toàn dân ta tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, ý chí chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chủ động, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó, ưu tiên đầu tư cho một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, toàn quân luôn đặc biệt chú trọng, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt, lấy vững mạnh về chính trị, tư tưởng và chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất, có chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được duy trì thực hiện nghiêm túc. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. 

Tổ chức, biên chế của Quân đội không ngừng được củng cố, xây dựng theo hướng ngày càng “tinh, gọn, mạnh”. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động; tăng cường công tác hậu cần, kỹ thuật; quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Chất lượng huấn luyện, xây dựng quân đội chính quy, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của bộ đội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân không ngừng được nâng lên.

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các quân khu, cơ quan quân sự địa phương tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đồng thời, tổ chức các lực lượng tham gia có hiệu quả các hoạt động về phòng thủ dân sự, gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đủ khả năng ứng phó có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh. 

Hàng năm, có hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và dân quân tự vệ đi đầu, làm nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy rừng… Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh; tham gia có hiệu quả các phong trào: xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, nâng bước em đến trường; xây dựng các công trình dân sinh, nhà tình nghĩa với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng... góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng là Quân đội của Nhân dân, Quân đội trong lòng Nhân dân. Hình ảnh và giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được giữ gìn, phát huy và tỏa sáng. 

Công nghiệp quốc phòng có những bước phát triển vượt bậc trên cơ sở nghiên cứu, tổ chức xây dựng và phát triển theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các doanh nghiệp quân đội, đoàn kinh tế quốc phòng đã phát huy hiệu quả hoạt động xây dựng, củng cố quốc phòng gắn với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quốc gia, sẵn sàng huy động trong mọi tình huống.

Trong công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, Quân đội luôn chủ động tham gia các diễn đàn, hoạt động quân sự, quốc phòng đa phương; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội ta trên trường quốc tế, nhất là trong khối ASEAN. Qua đó, góp phần chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa. 

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả của Quân đội ta đã đạt được trong những năm qua và khẳng định: “Những kết quả đó đã đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”(1). 

2. Nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian tới

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp hơn, tác động trực tiếp, sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, toàn quân cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Một là, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các đơn vị trong toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị trong giai đoạn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất cách mạng của Đảng, làm cho lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng ngày càng thấm nhuần sâu sắc vào mỗi cán bộ, đảng viên, trở thành nền tảng tư tưởng, chính trị trong Quân đội. 

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội, qua đó tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm chiến đấu cho bộ đội. Làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không mơ hồ, mất cảnh giác. 

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất, đồng thuận, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo,... bảo đảm Quân đội phải luôn là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Quân ủy Trung ương về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cụ thể hóa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng... giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với cán bộ chủ trì, bảo đảm cơ cấu, chất lượng. Xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, nơi quy tụ sức mạnh của cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến, nhất là trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới (giai đoạn 2020-2025), điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trung gian, đảm bảo đồng bộ giữa vũ khí, trang bị với nhân lực và công tác bảo đảm. Các cơ quan, đơn vị xác định rõ vị trí công tác cho từng chức danh, trước hết ở cơ quan chiến dịch, chiến lược, khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. 

Có giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bảo đảm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội. Hoàn thành điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống nhà trường, nhà máy, cơ sở sửa chữa quốc phòng và các đoàn kinh tế quốc phòng. Thường xuyên kiện toàn, củng cố biên chế, tổ chức các đơn vị đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, biển, đảo. Tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2017 và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/8/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định xây dựng Quân đội chính quy là một khâu đột phá, nội dung quan trọng nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, làm cho toàn quân thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, thống nhất về nội dung lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp, tính tổ chức, tính kỷ luật... đến huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân theo kế hoạch. 

Tiếp tục giáo dục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Chỉ thị số 37/CT-ĐUQSTW ngày 14/4/1993 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Chỉ thị số 85/CT-TM ngày 02/12/1991 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam những năm tới; Chỉ thị số 07/CT-TM ngày 10/03/2020 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương” trong Quân đội và các văn bản  hướng dẫn thực hiện.

Duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt, công tác; tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực quản lý, chỉ huy bộ đội. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, để đơn vị xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong từng cơ quan, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chủ động đấu tranh phòng, chống tác động tiêu cực và văn hóa xấu độc.

Bốn là, chủ động đối phó với mọi tình huống, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện và luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến của từng đơn vị. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nhất là dân quân biển. Tổ chức diễn tập ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn, sát thực tiễn. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các học viện, nhà trường và các cơ quan nghiên cứu chiến lược.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, quản lý khoa học có trình độ tương xứng với công việc, ngành đào tạo; thực hiện tốt việc bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học qua thực tiễn; đồng thời, có chính sách thu hút nhân tài về các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu chiến lược công tác. Tập trung đầu tư xây dựng một số học viện, nhà trường Quân đội theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. Đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, cấp học, sát thực tế huấn luyện, chiến đấu và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo. 

Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, nhất là hướng Biển Đông, vùng biển Tây Nam và các địa bàn trọng điểm; phòng ngừa, phát hiện và xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, đặc biệt là các tình huống trên tuyến biên giới, biển, đảo, bảo vệ vững chắc vùng trời. Nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng, chiến tranh thông tin; phối hợp triển khai giải pháp tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Năm là, chủ động, linh hoạt trong đối ngoại quốc phòng phục vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhất là Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương “Về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương theo Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư, ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN; cân bằng quan hệ với các nước lớn, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước có tiềm năng. Tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở các cấp độ. Giữ vững định hướng chính trị, gắn kết nội dung hợp tác về quốc phòng với các lĩnh vực khác; chủ động tham mưu các phương án đấu tranh ngoại giao hiệu quả, giảm căng thẳng, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, phụ thuộc và tranh thủ tối đa mọi lợi thế phục vụ xây dựng Quân đội.

Sáu là, phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu vũ khí, trang thiết bị cho lực lượng vũ trang. Tiếp tục đổi mới quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương thức bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật phục vụ hiện đại hóa Quân đội. Tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng phù hợp với Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Từng bước xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước. Triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2021-2030, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình và thời chiến./.

----------------------------------------

Ghi chú:

(1) Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, ngày 30/9/2020.

 

Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Vai trò của Xã hội học trong quản trị công

Ngày đăng 15/01/2021
Các nhà nghiên cứu trên thế giới về quản trị công đều khẳng định một phần nền tảng lý luận của quản trị công được xây dựng trên tri thức xã hội học tổ chức và lý thuyết mạng lưới. Tri thức xã hội học tổ chức góp phần quan trọng trong việc thiết kế và tái thiết kế tổ chức, bộ máy, quy trình hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của quản trị công... Do vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết và thực nghiệm để đưa xã hội học tổ chức nói riêng và xã hội học nói chung phù hợp với vị thế của một trong các khoa học nền tảng cho nghiên cứu quản trị công.

Hoàn thiện quy định pháp luật về chính quyền đô thị

Ngày đăng 11/01/2021
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2019 nhưng những chế định về chính quyền đô thị trong Luật còn nhiều bất cập. Nguyên nhân quan trọng nhất đó là những xung đột pháp lý về thể chế giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương với các ngành luật khác, như: Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, Luật Quy hoạch đô thị… Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2021 sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và Đà Nẵng để từng bước tiến đến hoàn thiện cơ chế pháp lý cho chính quyền đô thị trong tương lai. Do vậy, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với cơ chế đặc thù và khác biệt của chính quyền đô thị.

Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đáp ứng yêu cầu hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực

Ngày đăng 07/01/2021
Trong những năm qua, một số giải pháp đột phá, thí điểm về tổ chức bộ máy nhà nước đã được thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Nghiên cứu, đánh giá các mô hình tổ chức đã thực hiện theo hướng tách cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức thực thi chính sách là việc làm cần thiết hiện nay để đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách trong thời gian tới ở Việt Nam.

Xây dựng nhân lực hành chính nhà nước - yếu tố quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ở Việt Nam

Ngày đăng 06/01/2021
Phát triển bền vững kinh tế - xã hội là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội của bất cứ quốc gia nào. Để phát triển bền vững đất nước, cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực hành chính nhà nước nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam - kết quả bước đầu và những vấn đề cần tiếp tục đẩy mạnh

Ngày đăng 05/01/2021
Từ những năm 2000, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm nền tảng trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử. Đặc biệt, trong năm 2020, Việt Nam là một trong số không nhiều những quốc gia trên thế giới được Liên hợp quốc đánh giá cao về những kết quả tích cực trong xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.