Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Tạp chí Tổ chức nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng: 07/12/2020   02:20
Mặc định Cỡ chữ
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (1990-2020), Tạp chí Tổ chức nhà nước luôn hoàn thành tốt vai trò là cơ quan báo chí duy nhất trong cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước và chức năng diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước.

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngay từ những năm đầu của chính quyền cách mạng Việt Nam, căn cứ Sắc lệnh số 57/SL ngày 03/5/1946 của Chủ tịch nước về tổ chức các Bộ và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 58/SL ngày 03/5/1946 quy định về tổ chức và chức năng của các tổ chức thuộc cơ quan Bộ Nội vụ; trong đó Nha Thông tin tuyên truyền thực hiện chức năng thu thập và truyền bá các tin tức trong nước. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về công tác báo chí, thông tin, truyền thông của Bộ Nội vụ. Điều đó cho thấy, ngay từ khi mới được thành lập, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm rất lớn cho công tác báo chí, thông tin của Bộ Nội vụ.

Do hoàn cảnh lịch sử của đất nước, đến năm 1990 Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ mới quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thông tin trực thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, trong đó chức năng, nhiệm vụ về công tác thông tin báo chí được giao cho tờ Thông tin công tác Tổ chức nhà nước (Tạp chí Tổ chức nhà nước hiện nay). Tờ Thông tin công tác Tổ chức nhà nước hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 1351/BC-GPXB do Bộ Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp ngày 24/11/1990. 

Trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1995: tờ Thông tin công tác Tổ chức nhà nước được xuất bản định kỳ 03 tháng/số, một năm xuất bản 04 số, khổ 19 x 26 với dung lượng 32 trang, số lượng phát hành 1.000 bản/năm. Trong giai đoạn này, tờ Thông tin công tác Tổ chức nhà nước chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ.

Giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2003: tờ Thông tin công tác Tổ chức nhà nước được cơ quan có thẩm quyền đồng ý nâng cấp thành Tạp chí Tổ chức nhà nước theo Giấy phép số 2191/GP-BVHTT do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 19/6/1995. Từ tháng 9/1995, Tạp chí Tổ chức nhà nước phát hành số đầu tiên trong phạm vi cả nước định kỳ 02 tháng/số, khổ 19 x 27, với dung lượng 40 - 56 trang. Đến tháng 01/1997, Tạp chí Tổ chức nhà nước được phát hành đều kỳ hàng tháng trong phạm vi cả nước. Thời gian này, Tạp chí Tổ chức nhà nước là đơn vị cấp phòng thuộc Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước, do lãnh đạo Bộ Nội vụ kiêm nhiệm Tổng biên tập.

Giai đoạn từ năm 2003 đến nay: tại Quyết định số 40/QĐ-BNV ngày 17/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quyết định Tạp chí Tổ chức nhà nước trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, có địa vị pháp lý tương đương cấp vụ trực thuộc Bộ Nội vụ. Theo Quyết định số 40/QĐ-BNV, Tạp chí Tổ chức nhà nước có vai trò là cơ quan thông tin, lý luận của ngành Tổ chức nhà nước, được biên chế thành các phòng chức năng và có Tổng biên tập chuyên trách. 

Để tiếp tục phát huy vai trò của Tạp chí nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1738/QĐ-BNV ngày 30/12/2008, Quyết định số 818/QĐ-BNV ngày 10/7/2013, Quyết định số 70/QĐ-BNV ngày 26/01/2016, và Quyết định số 2638/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước. Cũng từ năm 2003 đến nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước chính thức trở thành cơ quan báo chí duy nhất trong cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước và là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước. 

Hiện nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước có 02 hình thức ấn phẩm là Tạp chí in xuất bản đều kỳ 12 số/năm, với số lượng phát hành từ 15.000 đến hơn 20.000 cuốn, đăng tải hàng trăm bài báo khoa học trong 07 chuyên mục. Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước thường xuyên đăng tải từ 3.000 đến 5.000 tin, bài mỗi năm; duy trì trung bình khoảng hơn 10.000 lượt truy cập mỗi ngày, qua đó đảm bảo thực hiện tốt chức năng là diễn đàn khoa học của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Tạp chí Tổ chức nhà nước đã được Hội đồng giáo sư liên ngành triết học - chính trị học - xã hội học và Hội đồng giáo sư ngành kinh tế (thuộc Hội đồng giáo sư nhà nước) công nhận là tạp chí được tính điểm bài báo khoa học để xét phong chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hàng năm. 

Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao Cờ thi đua của Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Tạp chí Tổ chức nhà nước, ngày 05/9/2019.

2. Những kết quả chủ yếu trong 30 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (1990-2020), Tạp chí Tổ chức nhà nước luôn hoàn thành tốt vai trò là cơ quan báo chí duy nhất trong cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước và chức năng diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước.

2.1. Trong việc thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền

Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã đăng tải nhiều bài viết để thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về cải cách bộ máy nhà nước; các đạo luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2001 và Hiến pháp năm 2013… qua đó làm nổi bật thành tích và cống hiến của Bộ Nội vụ trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức và cán bộ nhà nước. 

Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và sâu sát của Ban Cán sự đảng Bộ và lãnh đạo Bộ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức và cán bộ nhà nước, trong thời gian qua Tạp chí Tổ chức nhà nước đã tập trung nỗ lực để thông tin, tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Một là, hàng năm Tạp chí Tổ chức nhà nước đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước. Kết quả nổi bật gần đây là giúp Ban Cán sự đảng và Bộ trưởng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Chính phủ và chính quyền địa phương” nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW” để tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Hai là, tập trung tuyên truyền việc thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của nền hành chính nhà nước. Bên cạnh việc duy trì một chuyên mục riêng để tuyên truyền cho Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước nói chung, cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng, Tạp chí đã tham mưu cho Ban Cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp bộ “Phát triển nhân lực hành chính nhà nước”. Hội thảo đã thu hút được nhiều nhà quản lý, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước viết tham luận và có nhiều ý kiến quan trọng để góp phần bổ sung, hoàn thiện nội dung về phát triển nhân lực công trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng. 

Ba là, chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để mời các chuyên gia, nhà khoa học viết bài về tuyên truyền thực hiện chủ trương, sách lược của Đảng và Nhà nước kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. 

Bốn là, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã chủ động thực hiện các chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và phát triển đất nước, như Đề án 600 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Đề án 500 trí thức trẻ, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn..., nhằm giúp cho cộng đồng xã hội hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề cấp thiết của người dân; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.2. Trong việc thực hiện chức năng diễn đàn khoa học của nền hành chính nhà nước

Trong việc thực hiện chức năng diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước luôn chủ động bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ để đảm bảo các chuyên mục của Tạp chí in luôn được Tòa soạn và Hội đồng biên tập đầu tư công phu, bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng các nhiệm kỳ; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch công tác hàng năm của Bộ Nội vụ để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản hàng năm với nhiều bài viết có chất lượng cao. 

Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước thường xuyên đăng tải từ 3.000 đến 5.000 tin, bài mỗi năm; duy trì trung bình khoảng hơn 10.000 lượt truy cập mỗi ngày. Qua đó, đảm bảo tính toàn diện của chức năng diễn đàn khoa học của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, trong đó các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý công tác tại các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo vụ, ban tổ chức cán bộ các bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đóng góp nhiều bài viết có chất lượng tốt.

Hàng năm, Tạp chí Tổ chức nhà nước đều chủ động đăng ký nhiệm vụ để đưa vào Kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản và kế hoạch thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ để giúp Ban Cán sự đảng và Bộ trưởng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác về tinh thần và nội dung các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực tổ chức và cán bộ nhà nước; về những vấn đề về lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; phản ánh tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tuyên truyền những hoạt động chính trị của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Những kết quả nổi bật Tạp chí Tổ chức nhà nước đã đạt được trong việc thực hiện chức năng diễn đàn khoa học của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ là:

Thứ nhất, chủ động đặt bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ để phổ biến, quán triệt tinh thần và nội dung nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực tổ chức và cán bộ nhà nước; về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Qua đó, chủ động thông tin, chỉ đạo, quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ để định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm công tác trong các nhiệm kỳ và kế hoạch công tác hàng năm của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Thứ hai, bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ để tham mưu tổ chức thành công các hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học; đăng tải nhiều bài nghiên cứu có chất lượng cao để làm rõ thêm luận cứ khoa học của các dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chiến lược do Bộ Nội vụ chủ trì. 

Thứ ba, chủ động mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý viết các bài nghiên cứu có chất lượng cao về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; chú trọng các vấn đề thời sự mà công luận và nhân dân quan tâm, như việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương; về văn hóa công vụ và trách nhiệm giải trình, trách nhiệm công vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quản lý nhà nước về thanh niên; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước...

Thứ tư, chủ động mời các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, các nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; lãnh đạo vụ, ban tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương viết bài nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, đề xuất định hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương; cải cách chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Trung ương và địa phương...

Thứ năm, tích cực, chủ động đẩy mạnh việc đặt các nhà khoa học có uy tín, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn viết các bài nghiên cứu, giới thiệu những kinh nghiệm tốt, những cách làm hay của các quốc gia tiêu biểu, các nhà khoa học, các diễn giả quốc tế về các lý thuyết tổ chức bộ máy nhà nước; về xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; về xây dựng chính quyền địa phương; về trách nhiệm công vụ và đạo đức công vụ; về các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chính sách trọng dụng, khen thưởng và đãi ngộ đối với công chức... để đăng tải trên các chuyên mục Nghiên cứu, trao đổi và Nhìn ra thế giới. Qua đó, Tạp chí đã góp phần tích cực và thiết thực vào việc thực hiện có hiệu quả chức năng diễn đàn khoa học của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ.

Trải qua 30 năm, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ; sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành Nội vụ; sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền; sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đó còn là kết quả phản ánh nỗ lực, cố gắng thường xuyên, liên tục; thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của Hội đồng biên tập, tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động của Tạp chí qua các thời kỳ. Do đó, tập thể và nhiều cá nhân của Tạp chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý.

3. Định hướng trong thời gian tới

Phát huy những kết quả và thành tích đạt được trong 30 năm qua, để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Ban Cán sự đảng Bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ giao; là diễn đàn khoa học uy tín trên nhiều lĩnh vực..., thời gian tới Tạp chí Tổ chức nhà nước sẽ tập trung vào các định hướng công tác chính như sau:

Thứ nhất, quán triệt và xác định rõ công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Tạp chí cũng chính là công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và của Ban Cán sự đảng Bộ; công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ để tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ, qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị - thời sự quan trọng trong năm 2020 và các năm tiếp theo; đặc biệt là các sự kiện liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Tạp chí sẽ chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình thời sự của đất nước, của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ để tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Ban Cán sự đảng Bộ và Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2026, trước hết là tuyên truyền kết quả và thành công của Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những trọng tâm công tác của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trong giai đoạn này để kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của xã hội và nhân dân đối với đường lối của Đảng và pháp luật về công tác tổ chức và cán bộ nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thể hiện của Tạp chí in và Tạp chí điện tử; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phát huy thế mạnh về đội ngũ cộng tác viên, nhất là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý công tác tại các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo vụ, ban tổ chức cán bộ các bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật và việc tổ chức triển khai thi hành pháp luật về công tác tổ chức và cán bộ nhà nước tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để phục vụ tốt nhất, có hiệu quả nhất nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Tạp chí Tổ chức nhà nước trong việc thực hiện chức năng diễn đàn khoa học của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ, của nền hành chính nhà nước.

Thứ ba, trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm đã được lãnh đạo Bộ Nội vụ phê duyệt, Tạp chí sẽ chủ động xây dựng kế hoạch bố trí viên chức phù hợp với sở trường, năng lực của từng người, từng vị trí việc làm. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất và uy tín của đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật và diễn đàn khoa học của Tạp chí. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ về việc đổi mới cơ chế tài chính, kiện toàn Hội đồng biên tập và đội ngũ cộng tác viên theo hướng vừa phù hợp quy định hiện hành; vừa tạo điều kiện, động lực để Tạp chí tiếp tục phát triển theo hướng đáp ứng yêu cầu và chuẩn mực quốc tế về nội dung, chất lượng đối với tạp chí khoa học./.

TS Trần Nghị - Quyền Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã - kết quả và những giải pháp cho thời gian tới

Ngày đăng 06/01/2021
Cán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng trực tiếp đưa đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ở cấp cơ sở; đồng thời phản ánh tình hình thực tiễn để cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung đường lối, chính sách và pháp luật. Những yêu cầu khách quan hiện nay đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Đẩy mạnh hoạt động quan hệ công chúng của Chính phủ - nhìn từ đại dịch COVID-19

Ngày đăng 28/12/2020
Trong tiếng Anh, Public Relations (PR) có nghĩa là quan hệ công chúng, quan hệ cộng đồng. Thuật ngữ PR được sử dụng lần đầu tiên ở Mỹ năm 1807 bởi Tổng thống Thomas Jefferson. Ông cho rằng PR là một hoạt động của các cơ quan chính phủ nhằm tạo không khí tin tưởng của dân chúng vào chính quyền. Ngày nay, PR đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới nhờ có bước phát triển nhảy vọt của các phương tiện truyền thông, tạo nên sự bùng nổ thông tin trong thế giới hiện đại. Hiện nay có nhiều định nghĩa về PR, song có thể hiểu PR là những nỗ lực giao tiếp có hệ thống, có kế hoạch của một cá nhân hay tổ chức nhằm tạo dựng hình ảnh tích cực về tổ chức và thiết lập, duy trì, phát triển những mối quan hệ tốt với công chúng.

Khắc phục tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”trong thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 18/12/2020
Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước. Sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội. Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì vậy, phải hết sức coi trọng công tác xây dựng tổ chức đoàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận cho Đảng nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở An Giang - Thực trạng và giải pháp

Ngày đăng 16/12/2020
Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn đặt ra, Đảng bộ tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã một cách bài bản - thí điểm, tổng kết, nhân rộng, đạt được kết quả rất tích cực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng. Bài viết tập trung làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định một số giải pháp tiếp tục thực hiện, duy trì bền vững mô hình  ở An Giang.

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 09/12/2020
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, trên một số mặt vẫn còn bất cập về chất lượng, số lượng, cơ cấu và chính sách đãi ngộ”. Điều đó, đòi hỏi ngành Giáo dục và Đào tạo phải có những giải pháp hiệu quả để tiếp tục phát triển nhân lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thẳng thắn chia sẻ với Tạp chí Tổ chức nhà nước về những hạn chế của đội ngũ nhân lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; đồng thời đưa ra một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.