Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Ngày đăng: 20/11/2020   09:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, cùng hơn 500 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lực lượng vũ trang và đảng ủy trực thuộc Trung ương…

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu vực và nước ta trong năm 2020 và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và bão, lũ ở miền trung, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc xây dựng Báo cáo chính trị đã được các cấp ủy chú trọng, đầu tư nhiều công sức với cách làm khoa học và thái độ nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương.

Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước…

Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời phân tích sâu sắc nguyên nhân, bài học và những giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của đại hội. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định. Cùng đó, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng của bão, lũ. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Đến nay các tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Hội nghị lần này nhằm mục đích đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. 

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đại hội đảng bộ các cấp đã hoàn thành dứt điểm, sớm hơn so với một số nhiệm kỳ trước và đạt kết quả tốt. Dự thảo báo cáo chính trị được các cấp ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, khoa học, nghiêm túc, sát thực tế; nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao; nhiều báo cáo thể hiện tâm huyết, tầm nhìn, trí tuệ, ý chí, khát vọng phát triển, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Điểm mới nổi bật là hầu hết các báo cáo chính trị thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã bám sát chức năng, quy định và đánh giá sát tình hình. Công tác nhân sự có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư... cơ bản đúng đề án nhân sự được cấp trên thông qua. 100% nhân sự chủ chốt cấp tỉnh trúng cử đúng phương án nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt. Những biểu hiện vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được kiềm chế, khắc phục…

Đạt kết quả đó, trước hết là có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát từ Trung ương đến cấp ủy các cấp. Bộ Chính trị đã sớm ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung ương, các cơ quan Đảng Trung ương ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có ba bài viết quan trọng với những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt bao quát toàn diện và sâu sắc, qua đó tạo được sự thống nhất cao trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng đó, cấp ủy các cấp nghiêm túc triển khai, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện ở cấp mình, phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Kỳ đại hội này, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo lựa chọn đại hội điểm, có sự chuẩn bị kỹ. Cấp cơ sở đã lựa chọn gần 2.000 tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo đại hội điểm. Cấp trên trực tiếp cơ sở có 127 đảng bộ tổ chức đại hội điểm. Sau đó từng cấp đã tổ chức đánh giá kết quả, rút ra những kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Do đó đã khắc phục được những hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận phân tích sâu sắc nguyên nhân thành công và những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ở cơ quan, địa phương, đơn vị./.

Theo: nhandan.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chính phủ Việt Nam luôn đặt con người trước lợi nhuận

Ngày đăng 30/11/2020
Báo Nước Đức mới (Neues Deutschland) ngày 28/11/2020 đăng bài viết của tác giả Julia Behrens về cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Việt Nam, trong đó đề cao phản ứng nhanh chóng trước đại dịch cũng như việc Chính phủ Việt Nam luôn đặt con người trước lợi nhuận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cuba

Ngày đăng 26/11/2020
Ngày 25/11/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba Lianys Torres Rivera đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 25/11/2020
Ngày 25/11/2020, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo, để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 (15/01/2020) đến nay và một số nội dung quan trọng khác.

Đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân bộ trưởng đối với dự án luật

Ngày đăng 24/11/2020
Lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao các nỗ lực và sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, có nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế.

Việt Nam là một trong những điểm sáng của thế giới

Ngày đăng 23/11/2020
Thông tin với cử tri về tình hình đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định Việt Nam là một trong những điểm sáng của thế giới trong phát triển kinh tế, một trong những nước trên thế giới có kinh tế tăng trưởng dương và thành công trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố, tăng cường.