Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Tuyên Quang: Chủ động đề xuất phương án bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 29/10/2020   03:10
Mặc định Cỡ chữ
Tuyên Quang là một trong 34 tỉnh của cả nước thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 500). Sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án, tỉnh Tuyên Quang đã có phương án bố trí công tác cho các đội viên sau khi kết thúc Đề án.
Đội viên Trương Văn Thiện, công tác tại UBND xã Xuân Lập (huyện Lâm Bình) tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ảnh: báo Tuyên Quang.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án

Triển khai thực hiện Đề án 500, tỉnh Tuyên Quang đã tuyển chọn được 08 trí thức trẻ đạt kết quả cao nhất vào các chức danh công chức xã, cụ thể: văn phòng - thống kê (01 đội viên); văn hóa - xã hội (02 đội viên); địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (05 đội viên), bố trí về công tác tại 08 xã thuộc huyện Lâm Bình, gồm: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang. Sau 05 năm công tác, cả 08 đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi công tác đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong lĩnh vực văn phòng - thống kê: các đội viên đã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt công tác văn phòng, hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục khi giao dịch tại bộ phận “một cửa”; giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã soạn thảo các văn bản, báo cáo, tổ chức tốt các kỳ họp, theo dõi, ghi chép biên bản các cuộc họp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức xã, công tác tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận “một cửa”. Đặc biệt, có đội viên đã trực tiếp tổ chức hội nghị tập huấn về thể thức, kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng hòm thư điện tử cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã còn thiếu kỹ năng về sử dụng máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: các đội viên đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã nơi công tác tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; lao động, thương binh và xã hội; y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đội viên Đề án 500 còn thực hiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào các dịp lễ, tết hàng năm; tổ chức triển khai xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng (homestay), thực hiện xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của địa phương, được du khách đánh giá cao. 

Trong lĩnh vực địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật đất đai tại các thôn, bản; thẩm tra, lập biên bản giúp Ủy ban nhân dân xã trình cấp có thẩm quyền quyết định về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn; giải thích, hòa giải tranh chấp đất đai; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai; tham mưu xây dựng hồ sơ, thiết kế kỹ thuật nhà văn hóa thôn bản.

Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đội viên Đề án 500 còn chủ động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham mưu, đề xuất thực hiện một số đề án trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể, Đề án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã Thổ Bình của đội viên Ma Thị Thuyền với mục tiêu là xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, xử lý rác thải nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, được lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đánh giá cao về sự cần thiết của việc triển khai thực hiện, bởi hiện nay hoạt động, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã ngày càng phát sinh nhiều chất thải không được thu gom, xử lý đúng quy trình, gây ô nhiễm môi trường.

Đến nay, 100% đội viên tham gia Đề án 500 tại tỉnh Tuyên Quang đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (trong đó có 02/08 đội viên được kết nạp vào Đảng trước khi tham gia Đề án).

Công tác bố trí, sử dụng đội viên

Xác định rõ mục tiêu của Đề án 500 là nhằm tăng cường đội ngũ trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học về công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời tạo điều kiện cho các trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành; tạo nguồn cán bộ có chất lượng, sẵn sàng cống hiến lâu dài cho các địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức rà soát biên chế, vị trí việc làm và thực tế nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã để xây dựng phương án bố trí, sử dụng đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án.

Ngày 17/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 101/BC-UBND báo cáo Bộ Nội vụ về phương án bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trên địa bàn tỉnh, theo đó dự kiến trong quý IV năm 2020, tỉnh Tuyên Quang sẽ bố trí, sử dụng tất cả đội viên đảm nhiệm các chức danh công chức xã, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình.

Cụ thể, bố trí 01 chức danh công chức văn phòng - thống kê xã Xuân Lập, 01 chức danh công chức văn phòng - thống kê xã Lăng Can, 01 chức danh công chức văn hóa - xã hội xã Lăng Can, 03 chức danh công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường thuộc các xã Xuân Lập, Thổ Bình, Phúc Yên, 01 công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, 01 viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Cũng gặp phải những khó khăn trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ như các địa phương khác, khi phải triển khai các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế; thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời, tỉnh còn phải thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, không để các đội viên Đề án 500 đủ điều kiện bị bỏ lại phía sau, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là UBND huyện Lâm Bình và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã thuộc phạm vi Đề án 500 đã chủ động xây dựng phương án bố trí công tác cho các đội viên sau khi kết thúc Đề án nhằm tránh lãng phí nguồn nhân lực có chất lượng cũng như kinh phí của Nhà nước đầu tư cho việc triển khai thực hiện Đề án 500.

Có thể khẳng định, nếu cấp ủy, chính quyền các cấp thực sự quan tâm và triển khai thực hiện Đề án theo đúng mục tiêu, ý nghĩa của Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 thì việc bố trí “đầu ra” cho các đội viên Đề án 500 đủ điều kiện, tiêu chuẩn không phải là việc quá khó./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Đề xuất tuyển dụng không qua thi tuyển đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 26/11/2020
Sáng nay 26/11/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã có cuộc họp với các địa phương chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500).

Đóng góp của đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tại xã nghèo vùng biên

Ngày đăng 19/11/2020
Trúng tuyển Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500), đội viên Luân Trung Huấn được phân công về công tác tại xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum. Sau 05 năm công tác, đội viên Luân Trung Huấn đã khẳng định năng lực bản thân, được cấp ủy, chính quyền cơ sở tín nhiệm, bà con dân bản tin tưởng.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Tiền Giang

Ngày đăng 17/11/2020
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), toàn tỉnh Tiền Giang tuyển chọn được 09 trí thức trẻ ưu tú về công tác tại 09 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Lâm Đồng: Đề án 500 trí thức trẻ giúp tạo nguồn cán bộ cho địa phương

Ngày đăng 05/11/2020
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500), toàn tỉnh Lâm Đồng có 07 đội viên tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông.

Kết quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 30/10/2020
Bình Gia là một trong hai huyện của tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 500). Ngày 05/5/1015, UBND huyện đã tiếp nhận và bàn giao 15/24 đội viên Đề án 500 của tỉnh Lạng Sơn, bố trí về công tác tại 15 xã thuộc huyện để thực hiện nhiệm vụ của các chức danh công chức xã: Tư pháp - Hộ tịch (03 đội viên), Tài chính - Kế toán (02 đội viên); Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (06 đội viên), Văn hóa - Xã hội (04 đội viên).