Hà Nội, Ngày 25/10/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày đăng: 14/10/2020   01:45
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 14/10/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng; Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long; Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Nguyễn Văn Lượng; Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính (Trụ sở Bộ Nội vụ) có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; cùng 63 điểm cầu tại các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, tại kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV đã thông qua hai Luật sửa bốn Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. 

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức là căn cứ pháp lý quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc thực thi các quy định của pháp luật về liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức như: quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật... Sau gần 05 năm áp dụng, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn bộc lộ một số tồn tại nhất định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và phù hợp tình hình cải cách, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ của đất nước. Hiện nay, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cơ bản đã được ban hành, kịp thời điều chỉnh các vấn đề cụ thể được Luật giao quy định chi tiết.

Đối với Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương là hai luật quan trọng, điều chỉnh cụ thể về tổ chức, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và luật hóa các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hai Luật đã được sửa đổi, bổ sung và các Nghị định hướng dẫn thi hành đã được Chính phủ kịp thời ban hành điều chỉnh những vấn đề được các Luật giao quy định chi tiết.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghe đại diện lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức và Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) giới thiệu những nội dung cơ bản và các điểm mới của hai Luật nêu trên, chủ động đăng ký thảo luận, trao đổi liên quan đến những nội dung mới của các Luật, các nghị định hướng dẫn thi hành, nhất là những nội dung còn chưa rõ, vướng mắc trong thực tiễn để thống nhất cách hiếu đúng, chính xác, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện để sớm đưa các Luật, văn bản hướng dẫn này đi vào cuộc sống.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành giới thiệu một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành đã giới thiệu một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Nguyễn Tư Long giới thiệu những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Nguyễn Tư Long giới thiệu những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những nội dung mới của các Luật, các nghị định hướng dẫn. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn và các đồng chí chủ trì Hội nghị đã giải đáp cụ thể, thỏa đáng những nội dung cần làm rõ hơn và những vấn đề có thể gây vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Luật trong thực tiễn. 

 
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị trả lời và giải đáp những nội dung đại biểu nêu ra tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương bảo đảm hiệu quả trong thực tiễn cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương cần sớm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch cụ thể triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản hướng dẫn thi hành tới từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó đặc biệt lưu ý tới việc có kế hoạch, lộ trình sửa đổi các văn bản, các quy định của từng cơ quan, tố chức, đơn vị phù hợp với quy định mới của các Luật, các nghị định đã được ban hành.

Hai là, quá trình thực hiện các Luật, các nghị định nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, nhất là các vấn đề còn vướng, bất cập trong thực tiễn triển khai, áp dụng thì đề nghị sớm phản hồi đến Bộ Nội vụ để kịp thời có trả lời, hướng dẫn cụ thể. Trường hợp các vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ Nội vụ thì Bộ sẽ sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định của Luật, nghị định của Chính phủ trong phạm vi cả nước.

Ba là, yêu cầu các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là ý kiến, phản ánh từ các địa phương để báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Bộ Nội vụ giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết sớm các kiến nghị, đề xuất, phản ánh từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Trung ương và các địa phương./.

Quang cảnh Hội nghị

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong điều kiện mới”

Ngày đăng 24/10/2020
Sáng ngày 24/10/2020, tại Hà Nội, Hội Khoa học Hành chính phối hợp với Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện mới”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội thảo Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa

Ngày đăng 23/10/2020
Sáng ngày 23/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa” (Hội thảo) để đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng từ xa cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 22/10/2020
Ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 19/10/2020
Chiều ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo kết quả công tác 19 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác cuối tháng 10/2020.

Bộ Nội vụ tổ chức triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngày đăng 20/10/2020
Sáng ngày 20/10/2020, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.