Hà Nội, Ngày 25/10/2020

Tỉnh Nam Định quyết tâm nâng cao công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 12/10/2020   11:08
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng thời tạo ra sự bứt phá với mục tiêu đến năm 2025 đưa công tác cải cách hành chính thuộc tốp đầu của cả nước, tỉnh Nam Định đề ra nhiều giải pháp chủ yếu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
Cán bộ phường Lộc Hạ (TP Nam Định) hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng cải cách hành chính (CCHC) trong nhiệm kỳ tới là, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, đồng thời với việc triển khai toàn diện, kịp thời các văn bản, chính sách, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực.

Thực hiện sắp xếp lại cơ quan hành chính các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; trọng tâm là cơ cấu lại tổ chức nội bộ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính cho phù hợp với quy định mới của Chính phủ; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang hoạt động theo cơ chế tự chủ.

Tiếp tục cải cách công vụ, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); hiện đại hóa hành chính và cải cách tài chính công. Tăng cường tính liên thông trong cải cách TTHC, cần tạo ra cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực đảm bảo liên thông được với cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ được giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh để giảm thời gian, mức độ hiệu quả của giải quyết TTHC cần phải được tính trên cơ sở sự hài lòng của người dân, tổ chức, thời gian, kết quả thủ tục được giải quyết.

Hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện tử. Xây dựng giải pháp đồng bộ để hình thành đội ngũ cán bộ, công chức điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử. Hiện đại hóa nền hành chính cần phải kết hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của hệ thống hành chính và hạ tầng kỹ thuật của các doanh nghiệp đang được người dân và tổ chức sử dụng mang tính rộng rãi, phổ biến hiện có như zalo, ví điện tử...

Theo: baophapluat.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính

Ngày đăng 21/10/2020
Giải quyết, trả hồ sơ hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Những bất hợp lý trong thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời được điều chỉnh, bãi bỏ. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được cải thiện, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân... Đó là những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách TTHC mà Quảng Ngãi đạt được trong 5 năm qua. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XIX) về đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trà Vinh cắt giảm 50% thời gian giải quyết 1.619 thủ tục hành chính

Ngày đăng 15/10/2020
Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh, đến tháng 10/2020, tỉnh đã bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 1.619/1.949 thủ tục hành chính (TTHC) do bộ, ngành Trung ương quy định.

Ninh Bình hướng tới xây dựng chính quyền số

Ngày đăng 07/10/2020
Việc xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Ninh Bình trong gần hai năm qua đạt được nhiều kết quả khả quan. Trọng tâm là hệ thống một cửa điện tử của 29 đơn vị gồm các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và 143 phường, xã được tích hợp, kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Điều đó, không chỉ làm tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực thi công vụ, mà còn tạo nền tảng cho tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động

Ngày đăng 02/10/2020
Từ ngày 02/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức vận hành. Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm này.

Cải cách hành chính góp phần tích cực phát triển Thủ đô

Ngày đăng 01/10/2020
Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26/4/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.