Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng: 08/10/2020   08:54
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 07/10/2020, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có ông Đoàn Cường, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ); bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ); ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh; đại diện Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Thị Hương cho biết: Tổng cục Thống kê đã tiến hành 5 cuộc Tổng điều tra kinh tế (tên trước là Tổng điều tra kinh tế, hành chính, sự nghiệp), tuy nhiên cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này có nhiều điểm mới so với các lần trước, đó là:

Thứ nhất, trong các lần Tổng điều tra trước, các đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp đều do Tổng cục Thống kê chủ trì tiến hành thu thập thông tin. Trong cuộc Tổng điều tra lần này, các đơn vị hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì tiến hành, các đơn vị sự nghiệp do Tổng cục Thống kê chủ trì tiến hành (có phương án riêng và cách thức triển khai riêng).

Thứ hai, thông tin thu thập các đơn vị hành chính do Bộ Nội vụ tiến hành nhằm phục vụ các nội dung thống kê quản lý các lĩnh vực của Bộ Nội vụ. Thông tin thu thập của Tổng cục Thống kê nhằm thu thập thông tin toàn bộ về cơ sở (địa điểm sản xuât kinh doanh) đáp ứng yêu cầu Tài khoản quốc gia và thông tin về sản phẩm trên địa bàn: thông tin nhận dạng cấu trúc đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp; thông tin chi tiết về sản phẩm/dịch vụ, lao động, doanh thu, chi phí của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ thông tin: Phiếu trực tuyến (Web Form).

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương nhận định, đây là cuộc Tổng điều tra khó, phức tạp và có nhiều thay đổi so với các lần Tổng điều tra trước. Vì vậy, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, do có những thay đổi trong việc chủ trì thực hiện điều tra các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp so với các lần Tổng điều tra trước, vì vậy để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và nâng cao chất lượng số liệu trong quá trình thu thập thông tin thì công tác phối hợp giữa hai cơ quan phải được đặc biệt coi trọng và đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới;

Hai là, Hội nghị tập trung trao đổi kỹ các nội dung nghiệp vụ, làm rõ đơn vị điều tra, đối tượng điều tra đối với từng lĩnh vực, có sự phối hợp, phân công cụ thể đối với từng nhóm công tác của hai cơ quan;

Ba là, tập trung lắng nghe hướng dẫn chi tiết các bước trong việc quản lý luồng thông tin, phân quyền, giám sát, kiểm soát các phần mềm áp dụng trong thu thập thông tin;

Bốn là, trong các buổi đi thực tế tại cơ sở, đề nghị các thành viên trong đoàn công tác nghiên cứu kỹ tài liệu, xác định rõ đơn vị điều tra, đối tượng điều tra; hướng dẫn đơn vị điều tra cung cấp thông tin qua Web Form theo đúng nội dung yêu cầu, có những ghi chép, lưu ý, rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án điều tra chính thức;

Năm là, Đoàn công tác hoàn thành đầy đủ các nội dung yêu cầu theo phương án thí điểm và báo cáo kết quả điều tra thí điểm về Bộ Nội Vụ và Tổng cục Thống kê;

Sáu là, Tổng cục Thống kê (đơn vị đầu mối là Vụ Thống kê thương mại và dịch vụ phối hợp với Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia) tổng kết và chia sẻ các kết quả sau cuộc điều tra thí điểm để hoàn thiện phương án điều tra chính thức.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân trình bày nội dung Phương án điều tra các đơn vị hành chính.

Trình bày nội dung Phương án điều tra các đơn vị hành chính tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân cho biết: Mục đích của điều tra thí điểm Điều tra cơ sở hành chính nhằm thử nghiệm các nội dung, hoạt động để hoàn thiện phương án Điều tra cơ sở hành chính sẽ tiến hành vào năm 2021, cụ thể gồm: Xác định và nhận dạng đơn vị điều tra; rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra; nội dung các chỉ tiêu điều tra dự kiến bổ sung và sửa đổi kết cấu phiếu điều tra; tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành có liên quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu; xác định các định mức kinh phí phù hợp cho từng công việc của Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày về: Phần mềm cung cấp thông tin và hướng dẫn khai phiếu của đơn vị hành chính; nội dung Phương án điều tra các đơn vị sự nghiệp (bao gồm quy trình rà soát, công tác phối hợp với Bộ Nội vụ); Phần mềm cung cấp thông tin đối với các đơn vị sự nghiệp và hướng dẫn khai phiếu của đơn vị sự nghiệp./.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong điều kiện mới”

Ngày đăng 24/10/2020
Sáng ngày 24/10/2020, tại Hà Nội, Hội Khoa học Hành chính phối hợp với Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện mới”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội thảo Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa

Ngày đăng 23/10/2020
Sáng ngày 23/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa” (Hội thảo) để đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng từ xa cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 22/10/2020
Ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 19/10/2020
Chiều ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo kết quả công tác 19 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác cuối tháng 10/2020.

Bộ Nội vụ tổ chức triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngày đăng 20/10/2020
Sáng ngày 20/10/2020, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.