Hà Nội, Ngày 25/10/2020

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng: 25/09/2020   10:09
Mặc định Cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Nếu như xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ chính là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt ấy. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ trong xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, những năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: Nghị quyết số 16 "Về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt học viên lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy.

Trong đó, xác định rõ công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là khâu đột phá; Nghị quyết số 25, số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; trọng tâm là công tác đào tạo về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Để cụ thể hóa các nghị quyết về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành, chỉ đạo thực hiện đồng bộ một số đề án, nghị quyết, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, từng bước  xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng", vừa "chuyên"; tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp, tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, chuyên môn và yêu cầu vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

Trong các nghị quyết, đề án thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải kể đến hiệu quả của Đề án số 11 của Tỉnh ủy nhằm thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Đây là Đề án nhằm xây dựng và đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số để đảm trách các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có sự tiếp nối chắc chắn giữa các thế hệ và đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới. 

Sau khi tuyển chọn, giới thiệu lần đầu trong tổng số trên 3.000 cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số trong tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy gần 400 hồ sơ giới thiệu nhân sự tham gia Đề án. Căn cứ quy trình sơ tuyển và bộ tiêu chí để xét, chọn, Hội đồng Sơ tuyển đã lựa chọn và trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định 240 đồng chí đủ điều kiện để tham gia sát hạch vào Đề án. 

Sau nhiều khâu tuyển chọn và các vòng sơ tuyển, sát hạch từ cơ sở tới cấp tỉnh đã có 150 cán bộ được chọn tham gia Đề án và được Tỉnh ủy tổ chức đưa đi đào tạo, bồi dưỡng ở cả trong và ngoài nước. Cụ thể như, trong năm đầu tiên thực hiện Đề án - năm 2019, Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho cán bộ tham gia Đề án; mỗi lớp trong thời gian 2 - 3 tháng. 

Bên cạnh đó, tổ chức lớp bồi dưỡng, mời chuyên gia cao cấp nước ngoài có kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp giảng dạy; liên kết với một số tập đoàn kinh tế lớn hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng quản trị cho các cán bộ tham gia Đề án… 

Tiếp đó, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương để xem xét, cân nhắc, xây dựng phương án tăng cường biệt phái, tập sự lãnh đạo đối với một số cán bộ, công chức thuộc Đề án với tỷ lệ 18% cán bộ trẻ, 7% cán bộ nữ dân tộc thiểu số tùy theo năng lực chuyên môn về tham gia quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để có thêm kinh nghiệm rèn luyện, thử thách và bồi dưỡng năng lực cán bộ. 

Cùng với việc nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thì đây chính là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng về nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Những cán bộ này đã phát huy được năng lực công tác tại cơ sở, thể hiện rõ vai trò sáng tạo và tính năng động, nhạy bén của tuổi trẻ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu. Hầu hết cán bộ qua kiểm tra đều có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tác phong gương mẫu và có ý thức rèn luyện, có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Nhờ đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính, sự nghiệp của tỉnh có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 73,6%; trong đó, tiến sĩ, thạc sĩ chiếm khoảng 6%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng là 51,5%, vượt mục tiêu đề ra. 

Số cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 51 đồng chí; số cán bộ là cấp ủy viên cấp huyện và tương đương là 12 đồng chí; số cán bộ đã được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, tăng cường từ 1/1/2019 đến nay là 34 đồng chí; trong đó, có 3 đồng chí đã được bổ nhiệm giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây thực sự là bước tiến quan trọng mang tính đột phá trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh. 

Để thực hiện tốt công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục hoàn thiện quy định, quy chế về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ thực đức, thực tài, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, thực sự là "công bộc của dân"; thực hiện nhất quán mục tiêu, nhiệm vụ Đề án số 11 của Tỉnh ủy, tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ, dân tộc có chất lượng lâu dài. 

Đồng thời, triển khai nghiêm túc quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; thực hiện thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng của tỉnh; tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền; quan tâm kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ quyết tâm đoàn kết, phấn đấu, không ngừng đổi mới tư duy, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030./.

Theo: baoyenbai.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Ngày đăng 23/10/2020
Phát triển đô thị là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các vùng miền trên cả nước. Tính đến nay, cả nước có 858 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 39,3%. Các đô thị đã và đang là những trung tâm của hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là trung tâm của đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất, thương mại và hội nhập quốc tế.

Gia Lai phát huy vai trò của cấp ủy trong giữ gìn an ninh, trật tự

Ngày đăng 23/10/2020
Thời gian qua, Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đa dạng các biện pháp gìn giữ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thu hút đông đảo các lực lượng và nhân dân tham gia. Trong đó, hiệu quả rõ rệt là phong trào bảo vệ an ninh, trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội.

Cà Mau: Tiến đến chính quyền nhanh, gọn, tiện lợi

Ngày đăng 21/10/2020
Theo UBND tỉnh, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, tạo dựng được lòng tin của người dân vào cơ quan công quyền.

Đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa

Ngày đăng 20/10/2020
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp đối với việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Yên Bái: Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 19/10/2020
Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai thủ tục hành chính việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất. Toàn tỉnh đã tổ chức 184 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra thấy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.