Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Vai trò và đóng góp của Bộ Nội vụ trong thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên

Ngày đăng: 11/09/2020   03:18
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2005, Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật Thanh niên nhằm tạo hành lang pháp lý trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển thanh niên. Trong đó, Luật Thanh niên năm 2005 đã giao Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên và quy định các bộ, ngành quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo phân công của Chính phủ. Tại Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Ngày 16/4/2010, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 327-TB/TW phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên, theo đó Bộ Chính trị giao Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Trong 10 năm qua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, kết quả cụ thể như sau:

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Quốc Long phổ biến một số nội dung cần triển khai thực hiện và trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên, ngày 10/9/2020. Ảnh: Hoài Nga

1. Thành lập bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về thanh niên

1.1. Về thành lập bộ máy

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 327-TB/TW, ngày 13/8/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1471/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ Công tác thanh niên thuộc Bộ Nội vụ để giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên. 

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ (bố trí có từ 02 đến 05 biên chế) và bố trí 01 biên chế chuyên trách về công tác thanh niên cho Phòng Nội vụ cấp huyện; đối với cấp xã, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên được giao cho công chức Văn phòng - Thống kê thực hiện. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện. Bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đã phát huy được hiệu quả trong việc tham mưu xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật nhằm chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên. 

1.2. Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Từ năm 2011 đến nay, Bộ Nội vụ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ  cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên của các bộ, ngành và địa phương. Qua các lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức quản lý nhà nước về thanh niên, các kỹ năng làm việc cần thiết như: kỹ năng lập kế hoạch phát triển thanh niên, kỹ năng xây dựng đề án, dự án phát triển thanh niên và kỹ năng phân tích chính sách phát triển thanh niên; thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020,... Trên cơ sở văn bản hướng dẫn và các tài liệu, giáo trình do Bộ Nội vụ biên soạn, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ này của các vụ, sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều địa phương tổ chức tập huấn tới cấp xã cho chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đoàn thanh niên và công chức giữ chức danh văn phòng - thống kê. 

Như vậy, từ năm 2010 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên từ Trung ương tới cơ sở theo hướng tinh gọn, phân công, phân cấp cụ thể để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

2. Về xây dựng chính sách, pháp luật đối với thanh niên

Căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Nội vụ đã tham mưu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền các đề án nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên, cụ thể như sau:

2.1. Xây dựng Dự án Luật thanh niên (sửa đổi)

Bộ Nội vụ đã tham mưu, tiến hành tổng kết thi hành Luật Thanh niên năm 2005, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); đề xuất chính sách dự kiến đưa vào Luật Thanh niên (sửa đổi). Ngày 16/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 tại Kỳ họp thứ 9. Theo đó, Luật Thanh niên năm 2020 đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013: “Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”(1). Đồng thời, Luật đã bổ sung các quy định cụ thể về nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; quy định trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ; trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

2.2. Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

Nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên quy định tại Luật Thanh niên năm 2005; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên. Trong đó, quy định cụ thể nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; xác định vị trí và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

2.3. Xây dựng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng và trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ” và ngày 24/01/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 86-KL/TW về chính sách thu hút, tạo nguồn từ cán bộ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ; hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 140/ 2017/NĐ-CP. Đến nay, nhiều bộ, ngành và địa phương đã ban hành kế hoạch và thực hiện tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.4. Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong

a) Xây dựng chính sách đối với thanh niên xung phong thời kỳ mới

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng và trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ mới. Trong đó, quy định cụ thể về tổ chức thanh niên xung phong, chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong, tổ chức thanh niên xung phong, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong.

b) Xây dựng chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2011/QĐTTg ngày 27/7/2011 quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 về việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cựu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Bộ Nội vụ cũng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 08/2012/ TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 16/4/2012 hướng dẫn thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với các đơn vị chưa được xác định phiên hiệu: tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất việc xác định phiên hiệu thanh niên xung phong theo quy định.

Bộ Nội vụ đã tích cực tham gia xây dựng chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Chủ trì, phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tiến hành khảo sát thực tế tại một số tỉnh phía Nam làm cơ sở xây dựng và trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định số 112/2017/ NĐ-CP ngày 06/10/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Đến nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP.

c) Tổ chức triển khai thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Căn cứ chính sách, pháp luật hiện hành, Bộ Nội vụ đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; trả lời, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất để giải quyết những vướng mắc đối với thanh niên xung phong đi xây dựng kinh tế mới, khắc phục hậu quả chiến tranh...

2.5. Xây dựng chính sách đối với thanh niên tình nguyện

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để xây dựng và trình Chính phủ ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; đồng thời chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện chính sách này. Căn cứ chính sách đối với thanh niên tình nguyện quy định tại Luật Thanh niên năm 2020, Bộ Nội vụ đang tham mưu, xây dựng chính sách đối với thanh niên tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

2.6. Xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược bảo đảm mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Căn cứ kết quả sơ kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020). Trong đó đã điều chỉnh 03 chỉ tiêu, bổ sung 16 chỉ tiêu mới và bố trí nguồn lực để thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chuẩn bị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

2.7. Xây dựng Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Bộ Nội vụ đã xây dựng và ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 ban hành Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng; là công cụ thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng chế độ báo cáo thống kê nhằm thu thập thông tin về các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

3. Xây dựng và thực hiện dự án, đề án tăng cường trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi

3.1. Xây dựng chính sách tăng cường trí thức trẻ về công tác ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi

Đối với Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo trên cả nước, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 tăng cường cán bộ cho xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; chủ trì xây dựng và phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo (nay là 64 huyện); đồng thời chủ trì, phối hợp với 20 tỉnh tổ chức triển khai thực hiện thành công dự án theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ giao. 

Năm 2017, Bộ Nội vụ đã tổng kết thực hiện dự án. Kết quả, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các trí thức trẻ đã được sắp xếp, bố trí làm cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện trở lên. Nhiều trí thức trẻ được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã hoặc được bầu làm Chủ tịch UBND xã; được bổ nhiệm, giữ chức vụ phó, trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện... Năm 2020, Bộ Nội vụ đã tổng kết thực tiễn mô hình thu hút trí thức trẻ tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã làm cơ sở đề xuất chủ trương, chính sách thu hút trí thức trẻ về các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn công tác.

Đối với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 phê duyệt Đề án thí điểm thu hút trí thức trẻ có trình độ đại học tình nguyện về xây dựng nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Kết quả đã tuyển đủ 500 trí thức trẻ bố trí về làm việc tại 500 xã và hiện nay Bộ Nội vụ đang chủ trì phối hợp với 34 tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đề án đáp ứng tiến độ đề ra. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chuẩn bị tổng kết đề án.

3.2. Đề án bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức trẻ ở cấp xã

Bộ Nội vụ đã chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở cấp xã; đồng thời chủ trì, phối hợp với 34 tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đến nay, sau gần 7 năm triển khai thực hiện đề án, hàng nghìn lượt cán bộ, công chức trẻ ở xã đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp xã.

3.3. Huy động nguồn lực của các tổ chức quốc tế để xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên

Từ năm 2011 đến nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng và triển khai thực hiện Dự án VNM8P03 “Hỗ trợ năng lực thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020"; Dự án VNM9P04 “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và giám sát, thực hiện chính sách phát triển thanh niên” do Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tài trợ với sự tham gia của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Từ năm 2013 đến nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng và triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc triển khai Dự án đưa trí thức trẻ tham gia các Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, Đề án 500 trí thức trẻ giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, đã huy động nguồn lực cũng như hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; đồng thời, trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực thực hiện quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức trẻ.

4. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên

Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện quản lý về thanh niên, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên.

Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên./.

--------------------------------------------

Ghi chú:

(1) Khoản 2, Điều 37 Hiến pháp năm 2013.

 

ThS Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Học viện Hành chính Quốc gia trong lịch sử 75 năm của Bộ Nội vụ - định hướng phát triển thời gian tới

Ngày đăng 22/09/2020
Trường Hành chính Trung ương (nay là Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ) được thành lập theo Nghị quyết số 214-NV ngày 29/5/1959 của Thủ tướng Chính phủ (do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ký). Đây là cơ sở đào tạo cán bộ hành chính đầu tiên ở nước ta.

Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong 75 năm xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước có điều kiện phát triển, trong đó có quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. Trong hoàn cảnh khó khăn của thời kỳ đầu sau Cách mạng Tháng Tám, những chủ trương về xây dựng chính quyền và xây dựng nền văn hóa mới đã tạo cơ sở để Đảng và Nhà nước ta đề ra các chính sách, biện pháp chỉ đạo cần thiết đối với công tác văn thư, lưu trữ.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát huy truyền thống 75 năm của Bộ Nội vụ trong hoạt động đào tạo nhân lực ngành Nội vụ

Ngày đăng 23/09/2020
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ. Đến nay, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã có chiều dài lịch sử 49 năm xây dựng và phát triển.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 23/09/2020
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà chính trị xuất sắc, một nhà quân sự tài ba của Việt Nam. Ông là vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong thời gian giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông đã có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn và quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng nói chung, xây dựng Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ nói riêng.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".