Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Những đóng góp của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước

Ngày đăng: 11/09/2020   11:41
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương về cải cách hành chính (CCHC) và luôn xác định CCHC là một khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước. Có thể nhận thấy, CCHC ở Việt Nam là công việc mới mẻ, diễn ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính nhà nước trong thời kỳ mới, có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Vì vậy, việc hình thành quan niệm và những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc CCHC, cũng như việc đề ra những chủ trương, định hướng, nội dung, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình tìm tòi, sáng tạo không ngừng trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước thời gian qua. 
Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại buổi kiểm tra và làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác cải cách hành chính, ngày 27/12/2018. Ảnh: Trí Đức.

1. Vai trò quan trọng của Bộ Nội vụ trong công tác cải cách hành chính

Từ thực tiễn hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, có thể khẳng định CCHC nhà nước luôn là một chủ trương nhất quán, thể hiện tầm nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo tổ chức và hoạt động của Nhà nước, thông qua các biện pháp cụ thể ở từng giai đoạn phát triển của đất nước để cải cách, đổi mới nền hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển. Trong quá trình đó, Bộ Nội vụ đã có những đóng góp quan trọng CCHC được thể hiện rõ nét trong việc tham mưu ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Trên cơ sở kết quả triển khai cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 và yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển, Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định CCHC là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Nghị quyết đã xác định 6 nội dung CCHC: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hoá hành chính.

Trong đó, trọng tâm CCHC trong giai đoạn 10 năm tới là: xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức làm việc; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh CCHC, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa X về CCHC và Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện CCHC một cách đồng bộ, thống nhất. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao, bảo đảm tiến độ theo đúng lộ trình cải cách của Chính phủ; đã tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và trực tiếp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhằm kịp thời tháo gỡ những rào cản, vướng mắc triển khai nhiệm vụ CCHC tại các bộ, ngành, địa phương; đã tổng hợp những mô hình, sáng kiến về CCHC để nghiên cứu, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của CCHC tới cộng đồng xã hội.

Bộ Nội vụ đã tích cực tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đẩy mạnh công tác kiểm tra, thông tin, tuyên truyền CCHC, làm cho việc triển khai CCHC luôn bảo đảm đúng định hướng của Chính phủ, đồng thời tạo sự đồng thuận và nâng cao trách nhiệm của người dân và xã hội đối với công cuộc CCHC đất nước. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã đổi mới công tác theo dõi, đánh giá CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện một số công cụ mới trong quản lý quá trình triển khai CCHC tại các bộ, ngành, địa phương, như Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Thông qua đó, việc đánh giá mang tính toàn diện, đa chiều, khách quan, tăng cường sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức đối với kết quả và tác động của CCHC. Đến nay, nhiều bộ, ngành, địa phương đã tiến hành khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn. Đặc biệt, về vấn đề đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công, Bộ Y tế đã ban hành và triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập. Nhờ việc triển khai các công cụ này giúp nắm bắt được mong muốn, yêu cầu của người dân, tổ chức để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức.

2. Những đóng góp nổi bật của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính 

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác CCHC, nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả CCHC đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua. Trong đó, những đóng góp của Bộ Nội vụ trên các nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế trong thời gian vừa qua, coi đây một trọng tâm của CCHC, là một trong những khâu đột phá của quá trình phát triển đất nước. Thông qua đó, thể chế của nền hành chính được cải cách và dần hoàn thiện, cơ bản phù hợp với yêu cầu chủ trương của Đảng và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Chính phủ đã thường xuyên tập trung chỉ đạo công tác cải cách thể chế, xây dựng các dự thảo luật, pháp lệnh trình Quốc hội và ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Trong hai nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI và khoá XII, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 148 luật, 46 pháp lệnh; nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua 108 luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 11 pháp lệnh; nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (tính đến tháng 6/2020), Quốc hội đã thông qua 65 luật. Việc ban hành mới một số luật đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thể chế về lĩnh vực kinh tế, dân sự, tổ chức bộ máy và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Mỗi năm Chính phủ ban hành gần 200 nghị định hướng dẫn thi hành luật, trên cơ sở đó đã tạo lập khuôn khổ thể chế, pháp luật cơ bản cho sự vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bộ máy tổ chức nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân tiếp tục được quan tâm xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện trong thực tế, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy nhà nước.

Thứ hai, để tạo sự bứt phá về cải cách thủ tục hành chính và triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Nội vụ đã phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, toàn diện về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, xác định cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước thông qua điện tử hóa, giảm mạnh giấy tờ, cắt giảm chế độ báo cáo; cắt giảm mạnh chi phí thủ tục hành chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp... Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt qua công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính và các thông tin quản lý nhà nước, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện đã được triển khai ở các địa phương và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các nội dung gắn kết đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước. Việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật một cửa ASEAN đối với một số lĩnh vực đã được các bộ, ngành triển khai, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như: gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại các địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn và http://nguoidan.chinhphu.vn đã được vận hành và đưa vào khai thác, qua đó giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nắm bắt được các vấn đề phát sinh từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp để chỉ đạo, giải quyết kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đây là những kênh thông tin tương tác quan trọng để người dân, doanh nghiệp gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình từ phía cơ quan hành chính nhà nước. Kể từ khi vận hành, hai hệ thống thông tin nêu trên đã bước đầu phát huy tác dụng, giúp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, Bộ Nội vụ đã có những đóng góp tích cực đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy và tổ chức triển khai trên thực tế. Qua đó, bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương đã được phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ cấu bên trong đã có sắp xếp, tinh gọn, giảm đầu mối. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính được nâng cao. Quy chế làm việc của Chính phủ qua các nhiệm kỳ thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định cần thiết cho phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước(1). 

Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới và theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương. Một số công việc trước đây do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết, nay đã được chuyển cho các bộ, ngành Trung ương và phân cấp cho chính quyền địa phương thực hiện(2). Bộ Nội vụ đã tích cực tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, góp phần phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu CCHC nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế. 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/CP ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW) và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đã được ban hành là những văn bản có ý nghĩa then chốt, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một cách đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chủ trương mà Nghị quyết đã đề ra(3). Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tạo sự chuyển biến tích cực, sau 02 năm thực hiện đã giảm nhiều đầu mối và giảm đáng kể biên chế các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trong năm 2019, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Nội vụ đã làm tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn. Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1211/2016/ UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Theo đó, đã quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chí thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp theo hướng khuyến khích sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm cơ bản không tăng số lượng đơn vị hành chính ở địa phương. Bộ Nội vụ đã tích cực tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản và chủ động ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW(4).

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 đạt nhiều kết quả tích cực: ngày 12/3/2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Theo kết quả rà soát, cả nước có 45 tỉnh/thành phố phải xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tính đến ngày 16/12/2019, có 42/45 tỉnh, thành phố đã gửi hồ sơ Đề án về Bộ Nội vụ; Hội đồng Thẩm định đã tổ chức họp thẩm định được 39/45 tỉnh/thành phố. Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 36 tỉnh/thành phố. Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 11 tỉnh/thành phố. Tính đến ngày 25/12/2019, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện giảm  06 đơn vị, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 560 đơn vị.

Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn, trình các cơ quan có thẩm quyền những mô hình mới về tổ chức bộ máy tại các bộ, ngành và địa phương để đưa vào thực hiện thí điểm hoặc triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thực hiện từ ngày 01/7/2021 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thí điểm. Theo Nghị quyết, chính quyền địa phương ở Thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở 177 phường thuộc quận, thị xã tại Thành phố Hà Nội là UBND phường. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thứ tư, Đại hội ĐBTQ lần thứ XI đã xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của đất nước. Trong đó, Bộ Nội vụ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tham mưu giúp Đảng và Nhà nước xây dựng, củng cố chính quyền, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý; đồng thời, đã có những tham mưu cho Đảng và Chính phủ ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Triển khai Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, đặc biệt là Quyết định số 1557/ QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, nhằm xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, qua đó đã đạt được một số kết quả nổi bật, như: xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan của Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; ban hành chính sách mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức; thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng tại 14 bộ, ngành và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bước đầu tạo được môi trường cạnh tranh, thu hút người có phẩm chất, năng lực tốt tham dự vào quá trình tuyển chọn, được dư luận ủng hộ.

Trong tháng 4/2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, nhằm trao đổi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Đề án cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai; đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trong cả nước.

Để thu hút những người có tài năng, kinh nghiệm công tác (kể cả khu vực ngoài nhà nước) vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, Chính phủ đã có quy định về việc xét tuyển đặc cách đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đồng thời, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc, Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ngày 02/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 364/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ, giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng. Trong thời gian qua, Tổ công tác đã tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động công vụ tại nhiều bộ, ngành và địa phương, qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

Ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Trên cơ sở thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW(5). 

Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn từ nay đến năm 2030; xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, như: xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm; xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới; các giải pháp tài chính, ngân sách, bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn từ ngân sách nhà nước... Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/ NQ-CP ngày 16/8/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ. 

Thứ năm, triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó nội dung về cải cách tài chính công cũng đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét. Bước đầu đã hình thành cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện các nội dung cải cách tài chính công; việc giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm tăng tính hiệu quả của chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách. 

Kết quả triển khai các cơ chế tự chủ đã tiếp tục khẳng định sự phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn tài chính của đơn vị theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả. Các bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ đã phát huy hiệu quả trong hoạt động, đã tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của thủ trưởng đơn vị khoa học và công nghệ, tạo điều kiện phát huy tiềm lực, gắn kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh, đào tạo nhân lực, thu hút nguồn lực của xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ và đầu tư có trọng điểm.

Cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách nhà nước liên tục được cải cách, hoàn thiện đã tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách thuế được nghiên cứu cải cách theo hướng minh bạch, đơn giản đảm bảo thực hiện theo các cam kết quốc tế, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã tác động tích cực đến việc đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Việc huy động nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) tiếp tục được thực hiện hiệu quả, thu hút được nguồn vốn ODA lớn cho phát triển.

Thứ sáu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từng bước phấn đấu theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”, nổi bật là hệ thống một cửa hiện đại cấp quận, huyện, phường, xã, mô hình Trung tâm hành chính công; hệ thống xác thực hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính. Mạng lưới kết nối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị đang ngày càng mở rộng, hình thành cơ sở dữ liệu chung trong nhiều lĩnh vực quản lý. Để đổi mới công tác chỉ đạo điều hành về xây dựng Chính phủ điện tử, với quan điểm thực hiện CCHC gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; trên cơ sở nghiên cứu những kinh nghiệm của nhiều quốc gia và thực tiễn Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Trong cả giai đoạn thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Bộ Nội vụ cũng như các bộ, ngành, địa phương đã tập trung đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngày 07/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.  

Triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2019, Văn phòng Chính phủ đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp ký điện tử ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công. 

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (Hệ thống e-cabinet) đã chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Bộ Nội vụ đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia, tiến tới ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận văn bản (trừ văn bản mật) giữa các bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức(6); Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử(7).  

Ngày 02/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”, theo đó, Bộ Nội vụ sẽ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, như: xây dựng và ban hành Thông tư quy định về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử; xây dựng và ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn Kho lưu trữ số; trình Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành thông qua việc ban hành các văn bản quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho triển khai thực hiện, như: Nghị định số 47/2020/ NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030(8), nhằm thực hiện “mục tiêu kép” phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Một số mục tiêu cụ thể là, đến năm 2025: 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu quốc gia(9) tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử,…

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đã chính thức khai trương ngày 13/3/2020, qua đó, giúp thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương được nâng cao, với số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng tăng. Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cũng đạt được những kết quả tích cực. Năm 2019, cả nước có 14.505.494 lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ là 2.175.824 lượt, dịch vụ trả kết quả là 12.329.670 lượt, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Các đơn vị có số lượng hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhiều nhất là: Thành phố Hồ Chí Minh 2.778.519 lượt; Thành phố Hà Nội 2.264.994 lượt; tỉnh Bình Dương 568.423 lượt. Các đơn vị có số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều nhất là: tỉnh Bình Định 394.063 lượt; tỉnh Hà Tĩnh 163.851 lượt; Thành phố Hồ Chí Minh 87.945 lượt. Việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001: 2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng thực hiện theo quy định. 

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính cho những giai đoạn tiếp theo

Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai đang đặt ra nhiều vấn đề về xây dựng những nhiệm vụ cụ thể của CCHC đáp ứng  yêu cầu của việc phát huy hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp với chất lượng tốt nhất. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, CCHC nhà nước, Chính phủ điện tử và xu hướng xây dựng chính phủ số, quốc gia số là những yếu tố không tách rời trong quá trình đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, với những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp, khả thi, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn tới. Để thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình đối với công cuộc CCHC của đất nước, Bộ Nội vụ cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng, củng cố đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Hai là, tập trung tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức bộ máy, về công chức, công vụ và một số nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước khác của Bộ Nội vụ. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập, cải cách công vụ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ. Tập trung làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá công tác CCHC tại các bộ, ngành và địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Bốn là, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Chủ động tham mưu cho Chính phủ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương thức điều hành hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng quốc gia số, nền kinh tế số và xã hội số. Chủ động nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường khai thác, ứng dụng tối đa thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực được giao. Tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Nội vụ điện tử, chuyển đổi số quốc gia theo đúng lộ trình của Chính phủ./.

--------------------------------------------------------------

Ghi chú:

(1) Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ; Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 và Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

(2) Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3), (4) Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

(5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; Nghị định số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030"; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Tính đến tháng 6/2020, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (tại Tờ trình số 2214/TTr-BNV ngày 01/5/2020); đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện các dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

(6) Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

(7) Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

(8) Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

(9) Bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm.

 

TS NGUYỄN TRỌNG THỪA, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Học viện Hành chính Quốc gia trong lịch sử 75 năm của Bộ Nội vụ - định hướng phát triển thời gian tới

Ngày đăng 22/09/2020
Trường Hành chính Trung ương (nay là Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ) được thành lập theo Nghị quyết số 214-NV ngày 29/5/1959 của Thủ tướng Chính phủ (do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ký). Đây là cơ sở đào tạo cán bộ hành chính đầu tiên ở nước ta.

Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong 75 năm xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước có điều kiện phát triển, trong đó có quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. Trong hoàn cảnh khó khăn của thời kỳ đầu sau Cách mạng Tháng Tám, những chủ trương về xây dựng chính quyền và xây dựng nền văn hóa mới đã tạo cơ sở để Đảng và Nhà nước ta đề ra các chính sách, biện pháp chỉ đạo cần thiết đối với công tác văn thư, lưu trữ.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát huy truyền thống 75 năm của Bộ Nội vụ trong hoạt động đào tạo nhân lực ngành Nội vụ

Ngày đăng 23/09/2020
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ. Đến nay, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã có chiều dài lịch sử 49 năm xây dựng và phát triển.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 23/09/2020
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà chính trị xuất sắc, một nhà quân sự tài ba của Việt Nam. Ông là vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong thời gian giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông đã có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn và quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng nói chung, xây dựng Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ nói riêng.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".