Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Sự cần thiết xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 09/09/2020   09:00
Mặc định Cỡ chữ
Xây dựng mô hình chính quyền đô thị ở các thành phố trực thuộc Trung ương - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh - là chủ trương đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo; tuy nhiên, do các yếu tố chủ quan và khách quan nên chưa được triển khai cụ thể. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền về vấn đề này để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời kỳ mới.

1. Cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mô hình chính quyền đô thị

Năm 2007, Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) là một trong những địa phương được Trung ương giao nghiên cứu, áp dụng mô hình thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường theo nguyên tắc mô hình chính quyền đô thị phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản của công tác quản lý theo quy định hiện hành. 

Ngày 10/8/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16/NQ-BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, cho phép Thành phố thí điểm triển khai thực hiện phương án mô hình chính quyền đô thị nhằm tiếp tục tạo điều kiện phát huy thế mạnh, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững. Ủy ban nhân dân (UBND)Thành phố đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh, cập nhật lại số liệu thực tiễn; làm rõ các mô hình tổ chức bộ máy theo pháp luật hiện hành và các nội dung đang được thí điểm thực hiện, các vướng mắc, bất cập trong quá trình quản lý tại thành phố; đồng thời nêu rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất, kèm theo những mô hình tổ chức bộ máy theo hướng đã đề xuất trong đề án... Thành phố cần xây dựng đề án có lộ trình, giải pháp phù hợp, hiệu quả(1). 

Năm 2012, Thành phố đề xuất mô hình chuyển một số quận và phường trong nội thành vào cấp hành chính trung gian, giảm một số cấp quản lý địa phương dưới cấp thành phố. Theo mô hình đề xuất, Thành phố Hồ Chí Minh có cấp thành phố, khu (thị xã), xã có HĐND và UBND, các cấp còn lại chỉ là cấp hành chính trung gian. Đối với 13 quận nội thành, chính quyền đô thị thành phố được tổ chức thành 02 cấp chính quyền hoàn chỉnh: cấp thành phố và cấp đô thị trực thuộc Thành phố, không có HĐND và do chính quyền đô thị cấp thành phố trực tiếp quản lý. Dưới cấp hành chính quận sẽ tổ chức UBND cấp phường. Công chức phường là công chức của quận được phân bổ trên địa bàn phường. Địa bàn đang đô thị hóa thuộc 06 quận và 02 huyện được tổ chức thành các khu đô thị với một cấp chính quyền đô thị hoàn chỉnh trực thuộc chính quyền đô thị cấp thành phố. Mỗi khu đô thị là một cấp chính quyền đô thị, trực thuộc chính quyền đô thị Thành phố. Những khu vực này có cơ cấu giống như 05 thành phố trực thuộc Trung ương. Dưới cấp này là UBND cấp phường/xã. Cấp chính quyền đô thị này ngang cấp quận, nhưng có một cấp chính quyền nữa ở dưới(2). Tuy nhiên, Đề án này đã không được chấp thuận do có nhiều vấn đề vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn cần được tiếp tục xem xét, nghiên cứu.

Hiện nay, Thành phố đang tiến hành các bước để kiến nghị Bộ Chính trị cho phép được thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Căn cứ xây dựng Đề án này là Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017/ QH14 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ tháng 10/2019, Đề án chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được khởi động lại khi dự thảo văn bản kiến nghị được Bộ Chính trị chấp thuận cho thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Điểm đáng chú ý là so với 04 thành phố vệ tinh trong Đề án năm 2012, Đề án mới chỉ đề xuất xây dựng thành phố phía Đông (Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức) theo hướng “thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh”(3). Cụ thể, mô hình tổ chức chính quyền đô thị Thành phố sẽ theo hướng tổ chức một cấp chính quyền (cấp thành phố) và hai cấp hành chính (quận, huyện, thành phố thuộc thành phố và phường, xã, thị trấn). Thành phố đề xuất không tổ chức HĐND ở quận, huyện, thành phố thuộc thành phố mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND (tương tự là ở phường, xã, thị trấn). Ngoài ra, Đề án  nêu rõ định hướng tổ chức lại các đơn vị hành chính (Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức) thuộc Khu đô thị sáng tạo phía Đông (thành lập thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh)(4).  

Đề án mới về chính quyền đô thị của Thành phố có 04 nội dung cần được cấp có thẩm quyền xem xét: 

- Tiến hành tổ chức lại các đơn vị hành chính ở Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức thành Khu đô thị mới (thành phố vệ tinh, “thành phố” trong “thành phố”) thay vì Đề án trước đây là thành lập bốn thành phố vệ tinh do đặc thù ở phía đông Thành phố có nhiều đặc điểm thuận lợi về cơ sở hạ tầng, kinh tế, giáo dục và đào tạo nên phù hợp để thành lập khu đô thị sáng tạo phía Đông. Khu đô thị mới phù hợp với đặc thù về quy mô và quá trình đô thị hóa trên diện rộng cũng như phù hợp với năng lực quản lý đô thị; quy hoạch tổng thể về bố trí không gian lãnh thổ và quy hoạch tổng thể phát triển ngành phải được thống nhất trong toàn bộ Thành phố; 

- Thay đổi cơ chế, chính sách phân cấp quản lý giữa chính quyền Trung ương và chính quyền Thành phố với cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, phân cấp trong quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch, tài chính, quyền tự chủ và quyết định, phân bổ biên chế; 

- Xây dựng mô hình tổ chức quản lý theo hướng một cấp chính quyền - hai cấp hành chính, không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc và cấp xã (phường, xã, thị trấn); 

- Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo mô hình chính quyền đô thị, như: bố trí lại các cơ quan chuyên môn phù hợp với mô hình chính quyền đô thị: phân loại quản lý tổng hợp (tài chính, nội vụ, kế hoạch, tư pháp), không cần văn phòng đại diện đóng trên tất cả các địa bàn dân cư; các sở quản lý chuyên ngành (xây dựng, tài nguyên

- môi trường, giao thông, giáo dục, y tế...), kể cả Sở Kế hoạch và Đầu tư (quản lý và cấp giấy chứng nhận kinh doanh đầu tư cho doanh nghiệp) có các văn phòng đại diện theo địa bàn quận, phường thay cho các phòng chuyên môn của UBND quận hiện nay; có bước thí điểm để rút kinh nghiệm.

Xây dựng mô hình chính quyền đô thị nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội cho người dân được tốt hơn. Tuy nhiên, xây dựng chính quyền đô thị của Thành phố đang đặt ra một số vấn đề cần quan tâm, đó là: 

Thứ nhất, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong bộ máy chính quyền đô thị theo nguyên tắc đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cả hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở. Vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ Thành phố theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cá nhân, nhất là người đứng đầu tổ chức, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố.

Thứ hai, vấn đề về cơ chế giám sát của người dân: khi không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường, xã thì cần phải xây dựng cơ chế giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đại diện cho người dân (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nhằm đảm bảo dân chủ, sự kiểm soát quyền lực của nhân dân. Do đó, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tham gia giám sát hoạt động của UBND, phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề ở địa phương, thực thi quyền giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động của chính quyền để thay thế chức năng giám sát do không tổ chức HĐND. 

Thứ ba, nghiên cứu vấn đề lợi ích mang lại cho Nhà nước, cho xã hội, cho nhân dân Thành phố khi triển khai Đề án. 

Thứ tư, đảm bảo mô hình chính quyền đô thị phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và hợp lòng dân.

Thứ năm, khi triển khai chính quyền đô thị cần đặt vấn đề dân chủ lên trên hết nhằm bảo đảm phát triển bền vững, bảo đảm quyền và lợi ích của người dân tại đô thị, nhất là thực hiện quyền lực ở địa phương trực tiếp hoặc gián tiếp qua cơ quan đại diện bầu ra là HĐND cũng như cơ quan hành chính của chính quyền đô thị mà người đứng đầu do cử tri trực tiếp bầu ra hoặc cơ quan đại biểu bầu. 

2. Xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh - một số vấn đề đặt ra hiện nay

So với khu vực nông thôn thì đô thị có những đặc thù như: cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển có tính liên thông, đồng bộ; là nơi tập trung dân cư với mật độ rất cao; lực lượng sản xuất phát triển, tập trung cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp; nếp sống văn hóa của thị dân gắn liền với đặc điểm sinh hoạt, giao tiếp khác với cư dân nông thôn; là nơi dễ tập trung, phát sinh các tệ nạn xã hội; địa giới hành chính và điều kiện sinh sống của người dân chật hẹp hơn so với địa bàn nông thôn. Đô thị càng lớn thì công việc giải quyết càng nhiều, mức độ phức tạp càng cao, tuân thủ quy trình, quy chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, pháp luật càng phải triệt để, chính xác, kịp thời.  

Những đặc điểm đặc trưng của đô thị là yếu tố khách quan dẫn đến bất cập trong mô hình quản lý chung hiện nay, bởi vì đô thị có những đặc điểm và tính chất quản lý nhà nước khác với nông thôn. Cụ thể, quản lý đô thịnhất thiết phải dựa theo quy hoạch; tổ chức quản lý đô thị theo nguyên tắc trực tiếp. Mặt khác, cần phân cấp quản lý rành mạch giữa ngành và cấp ở đô thị. Triệt để sử dụng công cụ pháp luật để quản lý đô thị. Bộ máy quản lý đô thị phải tinh gọn, con người phải có kiến thức về quản lý đô thị, hiểu biết về đô thị, phương tiện quản lý phải được hiện đại hoá, ưu tiên hơn so với các vùng khác. Chính quyền đô thị đòi hỏi công tác quản lý phải thống nhất, thông suốt, nhanh nhạy, tính phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. 

Theo mô hình hiện tại, chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn được tổ chức như nhau; do đó, quản lý hành chính nhà nước là giống nhau. Mệnh lệnh quản lý từ chính quyền cấp trên xuống cấp dưới triển khai chậm; trách nhiệm chưa rõ ràng giữa các cấp; không phân cấp được giữa các cấp trong đô thị mà lại đan xen của nhiều cấp, nhiều địa phương; quan hệ giữa UBND và HĐND cùng cấp, giữa các cấp, các ngành trong hệ thống hành chính và với bộ, ngành Trung ương còn chồng chéo, trùng lặp, chưa hợp lý; chế độ làm việc tập thể của UBND chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu dẫn đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn còn nhiều phân tán, hạn chế. Tổ chức mô hình chính quyền quận, phường chưa đáp ứng được thực tiễn đặt ra của cộng đồng đô thị với các yếu tố đặc thù của đô thị như hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phúc lợi công cộng... Xuất hiện mâu thuẫn giữa nhu cầu quản lý thống nhất, đồng bộ và liên thông với việc xác định trách nhiệm theo cấp quản lý. Thực tiễn cho thấy, các cơ quan dân cử cấp quận, huyện và phường tại đô thị hoạt động ít hiệu quả, phần nào còn mang tính hình thức. 

Hiện nay, đô thị hóa với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển toàn diện của quốc gia, các đô thị đóng vai trò là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng, địa phương, là nơi chủ yếu diễn ra các hoạt động kinh tế, văn hóa, là nơi có tốc độ phát triển nhanh, năng động nhưng khá đa dạng. Hiện tại, quy mô đô thị Việt Nam tuy còn nhỏ so với đô thị nhiều nước trên thế giới nhưng cũng đã xuất hiện những vấn đề phức tạp như các đô thị của các nước trên thế giới. Vì vậy, rất cần có một bước đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động quản lý của chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, bởi các lý do sau: 

Một là, nhu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền các cấp nói chung trước yêu cầu phát triển và quá trình đô thị hóa nhanh. Những diễn biến nhanh chóng của quá trình đô thị hóa trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang đặt ra nhiều thách thức cho việc đổi mới cơ chế tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị, vừa đảm bảo yêu cầu linh hoạt, thống nhất, thiết thực trong điều hành, vừa đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước; thách thức đối với năng lực quản lý, điều hành của chính quyền đô thị trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng và phát huy mọi tiềm năng phát triển, giữ gìn trật tự, trị an, tạo lập cơ sở hạ tầng đồng bộ. Khoảng cách giữa mục tiêu xây dựng bộ máy đảm bảo tập trung, thống nhất, thông suốt, tinh gọn và hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường tính chuyên nghiệp, giải quyết nhanh gọn công việc của người dân và thực tế tại các khu vực đô thị ngày càng lớn hơn. 

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế, nhưng những thách thức về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tệ nạn xã hội... luôn là vấn đề cấp bách phải giải quyết. Sự phát triển như hiện nay của Thành phố đang đòi hỏi một bộ máy tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với những yếu tố, điều kiện phát triển trong điều kiện mới.

Hai là, hiện nay mức độ tập trung các hoạt động, tính chất phức tạp và yêu cầu quản lý cao ở đô thị lớn đang dẫn đến việc áp dụng mô hình quản lý giống nhau giữa đô thị và nông thôn không còn phù hợp. Theo yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy nhà nước đã không ngừng được củng cố và ngày càng hoàn thiện nhằm tăng cường quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. 

Qua 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, quá trình đô thị hóa ở nước ta nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã và đang diễn ra nhanh chóng dẫn đến có nhiều khác biệt về hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng giữa đô thị và nông thôn, nhưng mô hình chính quyền ở địa bàn đô thị chưa được đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế dẫn đến nhiều vấn đề cấp thiết của đô thị như quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hạ tầng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, chống ùn tắc giao thông, quản lý dân cư và trật tự an toàn xã hội chưa được giải quyết kịp thời và chưa phù hợp với nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ.

Cơ chế, chính sách hiện hành đang tạo bất cập trong quản lý đô thị, xuất phát từ chưa phân biệt sự khác nhau giữa địa bàn đô thị và địa bàn nông thôn trong việc thiết kế mô hình quản lý. Tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, các thành phố trực thuộc Trung ương nói chung đang đối diện với nhiều vấn đề về quản lý đô thị nhưng chưa thể giải quyết được. Mặc dù Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ cho các địa phương này, nhưng tình trạng quá tải vẫn là phổ biến. Điều này cho thấy mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương trên địa bàn các đô thị đã và đang có những bất cập, cần phải được nghiên cứu và định hướng giải pháp hoàn thiện để khắc phục những bất cập, hạn chế đó.

Ba là, giải quyết các mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị trong bộ máy chính quyền địa phương là nhu cầu cấp bách để hướng tới một phương án tổ chức chính quyền đô thị phù hợp. Sự phân quyền không đồng nghĩa với phân công trách nhiệm một chiều mà bản thân chính quyền đô thị cũng cần có quyền độc lập nhất định. Tăng cường quyền tự quản của chính quyền đô thị đồng nghĩa giảm thiểu sự can thiệp của chính quyền Trung ương nên kế hoạch, chính sách phải do địa phương đề xuất dưới sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của chính quyền Trung ương. 

Hiện nay, chính quyền đô thị đang được tổ chức thành nhiều cấp nên đời sống đô thị bị chia cắt, khó bảo đảm tính thống nhất; thiết chế HĐND cấp quận, phường chưa phát huy được vai trò của mình. Mỗi đô thị là một chỉnh thể kinh tế - xã hội thống nhất, ràng buộc chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, không thể chia cắt nên đòi hỏi một bộ máy hành chính nhà nước ở đô thị mang tính tập trung thống nhất, vận hành thông suốt, không thể phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền trong nội bộ đô thị. Mặt khác, cách thức phân cấp chính quyền, các cơ quan hành chính trong nội bộ đô thị hiện tại đang dẫn đến việc giải quyết nhiệm vụ quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn đô thị bị phân tán, cắt khúc, chồng chéo, bỏ sót, không đúng vị trí, chức năng của từng cấp chính quyền. Nhiều việc phải do các sở, ban, ngành của Thành phố thực hiện lại phân cấp cho quận, phường trong khi do vị trí, tính chất của cấp trung gian trong đô thị thì không thể thực hiện được. 

Đối với đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh cần phải thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Lãnh đạo Thành phố rất quyết tâm để thực hiện Đề án này nếu được thông qua, bởi mục tiêu cuối cùng là vì lợi ích của người dân, tổ chức và doanh nghiệp(5)./.

-----------------------------------------------------

Ghi chú:

(1) http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/500587/Cho-phep-TPHCM-thi-diem-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi.html

(2) Trường Đại học Kinh tế - Luật, The Asia Foundation (2013), Báo cáo chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tr.16-17.

(3) Phong Vũ, Thành phố Hồ Chí Minh có “lỡ hẹn” với đề án Chính quyền đô thị lần ba? https://infonet.vietnamnet.vn/tphcm-co-lo-hen-voi-de-an-chinh-quyen-do-thi-lan-3-post319473.info08: 04 - 05/11/2019.

(4) Phan Anh, Vì sao thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động đề án chính quyền đô thị, https://nld.com.vn/chinh-tri/vi-sao-tp-hcm-tai-khoi-dong-de-an-chinh-quyen-do-thi-20191029085716393. htm, 29-10-2019 - 11:32 AM).

(5) Tá Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực thí điểm chính quyền đô thị, https://plo.vn/thoi-su/ tphcm-no-luc-thi-diem-chinh-quyen-do-thi-867010.html thứ tư, ngày 30/10/2019 - 07:00.

 

TS Quách Thị Minh Phượng - Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Công tác chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng 29/09/2020
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng - thành phần cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết khẳng định vai trò của Bộ Tổng Tham mưu trong việc tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 75 năm qua; đồng thời đưa ra những định hướng chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian tới.

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".