Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng: 08/09/2020   03:55
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 08/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến Giao ban công tác triển khai Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (gọi tắt là Dự án 513) và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã với các bộ, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí: Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì Hội nghị. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Dự án 513 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ đầu tháng 02/2012 và được triển khai thực hiện đến ngày 31/12/2020. Sau 08 năm triển khai Dự án và gần 02 năm thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp có hiệu quả của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, việc triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn những hạn chế trong quá trình triển khai Dự án 513 và sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; nhiều nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu; chế độ thông tin báo cáo còn chưa kịp thời, đơn vị tham mưu còn chưa chủ động trong việc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; công tác phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo chậm được triển khai.

Bộ trưởng nhấn mạnh, theo quy định của các Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì việc triển khai Dự án 513 phải hoàn thành trong năm 2020 và theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2029 của Chính phủ thì việc tổng kết thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã phải hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Tuy vậy, đến nay khối lượng công việc còn phải thực hiện rất nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung cao độ của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề sau: 

- Về triển khai Dự án 513: Thảo luận về tình hình triển khai Dự án, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai Dự án; nhiệm vụ còn lại của việc triển khai Dự án; quyết tâm chính trị bảo đảm hoàn thành triển khai Dự án 513 chậm nhất là ngày 31/12/2020; những khó khăn, vướng mắc hiện nay và đề xuất các giải pháp khắc phục để bảo đảm hoàn thành việc triển khai thực hiện tốt Dự án trong những tháng cuối năm 2020.

- Về thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã: Thảo luận về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm ổn định các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp; về tình hình sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; về việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân khi thay đổi địa giới ĐVHC khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; việc bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, trang thiết bị ở các ĐVHC cũ… Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Những khó khăn, vướng mắc hiện nay và đề xuất các giải pháp khắc phục để bảo đảm sớm hoàn thành việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: 

Về triển khai Dự án 513: Sau gần 8 năm thực hiện, tính đến cuối tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã  giải quyết và trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm được 15/16 khu vực chồng lấn địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại; đã có nhiều văn bản hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương. Bộ Tài chính đã phân bổ và hướng dẫn nguồn kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Dự án cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính trên bản đồ địa giới hành chính, bàn giao bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 trên đất liền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đã xây dựng được phương án kỹ thuật xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển. Các địa phương đã giải quyết được hàng nghìn khu vực chồng lấn địa giới hành chính các cấp mới phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính, trong đó có 225/269 khu vực cấp tỉnh, 475/493 khu vực cấp huyện và 3.686/3.787 khu vực cấp xã. Trên cơ sở đó, các địa phương đã xây dựng và hoàn thiện được 28.145 mốc địa giới hành chính, thành lập được 55.041 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp ở các tỷ lệ khác nhau và lập được hồ sơ, bản đồ địa giới của 9.083/10.614 đơn vị hành chính cấp xã, 601/707 ĐVHC cấp huyện và 56/63 ĐVHC cấp tỉnh.

Về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021: có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp các ĐVHC với cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 với số lượng ĐVHC cấp huyện đã giảm là 06 đơn vị và số ĐVHC cấp xã đã giảm là 546 đơn vị. Nhờ vậy, dự kiến giảm chi ngân sách Nhà nước do giảm chi tiền lương, tiền phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới (2020 – 2024) là khoảng 1.431 tỷ đồng. Trong đó, giảm chi tiền lương và phụ cấp khoảng 511 tỷ đồng và giảm chi hoạt động khoảng 920 tỷ đồng. Dự kiến tại các ĐVHC cấp huyện mới hình thành sẽ bố trí số cán bộ, công chức đúng quy định là 1.062 người; số dôi dư là 428 người. Đối với cấp xã, dự kiến sẽ bố trí số cán bộ, công chức cấp xã đúng quy định là 10.043 người; số dôi dư là 9.534 người. Bố trí số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 8.816 người; số người dôi dư là 6.913 người. Tuy nhiên, việc giải quyết  các chính sách đối với những người dôi dư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và khó đảm bảo hoàn thành trước năm 2022. Cụ thể, trong giai đoạn 2019 – 2021, chỉ mới giải quyết dứt điểm được: 146 cán bộ, công chức cấp huyện dôi dư; 7.006 số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và 6.705 số người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu của Dự án 513 trong những tháng còn lại của năm 2020 và thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới, sau Hội nghị này, các bộ, cơ quan Trung ương liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với việc triển khai Dự án 513

Một là, các bộ, cơ quan Trung ương khẩn trương tổ chức giải quyết dứt điểm 01 khu vực chồng lấn địa giới hành chính giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế do lịch sử để lại; triển khai thực hiện nghiên túc các nghị quyết của Chính phủ về xác định địa giới hành chính giữa các tỉnh tại những khu vực chồng lấn địa giới hành chính do lịch sử để lại; xác định rõ ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển; thẩm định, nghiệm thu hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính và tập huấn chuyển giao để các bộ, cơ quan, địa phương quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả.

Hai là, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời giải quyết dứt điểm các khu vực chồng lấn địa giới hành chính mới phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính thời gian qua; hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của địa phương theo yêu cầu của Dự án và báo cáo, đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định, công nhận đủ điều kiện đưa vào sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia theo quy định. 

Ba là, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Dự án, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan Trung ương liên quan để hướng dẫn, giải quyết.

Bốn là, Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) có nhiệm vụ thống kê toàn bộ kiến nghị, đề xuất của đại biểu dự Hội nghị và phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, cơ quan Trung ương liên quan dự thảo văn bản trình lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương ban hành làm tài liệu để các địa phương áp dụng thống nhất.

Năm là, chuẩn bị tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án, qua đó chú trọng đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế để có những đề xuất phù hợp với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới ĐVHC trong thời gian tới. 

Đối với việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Một là, các địa phương tập trung hoàn thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm ổn định các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai là, chú trọng việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức gắn với nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng lộ trình của địa phương đã đề ra tại Đề án. Quá trình giải quyết các chế độ, chính sách nếu có những khó khăn, vướng mắc thì đề nghị kịp thời có văn bản để Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ba là, thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân khi thay đổi địa giới ĐVHC khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Trong đó, cần lưu ý không được phát sinh các thủ tục hành chính, không gây phiền hà mà cần tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ.

Bốn là, khi thực hiện sáp nhập các ĐVHC thì cần lưu ý việc bố trí, sử dụng có hiệu quả trụ sở làm việc, trang thiết bị ở các ĐVHC cũ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.

Năm là, chuẩn bị tiến hành tổng kết việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 ở địa phương. Căn cứ chủ trương của Đảng nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Dự án 513 đến tháng 6/2020; báo cáo về kỹ thuật triển khai thực hiện Dự án 513; báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2020; báo cáo và ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất biện pháp tổ chức triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong thời gian tiếp theo...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ 4 vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới gồm: xây dựng lộ trình phù hợp trong vấn đề tinh giản biên chế; xây dựng chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập; gấp rút hoàn thành Dự án 513 sau khi đã kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành từ năm 2016 lên năm 2020; tìm hướng khắc phục những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn khi thực hiện Dự án. 

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Chính quyền địa phương làm đầu mối tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị để bổ sung vào Báo cáo tình hình, kết quả, phương hướng nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án 513 trong những tháng cuối năm 2020 và Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn địa phương những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương và các cơ quan Trung ương để giải quyết dứt điểm từng nội dung nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra./.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Ngày đăng 30/09/2020
Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, Công ty cổ phần MISA và Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý giáo dục, quản lý cán bộ công chức, viên chức”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày đăng 30/09/2020
Nhân dịp 75 năm Quốc khánh Việt Nam, 71 năm Quốc khánh Trung Quốc và trong năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngày 29/9/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành điện đàm.

Chính phủ: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày đăng 30/09/2020
Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Báo chí quốc tế lý giải yếu tố then chốt giúp Việt Nam hai lần chiến thắng dịch Covid-19

Ngày đăng 29/09/2020
Tờ Telegraph cho rằng, sau khi ngăn chặn thành công đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên vào tháng 3 và tháng 4, Việt Nam giờ đây có thể tự hào vì đã đánh bại được làn sóng Covid-19 thứ 2.

Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu từ 2021 cho công chức, viên chức

Ngày đăng 29/09/2020
Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".