Hà Nội, Ngày 29/09/2020

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên

Ngày đăng: 14/08/2020   03:02
Mặc định Cỡ chữ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên là rất quan trọng, là “công việc gốc của Đảng”, phải được tiến hành thường xuyên. Thực hiện tư tưởng đó, Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Với vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh đã đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh. Trường đã phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện giảng dạy được coi trọng, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao. Đội ngũ giảng viên đã tích cực cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác, sử dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm truyền đạt kiến thức lý luận tốt nhất cho học viên. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được Nhà trường quan tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tiếp tục được tăng cường, hoàn thiện. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng được củng cố, nề nếp, hiệu quả.

Ảnh minh họa

Tuy vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: phương pháp giảng dạy còn nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học viên. Phương pháp thuyết trình vẫn được một số giảng viên lựa chọn làm phương pháp chính trong giảng dạy lý luận chính trị. Công tác quản lý đào tạo còn hạn chế, nhất là quản lý tự học. Ý thức tự giác trong học tập của học viên chưa cao. Việc phối hợp với các địa phương, đơn vị để nắm bắt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm cũng như việc tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh còn chậm và chưa được chủ động.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của tỉnh cần điều tra, khảo sát trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, để bảo đảm sát đối tượng... Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ phải gắn chặt với quy hoạch, sử dụng cán bộ, bảo đảm tính chủ động và tiết kiệm nguồn lực.

Hai là, thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nội dung chương trình là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chỉ khi nào có nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp với thực tiễn và đối tượng, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đào tạo đặt ra thì chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên.

Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học đảm bảo phù hợp với các hệ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đổi mới phương pháp là động lực làm thay đổi căn bản chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp dạy học tích cực nhằm góp phần phát huy tối đa sự tham gia của người học vào quá trình dạy học.

Ba là, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy và học. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không chỉ phụ thuộc vào quá trình dạy và học mà còn phụ thuộc vào hiệu quả của công tác quản lý. Thông qua hoạt động quản lý nắm được những việc làm được và chưa làm được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ. Đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngày càng nề nếp, hiệu quả cao hơn.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố đối với học viên trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị và ban chỉ đạo lớp học đối với  lớp mở tại các huyện, thị, thành phố trong quản lý lớp học; định kỳ thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên và ý kiến nhận xét đánh giá của các đơn vị về kết quả đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. 

Năm là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, quan tâm, chú trọng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người dạy và học lý luận chính trị để cán bộ, đảng viên yên tâm, phấn khởi công tác cũng như trong học tập, rèn luyện./.

Theo: baobariavungtau.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".