Hà Nội, Ngày 29/09/2020

Cần Thơ: Tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố

Ngày đăng: 13/08/2020   01:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/8/2020, Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1598-CV/TU về tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU, tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thành phố tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách hành chính. Đặc biệt là tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác cải cách hành chính.

Các cấp ủy đảng, chính quyền thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phải xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của thành phố; đồng thời, xem kết quả lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm cao, vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU; đồng thời, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố đảm bảo đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, đồng bộ, hướng tới nền hành chính phục vụ, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, các cấp chính quyền thành phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 14-CT/TU. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền, Sở, ngành thành phố phải triển khai quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác cải cách hành chính một cách nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, sát hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của thành phố và của địa phương, đơn vị…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, đặc biệt là tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp chính quyền; phát huy hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền, doanh nghiệp, công dân giao dịch công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định; thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo, thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong công tác cải cách hành chính.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống của mình; quan tâm tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, của cán bộ, công chức, đặc biệt là kỹ năng hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Tâm Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Ngày đăng 24/09/2020
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC.

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025.

Bình Dương: Thay đổi phong cách phục vụ nhân dân

Ngày đăng 24/09/2020
Từ khi triển khai các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lâm Đồng: Để ISO thúc đẩy cải cách hành chính

Ngày đăng 17/09/2020
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Lâm Đồng.

Hà Tĩnh: Xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

Ngày đăng 16/09/2020
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 1650/UBND-KSTT ngày 11/9/2020 về việc xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".