Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Những quy định mới về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

Ngày đăng: 30/07/2020   02:21
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Nghị định số 34/2019/NĐ-CP); tiếp đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Thông tư số 13/2019/TT-BNV). Theo đó, việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã đã được sửa đổi phù hợp với các quy định hiện hành để hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã, góp phần tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tích cực làm việc, yên tâm công tác, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền cơ sở.

1. Về việc xếp lương

Việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã hiện nay chủ yếu vẫn dựa trên trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, tiêu chuẩn của cán bộ cấp xã được quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tiêu chuẩn của công chức cấp xã được quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV. Theo quy định mới, công chức cấp xã phải có trình độ đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh đảm nhận hoặc trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Công chức đã tuyển dụng mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Thông tư số 13/2019/TT-BNV có hiệu lực phải đáp ứng đủ theo quy định.

Đồng thời, Điều 3 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định các chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Vì vậy, việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã hiện nay có những thay đổi như sau:

- Cán bộ cấp xã nếu có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ thì được hưởng lương chức vụ theo nhiệm kỳ theo bảng lương quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Cán bộ, công chức cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/ 2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ), cụ thể là: cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B).

Điểm mới của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV là bổ sung quy định xếp lương theo trình độ đào tạo mới đối với những cán bộ, công chức nếu đã tự túc đi học không được cơ quan có thẩm quyền cử đi học (đây là những đối tượng chưa được xếp lương theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP) đến ngày Nghị định số 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 25/6/2019) mà chưa được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp; trường hợp đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp trước khi được tuyển dụng công chức cấp xã đã đảm nhiệm công việc phù hợp với chức danh công chức cấp xã và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) thì theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng theo quy định mới được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm (thay vì 90% như quy định cũ). Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm. 

2. Về việc hưởng phụ cấp

Theo quy định mới, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với công chức cấp xã đã tăng 50% (thay vì 20% như quy định cũ) và được quy định cụ thể trong từng trường hợp về việc kiêm nhiệm chức danh, cụ thể là:

- Cán bộ cấp xã đang xếp lương theo bảng lương chức vụ mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của chức vụ kiêm nhiệm.

- Cán bộ cấp xã đang xếp lương như công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm (50% mức lương bậc 1 cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh kiêm nhiệm).

- Cán bộ cấp xã mà kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp của cán bộ cấp xã được bố trí kiêm nhiệm.

- Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định.Cùng với việc tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh theo quy định mới tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP cũng bãi bỏ việc hưởng phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với công chức cấp xã. 

3. Về nâng bậc lương

Việc nâng lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được chia làm hai trường hợp đối với cán bộ xã xếp lương chức vụ và với cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương ngạch, bậc, cụ thể là:

- Cán bộ cấp xã thuộc diện xếp lương chức vụ 2 bậc (chưa có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên), nếu có thời gian hưởng lương bậc 1 là 05 năm (đủ 60 tháng), hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật thì được nâng lên bậc 2.

- Cán bộ cấp xã thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính (có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên) và công chức cấp xã có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ sơ cấp trở lên phù hợp với công việc hiện đảm nhiệm thì được thực hiện chế độ nâng bậc lương như đối với công chức hành chính. Việc nâng lương được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động./.

----------------------------------

Tài liệu tham khảo: 

1. Chính phủ, Nghị định số 34/2019/ NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Thủy Nguyên - Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ 

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Lại thêm một “tiếng nói lạc điệu” cố ý xuyên tạc tình hình Việt Nam

Ngày đăng 19/01/2021
Báo cáo Thế giới năm 2021 không có gì mới. Đó vẫn là những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là “Việt Nam gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản”; hay cái gọi là “Việt Nam lo sợ dân chủ, truyền thông độc lập và các quyền tự do”.

Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động, chống phá đất nước

Ngày đăng 08/01/2021
Sử dụng mạng xã hội để chia sẻ kiến thức với cộng đồng hoặc biểu đạt quan điểm, phản biện những hiện tượng xã hội, con người mà cá nhân thấy cần có ý kiến, đang là một trong những cách thức thể hiện được nhiều người ở Việt Nam và trên thế giới chọn lựa, nhất là đối với giới trẻ.

Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ: Đổi mới để đánh giá đúng

Ngày đăng 04/01/2021
Đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng, là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc đánh giá đúng cán bộ sẽ quyết định tới việc bổ nhiệm, cất nhắc, bố trí và sử dụng cán bộ.

Chiến lược quốc gia phát triển hệ sinh thái khí Hydro cho lĩnh vực cung cấp năng lượng và công nghiệp bền vững cho Việt Nam

Ngày đăng 10/12/2020
Tốc độ phát triển kinh tế và đời sống của người dân không ngừng được nâng cao dẫn đến nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng mạnh. Theo dự báo, mức tăng trưởng tiêu thụ năng lượng hàng năm ở Việt Nam dự kiến sẽ ở mức trên 10% trong thập kỷ tới. Theo Dự thảo Quy hoạch điện quốc gia VIII (PDP 8), trong vòng 10 năm tới, nhu cầu điện năng của Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 80 GW. Tổng công suất điện sản xuất bởi các nhà máy điện khí, than và khí hóa lỏng LNG rơi vào khoảng 30 GW. Năng lượng tái tạo, xanh, sạch, bảo vệ môi trường cung cấp tổng công suất điện khoảng 30 GW. Trong đó, tổng công suất năng lượng gió ngoài khơi rơi vào khoảng 10 GW. Theo tính toán mới nhất của Wood Mackenzie, cho đến năm 2030, năng lượng gió và mặt trời tại Việt Nam và một số nước trong khu vực sẽ rẻ và kinh tế hơn năng lượng than, hóa thạch. Đây cũng là cơ sở thuận lợi để Việt Nam đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo trong những thập kỷ tới.

Chống bệnh trì trệ

Ngày đăng 02/11/2020
Trong cuốn sách “Đường Kách mệnh”, khi nói về tư cách một người cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra 23 tiêu chuẩn cần phải rèn luyện trong ba mối quan hệ - với bản thân, với người khác và với công việc. Trong đó có các yêu cầu rất quan trọng như: “Nói thì phải làm”, “quyết đoán”, “dũng cảm”…