Hà Nội, Ngày 09/08/2020

Hải Phòng: Cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố

Ngày đăng: 29/07/2020   02:53
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2019, Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR Index) của thành phố đạt 84,35 điểm, xếp thứ 4/63; Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) của thành phố đạt 92,22%, xếp thứ 2/63; Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố trong nhóm đạt điểm thấp nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số PAR Index tăng 1 bậc, Chỉ số SIPAS tăng 7 bậc so với năm 2018, qua đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và cải thiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Chỉ số PAPI vẫn tiếp tục trong nhóm các địa phương đạt điểm thấp nhất, vẫn còn một số nội dung công tác cải cách hành chính thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên vẫn còn hạn chế và bị trừ điểm.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố nói chung, cải thiện, nâng cao các Chỉ số nêu trên nói riêng; đồng thời để tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công. Căn cứ kết quả phân tích các nội dung bị trừ điểm trong chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công năm 2019 của thành phố (tại Công văn số 1345/SNV-CCHC&PC ngày 01/6/2020 của Sở Nội vụ) và kết quả công bố đánh giá xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện để chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay các nội dung bị trừ điểm, còn hạn chế.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố, UBND các quận, huyện và UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND thành phố về thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện: Cát Hải, Thủy Nguyên khẩn trương chỉ đạo khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế đã được Tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính chỉ ra; báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) kết quả khắc phục trước ngày 15/7/2020.

Các sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của thành phố (Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ...

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý công chức, viên chức để cụ thể hóa các quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các nghị định hướng dẫn thi hành. Tiếp tục công tác kiểm tra, hướng dẫn cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị cùng với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đảm bảo đánh giá toàn diện, thực chất, khách quan kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị; báo cáo UBND thành phố trong tháng 7/2020./.

Theo: haiphong.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020
Tỉnh Đồng Nai cần tập trung bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% năm 2020.

Cải cách hành chính phải đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng 07/08/2020
Trong giai đoạn 10 năm tới, công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương phải thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Thừa Thiên Huế: Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 06/08/2020
Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ ban hành quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Ngày đăng 06/08/2020
Ngày 28/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Đề xuất định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 06/08/2020
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.