Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Đảng ủy Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng: 03/07/2020   03:16
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 03/7/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ; các cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Đạo cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, về cơ bản, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định. Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản ổn định, đoàn kết; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được thiết lập; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ; tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ; nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mẫn cán, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo quyết liệt công tác đại hội Đảng ở các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo cho biết, Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu năm 2020. Khắc phục các hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2020 trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ được giao, kể cả các nhiệm vụ đột xuất hoặc giao bổ sung.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực, bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Nội vụ và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2020).

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; khắc phục, sửa chữa các hạn chế và những vấn đề phát sinh.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ theo kế hoạch năm 2020; thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên và có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm minh.

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2020 như các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ, hoạt động về nguồn, hội diễn văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ…

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ tập trung làm rõ những nhiệm vụ đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của đơn vị mình; đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ để chỉ đạo nhằm khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu cũng đề nghị, trong thời gian tới, cần tiếp tục gắn chặt công tác lãnh đạo của đảng với công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo; trong đó nhấn mạnh, phải giải quyết kịp thời, xem xét kỹ càng và kịp thời thông báo cho người tố cáo sau khi có kết quả giải quyết và giải quyết tốt các vấn đề về tư tưởng, chính trị, chuyên môn đối với người khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, đề nghị Đảng ủy Bộ có hội nghị chuyên đề về khiếu nại, tố cáo nhằm giúp các tổ chức cơ sở đảng làm tốt hơn nữa công tác này, tránh phát sinh tiêu cực.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Bộ, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đã thực hiện tốt, hoàn thành đúng hạn, đạt chất lượng cao. 

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Lê Vĩnh Tân đề nghị Đảng ủy Bộ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Một là, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025; 

Hai là, tập trung chỉ đạo tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021; tổ chức tổng kết nhiệm kỳ của Bộ Nội vụ; lãnh đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ba là, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; chuẩn bị để trình Bộ Chính trị Đề án chính sách tiền lương; chuẩn bị trình Chính phủ giao biên chế công chức và thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho các bộ, ngành, địa phương năm 2021. Hoàn thiện các văn bản, các nghị định, thông tư để hướng dẫn các Luật có hiệu lực từ tháng 7/2020.

Bốn là, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; rà soát, đánh giá quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ, cần thiết có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng thời đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo.

Đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2020, các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị các tổ chức cơ sở đảng bổ sung các giải pháp để khắc phục các hạn chế còn tồn tại. Cùng với đó, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; xây dựng tổ chức đảng đoàn kết; đặc biệt, phải xử lý và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong tháng 7/2020; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Nội vụ. Đồng thời, tổ chức tổng kết hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị tốt nhất các nhiệm vụ để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025./.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Trao các quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 12/08/2020
Chiều ngày 12/8/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ.

Hội thảo khoa học "Phát triển nhân lực hành chính nhà nước"

Ngày đăng 05/08/2020
Sáng ngày 05/8/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nhân lực hành chính nhà nước".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngày đăng 05/08/2020
Sáng ngày 05/8/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Park Noh-Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam để bàn về cơ hội hợp tác, phối hợp giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và đất nước Hàn Quốc trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí, truyền thông ngành Nội vụ

Ngày đăng 30/07/2020
Trong các ngày 30 và 31/7/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí, truyền thông ngành Nội vụ cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Nội vụ và các cộng tác viên đang công tác tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Lớp bồi dưỡng do Tạp chí Tổ chức nhà nước chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ theo Kế hoạch công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2020

Ngày đăng 30/07/2020
Sáng ngày 30/7/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2020.