Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Ngày đăng: 12/06/2020   04:38
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua, chất lượng công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định.

1. Thực trạng đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 

Trong những năm qua, đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo. Nhìn chung, đội ngũ công chức làm việc ở các Ban Tổ chức Tỉnh ủy có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, luôn quán triệt thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, tận tụy phục vụ Đảng và Nhà nước; có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn và quy định về những việc công chức không được làm trong khi thực thi công vụ. Thực trạng đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước CHDCND Lào như sau:

- Số lượng công chức tính đến hết năm 2019 là 508 người, trong đó nữ có 199 người (chiếm 39,17%); nam có 309 người (chiếm 60,83%); có 382 người là đảng viên Đảng Nhân dân cách mạng Lào (chiếm 75,19%).  

- Về trình độ chuyên môn: chưa được đào tạo có 03 người; sơ cấp có 05 người; trung cấp có 27 người; cao đẳng có 103 người; đại học có 330 người; thạc sĩ có 39 người; tiến sĩ có 01 người.

- Về trình độ lý luận chính trị: chưa được đào tạo có 316 người; bồi dưỡng có 14 người; sơ cấp có 06 người; trung cấp có 25 người; cao cấp có 147 người.

- Về kỹ năng nghề nghiệp: hầu hết đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều vận dụng tương đối thành thạo kiến thức chuyên môn được đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày. 

Từng bước nâng cao năng lực và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, ứng xử, có trách nhiệm với công việc được giao, có thái độ đúng đắn trong quá trình thực thi công vụ. Vì vậy, đội ngũ này có năng lực tổ chức, quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quản lý công việc một cách khoa học, đã nâng cao đáng kể năng suất và hiệu quả công việc.

- Về thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức: Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức gắn với công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng; do đó chất lượng đội ngũ công chức của các Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày càng được nâng lên.

Có thể nói, đội ngũ công chức của các Ban Tổ chức Tỉnh ủy nước CHDCND Lào đã từng bước được củng cố và kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, các chức danh được sắp xếp ổn định và phát huy tác dụng; chế độ, chính sách từng bước được cải thiện theo mức độ hoàn thiện của hệ thống chính sách, chế độ đối với công chức nhà nước nói chung. Vì vậy, công tác tham mưu, giúp việc cho sự lãnh đạo của các tỉnh ủy có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả phục vụ ngày càng được nâng lên. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đội ngũ công chức của các Ban Tổ chức Tỉnh ủy nước CHDCND Lào vẫn còn những hạn chế nhất định như: một bộ phận công chức yếu kém về phẩm chất, suy thoái về đạo đức, chưa gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một số công chức khi triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chậm, ỷ lại, thiếu chủ động, sáng tạo; công tác tham mưu còn yếu kém, hiệu quả chưa cao, việc phối hợp giữa các đơn vị, các bộ phận trong thực thi công vụ chưa chặt chẽ; còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân trong giải quyết công việc.

Đội ngũ công chức trẻ dưới 30 tuổi của các Ban Tổ chức Tỉnh ủy mặc dù năng động, nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn; tinh thần tự học hỏi chưa cao nên trong công tác chuyên môn còn nhiều thiếu sót, xử lý công việc thiếu linh hoạt. Ngược lại, những công chức trên 50 tuổi có nhiều kinh nghiệm công tác nhưng sức ỳ lớn, tiếp thu và cập nhật kiến thức chậm, làm việc máy móc, thiếu sáng tạo, trình độ áp dụng công nghệ thông tin trong công việc hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc hiện đại hóa nền hành chính và hệ thống chính trị của địa phương.

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

Một là, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách đối với công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy không thể tách rời hệ thống chính sách chung của Nhà nước, nhưng phải được cụ thể hóa phù hợp với tình hình, đặc điểm riêng của từng địa phương. Theo đó, cần đổi mới, hoàn thiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với công chức nhằm hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” và đảm bảo khả năng cạnh tranh, thu hút nhân tài. Cần tạo ra những đòn bẩy kích thích tiềm năng, năng lực sáng tạo của công chức thông qua việc xây dựng chính sách tiền lương công bằng, tương xứng với khả năng và kết quả hoạt động, tính hấp dẫn của công việc, khả năng thăng tiến và niềm tự hào được phục vụ trong nền công vụ của đất nước. Xây dựng các chế độ, chính sách tôn vinh, khuyến khích công chức tận tâm thực hiện công vụ; khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần cho công chức làm việc tốt, tận tụy và trong sạch.

Các địa phương cần rà soát lại các quy định hiện hành trên cơ sở khung pháp lý của Nhà nước nói chung, xây dựng và ban hành, sửa đổi các chính sách thu hút nhân tài với quy trình đơn giản, chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút những người có tài, có tâm vào làm việc cho khu vực công, là nguồn lực bổ sung có chất lượng cho đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định, nguyên tắc cơ bản về công tác tổ chức cán bộ; tránh tình trạng làm việc tùy tiện, cảm tính, áp đặt hoặc vô trách nhiệm; cần có sự phân công, quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng. Đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của công tác cán bộ.

Hai là, đổi mới công tác tuyển dụng công chức. 

Cần hoàn thiện, bổ sung và cụ thể hóa các tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức làm việc tại các Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn theo vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo, quản lý của công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm cơ sở để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức…

Cần bảo đảm quá trình tuyển dụng được thực hiện một cách khoa học, công khai, minh bạch. Đặc biệt, sau tuyển dụng có thời gian thử việc, đánh giá bằng lấy phiếu tín nhiệm. Trong từng khâu, từng công đoạn của việc đánh giá, nhận xét công chức thử việc phải thực sự minh bạch, công khai cũng như chân tình trong đóng góp xây dựng. Nếu công chức đạt các yêu cầu đề ra thì mới tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch chính thức. 

Ngoài tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí công tác của công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm giai cấp rõ ràng; thực sự khách quan, trung thực, công tâm, có khả năng nhìn nhận, đánh giá và quản lý con người. 

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cần lưu ý lựa chọn người đứng đầu cơ quan, tổ chức có đủ phẩm chất và năng lực, chí công vô tư, không hẹp hòi, thành kiến, luôn trung thực, khách quan; là người có quan điểm chính trị đúng đắn, có tư tưởng đổi mới, luôn tôn trọng đồng nghiệp, có kiến thức vững vàng và giàu kinh nghiệm.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Cần đổi mới công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đánh giá năng lực hiện tại của đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xác định khung năng lực cần đào tạo, bồi dưỡng. Đổi mới hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tích cực, cùng tương tác, khai thác năng lực làm việc nhóm.

Xây dựng các chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; trong đó cần chú trọng các yếu tố: kinh tế, văn hóa, xã hội; tài chính; hội nhập quốc tế; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng truyền đạt thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề...

Tổ chức cho công chức tự xây dựng chương trình đào tạo phát triển bản thân. Ngoài các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Ban Tổ chức Tỉnh ủy đặt hàng, công chức cần chủ động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu hoàn thiện kiến thức, kỹ năng công vụ. Nội dung tự bồi dưỡng gồm rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng năng lực tham mưu...

Đổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng. Đây là công việc cần thiết làm cơ sở xây dựng các chương trình và kế hoạch đào tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Bốn là, xây dựng các tiêu chí đánh giá công chức.

Để đánh chất lượng của công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cần xây dựng các tiêu chí đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức.

Công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải có ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức tốt; lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh. Có tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tiêu chí về năng lực và kỹ năng công tác.

- Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: chủ động nghiên cứu, cập nhật các kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ; tham mưu đầy đủ, có chất lượng các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị/bộ phận theo chỉ đạo của lãnh đạo và kế hoạch công tác; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được phân công và kế hoạch công tác của cá nhân rõ nội dung, rõ tiến độ; chỉ đạo, điều hành, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bộ phận đảm bảo kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ, giải quyết công việc đúng quy định, quy trình; triển khai, phân công nhiệm vụ và điều phối công việc cho cấp dưới linh hoạt, có chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn; kiểm tra, bao quát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị, bộ phận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; có năng lực tập hợp cán bộ, công chức, xây dựng đơn vị, bộ phận đoàn kết, thống nhất. Phối hợp, tạo lập mối quan hệ tốt với cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, giải quyết công việc; tham mưu tổ chức, chủ trì, điều hành các cuộc họp có hiệu quả; các văn bản ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo đúng thể thức, quy trình, thủ tục, không có sai sót, đảm bảo đúng tiến độ.

- Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: chủ động nghiên cứu, cập nhật các kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu, tổ chức thực hiện công việc có chất lượng; xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân rõ nội dung, tiến độ; triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tham mưu đạt hiệu quả; tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc theo đúng quy trình, quy định; báo cáo kịp thời, chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất tham mưu giải quyết công việc; thiết lập hồ sơ công việc đầy đủ, lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng nguyên tắc; chủ động giải quyết công việc và phối hợp tốt với các cá nhân, đơn vị có liên quan đạt hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc, chuẩn bị các nội dung, tài liệu, báo cáo... phục vụ cuộc họp hiệu quả; các văn bản ban hành thuộc lĩnh vực tham mưu đảm bảo đúng thể thức, quy trình, thủ thục, không có sai sót.

- Tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. mức độ hoàn thành được chia thành: hoàn thành từ 90 -100%; từ 80-90% và từ 70-80% công việc theo kế hoạch, lịch công tác đảm bảo tiến độ và chất lượng; hoàn thành dưới 70% công việc.

Năm là, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc.

Cần bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và các phương tiện theo yêu cầu tin học hóa, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc trang bị cho công chức căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, nhưng phải đảm bảo các yếu tố cần thiết đối với một cơ quan, công sở. Để cải thiện điều kiện và phương tiện làm việc, cần tạo điều kiện cho các Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động về ngân sách, bảo đảm cho những phòng, ban đảng có thể tự cân đối được chi thường xuyên. Thực hiện quy chế định kỳ kiểm tra, kiểm toán, công khai thu, chi ngân sách.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng văn hoá công sở. Cụ thể, cần có những quy định về cách thức giao tiếp, mối quan hệ giữa các thành viên, đơn vị trong tổ chức; lề lối, thủ tục, quy trình, quy tắc làm việc minh bạch; phong cách lãnh đạo, quản lý.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Cần xây dựng những quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, là điều kiện bảo đảm việc thực thi công vụ một cách tích cực, đúng đắn để đội ngũ công chức vừa đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, đạo đức vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn theo quy định. Kết quả thanh tra, kiểm tra phải được công bố công khai, là cơ sở để đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và xét hưởng các chế độ đãi ngộ khác.

Chất lượng của đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tham mưu cho sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ góp phần xây dựng đội ngũ công chức của Đảng và Nhà nước CHDCND Lào có phẩm chất đạo đức tốt, có lý tưởng cách mạng, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước./.

---------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo:

1. Luật cán bộ, công chức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, số 025/2015/QH, Viêng Chăn. 

2. Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2002), Chiến lược về sự phát triển nguồn nhân lực tới năm 2020.

3. Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2016), Hội nghị về công tác cán bộ toàn quốc lần thứ X, Viêng Chăn.

4. Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2015), Sổ tay nghiên cứu phẩm chất đạo đức người cán bộ cách mạng, Viêng Chăn.

 

Sinnakhone Douangbandith - Trưởng phòng, Phòng Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Ba bài học từ đại dịch Covid-19 dưới góc nhìn của WHO

Ngày đăng 20/01/2021
Tại phiên họp thứ 148 của ban lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nêu bật ba bài học lớn từ đại dịch Covid-19 cho tất cả các nước thành viên.

Làn sóng “nghèo đói mới” ở các nước giàu: Hậu quả của các làn sóng Covid-19

Ngày đăng 11/01/2021
Đối mặt với các đợt bùng phát Covid-19 kèm theo những biện pháp như phong tỏa, nhiều số liệu cho thấy nền kinh tế các nước châu Âu đang gặp khó khăn.

Khung đánh giá kết quả cải cách hành chính của OECD và những gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 08/01/2021
Bài viết giới thiệu kinh nghiệm xây dựng và áp dụng khung đánh giá chiến lược cải cách hành chính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), bao gồm các điểm chuẩn và tiêu chí hoạt động cải cách hành chính đã được xác định để phân tích cả trạng thái tại một thời điểm và tiến trình tiếp theo của cải cách hành chính ở mỗi quốc gia. Đây là những gợi mở cho việc xây dựng khung đánh giá kết quả cải cách hành chính ở Việt Nam.

Biến thể SARS-CoV-2 tại Nam Phi nguy hiểm hơn ở Anh, có thể vô hiệu hóa vaccine

Ngày đăng 06/01/2021
Nhà khoa học hỗ trợ phát triển vaccine COVID-19 của Đại học Oxford (Anh) cảnh báo biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi có thể vô hiệu hóa các loại vaccine.

Hơn 86 triệu người trên thế giới mắc COVID-19

Ngày đăng 05/01/2021
Trang thống kê trực tuyến worldometers.info tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất tính đến sáng ngày 05/01/2021 cho thấy, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 86.082.446 ca, trong đó 1.859.770 ca tử vong và 61.027.099 ca đã được chữa khỏi.