Hà Nội, Ngày 09/07/2020

Bộ Nội vụ giao ban công tác Lãnh đạo Bộ tháng 5 và triển khai công tác tháng 6/2020

Ngày đăng: 29/05/2020   06:40
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 29/5/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo kết quả công tác tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 của Bộ Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ; tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh trình bày Báo cáo kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020 của Bộ; ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận và chỉ đạo các nội dung trọng tâm công tác chính trong tháng 6/2020 của Bộ như sau:

Một là, các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị được giao phụ trách tập trung thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Tổ công tác của Bộ trưởng; tăng cường làm việc với các đơn vị để kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao bảo đảm đúng thời hạn quy định.

Hai là, tập trung xây dựng hoàn thiện các dự án Luật: Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi); hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trình cấp có thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định.

Các đơn vị chủ động liên hệ, bám sát các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành các Nghị định đã đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Lưu ý, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn các Luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; đồng thời, chủ động xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định để trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền.

Ba là, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung tham mưu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực Nội vụ. 

Bốn là, các đơn vị chủ động xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 gửi về Văn phòng Bộ tổng hợp trước ngày 20/6/2020.

Chủ động đăng ký bổ sung nhiệm vụ của đơn vị vào Chương trình công tác của Bộ Nội vụ (Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2020), gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 15/6/2020 để tổng hợp trình Bộ trưởng quyết định bổ sung Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức hội nghị, hội thảo bằng hình thức trực tuyến, như: Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Bộ Nội vụ...

Sáu là, khẩn trương tổ chức đại hội đảng các cấp theo kế hoạch của Đảng ủy Bộ Nội vụ, bảo đảm tiến độ theo quy định.

Bộ trưởng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như sau: 

Vụ Công chức - Viên chức bám sát các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành các Nghị định đã đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Lưu ý, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn các Luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; đồng thời, chủ động xây dựng, hoàn thiện các dự thảo thông tư hướng dẫn các nghị định để trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền.

Tham mưu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tổ chức kiểm tra tại Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đề xuất thời gian tổ chức kiểm tra một số địa phương sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Khẩn trương trình Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020; chốt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đến hết ngày 25/5/2020, trường hợp đặc biệt phải báo cáo lãnh đạo Bộ. Chủ động tham mưu thành lập Hội đồng thi để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Vụ Tổ chức - Biên chế khẩn trương tổng hợp số liệu cán bộ, công chức, viên chức và chính sách tinh giản biên chế của các bộ, ngành, địa phương để làm căn cứ giao chỉ tiêu biên chế năm 2021, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 6/2020 để trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8/2020. Bên cạnh đó cần tập trung trả lời các văn bản của bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời gian quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tổng kết cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề xuất cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Chính phủ trong tháng 8/2020.

Vụ Chính quyền địa phương tập trung hoàn thiện theo ý kiến của thành viên Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Tiếp tục nắm tình hình các địa phương thực hiện Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Thống kê đơn vị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để chuẩn bị công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Tham mưu giải quyết dứt điểm việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng do lịch sử để lại.

Vụ Tiền lương tập trung tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công để hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 6/2020. Phân công thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Vụ hợp lý để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; đề xuất bổ sung, kiện toàn chức danh lãnh đạo Vụ.

Vụ Công tác thanh niên tập trung tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 16/6/2020.

Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, hoàn thành trước ngày 10/6/2020.

Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện báo cáo đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trong giai đoạn 2017 - 2019 để phục vụ Bộ trưởng làm việc với các đơn vị; trong đó, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp cụ thể, tham mưu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nội vụ và cơ quan thường trực đầu mối theo dõi cải cách hành chính của Bộ.

Chủ động rà soát các quy định tại Thông báo số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Thông báo Kết luận số 48-TB/TW ngày 27/4/2018 của Ban Bí thư; Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư để báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ trong tháng 6/2020 về các trường hợp vi phạm.

Rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đặc biệt, kết luận chính trị của cấp ủy có thẩm quyền đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. 

Khẩn trương tham mưu xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm đã có kết luận của các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình quản lý biên chế, số liệu biên chế, thực hiện tinh giản biên chế của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để có căn cứ giao biên chế năm 2021. Hoàn thành trước ngày 25/6/2020.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát tình hình sử dụng kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư các chương trình, dự án, sử dụng tài sản... để tham mưu lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Chủ động tham mưu, đề xuất báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nội dung liên quan đến kiểm toán nhà nước để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Vụ Pháp chế làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp về lĩnh vực Nội vụ.

Thanh tra Bộ rà soát kế hoạch thanh tra năm 2020, trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm 2020. Tập trung ưu tiên xử lý, giải quyết những vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và các chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Chuẩn bị báo cáo Lãnh đạo Bộ nội dung đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ cho phù hợp với thực tiễn. Báo cáo tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ giữa tháng 6/2020.

Phân công lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện giải quyết dứt điểm thu hồi đất tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia  cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo nội dung liên quan đến các hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội, kết quả giám sát tối cao về tổ chức bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (từ Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ 9) để chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Rà soát, thống kê các văn bản, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được ban hành để phục vụ Bộ trưởng tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2020. Lưu ý, nêu rõ số văn bản, ngày tháng trình, lý do chậm hoặc chưa ban hành (nếu có), cấp trình...

Sắp xếp lịch, tổ chức cuộc họp Bộ trưởng chủ trì, mời Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tham dự để làm việc với các đơn vị liên quan đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trong giai đoạn 2017 - 2019.

Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 bằng hình thức trực tuyến đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; thời gian tổ chức trong khoảng từ ngày 25 đến ngày 30/6/2020.

Tăng cường công tác kiểm tra của Tổ công tác của Bộ trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Xây dựng báo cáo Bộ trưởng về tình hình triển khai thực hiện Bộ phận một cửa trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp Bộ phận một cửa của Bộ tích hợp lên cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở vật chất phòng họp trực tuyến của các đơn vị trực thuộc Bộ để đồng bộ, thống nhất, thông suốt khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến và bảo đảm số lượng người tham dự họp./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 08/07/2020
Sáng ngày 08/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để kiểm tra tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 07/07/2020
Trong hai ngày 04 và 05/7/2020, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

Đảng ủy Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020
Sáng 03/7/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại hội Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 03/07/2020
Ngày 02/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2020
Chiều ngày 01/7/2020, tại Trụ sở Bộ đã diễn ra Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ công bố.