Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Kê khai tài sản: Bao giờ mới hết hình thức?

Ngày đăng: 26/05/2020   10:55
Mặc định Cỡ chữ
Việc kê khai tài sản chưa thực sự phát huy được tác dụng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng chỉ bởi còn mang nặng tính hình thức.

Việc kê khai tài sản của cán bộ Đảng viên đã được thực hiện hơn 20 năm qua. Mẫu số chung của các năm là 100% người kê khai đúng thời hạn, đúng yêu cầu, đúng mẫu, nộp vào sổ và báo cáo đầy đủ. Không có, hoặc có rất ít trường hợp bất thường, không trung thực phải xác minh lại.

Ảnh minh họa

Thử nêu con số so sánh, mỗi năm có hơn 1 triệu người phải kê khai tài sản nhưng chỉ có gần 4.900 trường hợp phải xác minh. Trong đó, 17 người bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực. 70 người bị kỷ luật do vi phạm quy định về tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Liệu kết quả ấy đã đúng với thực tế hay chưa? Vì sao kê khai tài sản gần như chẳng có gì nhưng khi tham nhũng bị phát hiện thì tiền đâu, ngoại tệ đâu mà lắm thế, mà nhiều thế? Vì sao ai cũng chỉ thu nhập bằng lương thôi nhưng tài khoản của những người “ăn theo” là vợ, là chồng, là con lại có đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng chưa kể đất đai, nhà cửa và các loại tài sản khác?

Thực tế ấy được đúc rút bằng nhận định của Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khi bàn về việc kê khai tài sản rằng: “Cán bộ ta không phải là nghèo nhưng kê khai lại rất nghèo”.

Rõ ràng, con số gần 100% cán bộ, đảng viên kê khai tài sản, thu nhập chỉ là hình thức. Rõ ràng, trong việc kê khai này có chuyện không trung thực, có chuyện tẩu tán tài sản, có chuyện xuê xoa, dễ dãi, thậm chí là bao che cho nhau để có một con số đẹp, hồ sơ đẹp.

Và rõ ràng, kê khai tài sản, thu nhập trên thực tế chưa thực sự là một biện phá phữu hiệu trong kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức tại Việt Nam, chưa là biện pháp hữu hiệu, chưa mang tính phòng ngừa, răn đe khi chế tài xử phạt trong kê khai tài sản còn quá nhẹ, chỉ loanh quanh rút kinh nghiệm, khiển trách, cùng lắm là cảnh cáo.

Khi thiếu cơ chế, biện pháp hiệu quả để phát hiện, xác minh biến động về tài sản của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ nhiều quyền hạn; Khi pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng chưa quy định về xử lý tài sản không minh bạch, nhất là qua việc xác minh tài sản, thu nhập mà đối tượng kê khai không giải trình được nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.... thì việc kê khai tài sản chỉ là hình thức.

Theo dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mà Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến, tới đây, sẽ tăng biện pháp kiểm soát tài sản của cán bộ, công chức. 

Lập các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tại các Bộ, nghành, địa phương. Tăng nặng chế tài xử lý hành vi không trung thực hoặc cản trở, chống đối cơ quan có thẩm quyền, tẩu tán tài sản. Đặc biệt là bổ sung chế tài buộc thôi việc đối với người chậm kê khai tài sản, thu nhập quá 45 ngày không có lý do chính đáng.

Nếu được ban hành, Nghị định này sẽ góp thêm hiệu quả cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là trong thời điểm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được thực hiện.

Kê khai tài sản, thu nhập một cách thực chất mới chống tham nhũng hiệu quả và là giải pháp tốt để ngăn ngừa loại bỏ ra khỏi bộ máy, hệ thống chính trị những đảng viên, cán bộ, công chức không đủ tiêu chuẩn, tiêu cực, tham nhũng và lãng phí./.

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Để dân tin, dân nhận cán bộ

Ngày đăng 10/08/2020
Có hai trường hợp điều động cán bộ trẻ vừa được hai tỉnh ủy tiến hành cuối tháng 07/2020 đem lại nhiều băn khoăn trong dư luận xã hội.

Công tác lý luận của Đảng thời kỳ đổi mới: Những bài học và suy ngẫm

Ngày đăng 07/08/2020
Công tác lý luận của Đảng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đến nay, Đảng ta đã trải qua 6 kỳ đại hội và kỳ nào cũng ghi dấu ấn phát triển của công tác lý luận. Đồng thời từ đây cũng rút ra nhiều bài học và suy ngẫm, có ý nghĩa thời sự trong giai đoạn tới.

“Bỏ biên chế suốt đời” dưới góc nhìn quyền lực nhà nước

Ngày đăng 04/08/2020
Nghị quyết Trung ương bảy (khóa XII) "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đề ra những quan điểm, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp quan trọng nhằm đổi mới công tác cán bộ cũng như cơ chế đánh giá, trả lương theo vị trí việc làm, xây dựng cơ chế tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Một trong những nhiệm vụ nổi bật của Nghị quyết là: “Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời".

Những quy định mới về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

Ngày đăng 30/07/2020
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Nghị định số 34/2019/NĐ-CP); tiếp đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Thông tư số 13/2019/TT-BNV). Theo đó, việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã đã được sửa đổi phù hợp với các quy định hiện hành để hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã, góp phần tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tích cực làm việc, yên tâm công tác, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền cơ sở.

Bàn về bốn phép xem người tới tám phép chọn người

Ngày đăng 21/07/2020
Trong một tổ chức, bộ máy, việc xem người, chọn người đi tới dùng người vào việc là một trong những quyết định căn bản, quan trọng dẫn tới sự thành bại của tổ chức, bộ máy. Bài viết luận bàn về bốn phép xem người và tám phép chọn người với mong muốn phần nào gợi mở cho công tác lựa chọn cán bộ trong giai đoạn hiện nay.