Hà Nội, Ngày 28/09/2020

Tỉnh Quảng Ninh nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Ngày đăng: 24/03/2020   05:23
Mặc định Cỡ chữ
Quá trình đô thị hóa nhanh đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và cuộc sống của nhân dân, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung giải quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng. Số lượt tiếp công dân tăng, nhưng không phát sinh “điểm nóng” mới, các vụ việc đông người, phức tạp mới phát sinh được chủ động xử lý từ sớm, nhanh chóng ổn định; cơ bản giải quyết xong các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng giúp ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa: internet

1. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy,  Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1336-TB/TU ngày 22/4/2019 “Thông báo Kết luận hội nghị rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua”, trong đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quy định số 1717-QĐ/TU ngày 23/7/2019 về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; Quyết định số 1718-QĐ/TU ngày 23/7/2019 quy định Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy và Quyết định số 1719-QĐ/TU ngày 23/7/2019 về Nội quy tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy.

Ngày 26/4/2019, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành văn bản số 1340-TB/TU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh giám sát, phản biện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019. Hàng tháng, Ban Dân vận Tỉnh ủy có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo tiến độ kết quả giám sát, phản biện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh thực hiện.

Các cơ quan có liên quan đến nhiệm vụ này đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới”.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND các địa phương quan tâm bằng những hành động cụ thể, như: ban hành văn bản chấn chỉnh công tác tiếp công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, pháp luật; nắm bắt, dự báo tình hình khiếu kiện tại địa phương; nâng cao trách nhiệm giải quyết đơn thư, chủ động rà soát các vụ việc để tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn  tồn đọng(1).

Ngày 22/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND “Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài” do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về “Kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài”; theo đó, đã tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết tại 14/14 địa phương trong tỉnh đối với từng vụ việc để thống nhất phương án, biện pháp giải quyết(2).

Hàng tháng, các sở, ngành và địa phương trực tiếp báo cáo xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh về việc giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp tại các địa phương có nhiều đơn thư, qua đó UBND tỉnh chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xin chủ trương và phương án giải quyết kịp thời.

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4129/UBND-TD ngày 17/6/2019 “Về việc chấn chỉnh trong phối hợp tiếp công dân”, UBND các địa phương đều đã thành lập Tổ công tác và gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, tạo thuận lợi cho công tác nắm tình hình và xử lý vụ việc ngay khi vừa phát sinh.

Thực hiện Quy định số 1588-QĐ/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định tạm thời việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 1717-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, các đồng chí bí thư một số địa phương đã trực tiếp tiếp và đối thoại với công dân liên quan đến các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài.

Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm chính trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, trong đó gắn trách nhiệm của đồng chí bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương.

Việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đã được UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo, dần khắc phục tồn tại về trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết vụ việc. Quá trình giải quyết đã quan tâm đến việc đối thoại, chất lượng giải quyết được cải thiện, quan điểm có sự linh động hướng về lợi ích công dân để xem xét giải quyết, thậm chí hỗ trợ ngoài chính sách (thành phố Hạ Long); lãnh đạo một số đơn vị chấp hành tốt công tác phối hợp và tham gia đối thoại trong quá trình xác minh, giải quyết khiếu nại lần 2 của Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn, thành phố Móng Cái)(3).

Triển khai Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài, đông người, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 với mục tiêu giải quyết 100% các vụ việc loại này. Tính đến nay, các địa phương đã giải quyết xong 29/51 vụ việc nằm trong Kế hoạch số 45/KH-UBND. Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân và các sở, ngành có liên quan đang tiếp tục xem xét, rà soát và phân tích từng hồ sơ vụ việc, thống nhất lại với các địa phương về phương án và tiến độ để giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất 22/51 vụ  việc  còn  lại(4).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Quảng Ninh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Có một số đơn vị cấp huyện đã triển khai nhưng lựa chọn đối tượng thanh tra chưa sát, chưa đúng, sau khi ban hành kết luận thanh tra không tổ chức theo dõi, đôn đốc. Việc tiếp nhận đơn và tham mưu giải quyết khiếu nại của một số phòng, ban (Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án...), UBND cấp xã còn chậm, quá trình giải quyết khiếu nại chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục; việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại, đặc biệt là các dự án lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân chưa được coi trọng, thể hiện ở việc đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện thường ủy quyền cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ này. 

2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Quảng Ninh thời gian tới đạt được kết quả cao, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Quy định số 1l-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Hai là, thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên các lĩnh vực, nhất là các vụ việc về tranh chấp đất đai ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư tồn đọng, kéo dài để hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo quy định; nghiêm túc giải quyết những vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thông qua tiếp công dân định kỳ và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan có chức năng tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân, tổ chức dễ phát sinh khiếu kiện (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND cấp xã). Quán triệt trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với vụ việc đối thoại hòa giải tại Tòa án nhân dân các cấp, cần quan tâm đến thời gian, nội dung và thành phần tham gia theo yêu cầu của Tòa án sau khi hòa giải, đối thoại và bản án xét xử. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường nắm tình hình và dự báo vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp. Chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, các ngành chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết vụ việc.

Đối với các vụ việc theo Kế hoạch số 45/ KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các địa phương cần trực tiếp nắm vụ việc và chỉ đạo giải quyết theo đúng tiến độ. Trên cơ sở kết quả rà soát, chủ động nghiên cứu và đề xuất vụ việc phức tạp đông người để bí thư cấp ủy cùng cấp đối thoại với công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 1717-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy; Quyết định số 1718-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy; Quyết định số 1719-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy ban hành Nội quy tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy.

Bốn là, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đưa nội dung báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ sở, phòng, ban, đơn vị vào báo cáo kết quả công tác tại các kỳ họp giao ban hàng tháng của địa phương để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Đưa kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại và xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân của tỉnh./.

------------------------------------------------------

Ghi chú:

(1) UBND huyện Cô Tô ban hành Văn bản số 40/UBND-CQKTTT ngày 15/01/2019; UBND huyện Tiên Yên ban hành Văn bản số 114/UBND-TD ngày 31/01/2019; UBND thị xã Đông Triều ban hành Văn bản số 189/UBND ngày 30/01/2019; UBND huyện Hoành Bồ ban hành Văn bản số 316/ UBND-KTTTr ngày 01/3/2019; UBND thị xã Quảng Yên ban hành Văn số 255/UBND-TD ngày 14/02/2019; UBND huyện Bình Liêu ban hành chỉ thị số 739/CT-UBND ngày 15/3/2019; UBND huyện Hải Hà ban hành Văn bản số 196/UBND-KTTTr ngày 18/02/2019; UBND thành phố Hạ Long ban hành Văn bản số 887/UBND ngày 15/02/2019; UBND huyện Vân Đồn ban hành Thông báo số 68/TB-UBND ngày 13/3/2019.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của  Chủ tịch UBND tỉnh về “Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài”.

(3), (4) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài.

 

TS Lê Thị Hà - Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".