Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Phương thức xây dựng và phát huy vai trò của các think tank trong đời sống chính trị - xã hội ở Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng: 12/03/2020   03:53
Mặc định Cỡ chữ
Ở Trung Quốc, hoạt động của các think tank có vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng cũng như năng lực quản trị của Nhà nước. Vai trò của các think tank trong đời sống chính trị ở Trung Quốc chủ yếu là thúc đẩy đổi mới lý luận chính trị; phản ánh các vấn đề xã hội và nêu ra những sáng kiến chính sách; tham gia soạn thảo đường lối, chính sách; tư vấn phương án chính sách; phản biện phương án chính sách; giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách và đánh giá quản trị công; truyền thông chính trị và định hướng dư luận xã hội; góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực công; phối hợp với các chủ thể khác thực hiện chính sách ngoại giao công. Các think tank ở Trung Quốc có thể phát huy được vai trò quan trọng là do nhiều nhân tố, trong đó đặc biệt là sự quan tâm phát huy vai trò think tank của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

1.  Phương thức xây dựng và phát huy vai trò của các think tank ở Trung Quốc

Thứ nhất, nhận thức đúng đắn của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc về vai trò của các think tank và sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển think tank.

Từ cải cách (năm 1978) đến nay, ĐCS Trung Quốc luôn nhấn mạnh vấn đề dân chủ hóa, khoa học hóa quyết sách chính trị, trong đó coi sự tham gia tư vấn của các think tank là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình hoạch định các chính sách quan trọng: “Thực hiện chế độ điều tra nghiên cứu, chế độ tư vấn của think tank và chuyên gia, chế độ lắng nghe ý kiến của xã hội và người dân, chế độ hiệp thương dân chủ”(1). Quan điểm đó không chỉ thể hiện trong các nghị quyết Đại hội ĐBTQ của ĐCS Trung Quốc, mà còn thể hiện trong văn bản về “Tăng cường xây dựng think tank theo mô hình mới đặc sắc Trung Quốc” do Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện ban hành tháng 5/2015. Về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển các think tank, ĐCS Trung Quốc cho rằng: “1) Xây dựng think tank là chỗ dựa để Đảng và Nhà nước đề ra được chính sách khoa học, dân chủ và theo pháp luật; 2) Xây dựng think tank là một nội dung quan trọng của hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và nâng cao năng lực quản trị quốc gia; 3) Think tank theo mô hình mới là một bộ phận cấu thành quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia(2). 

Thứ hai, tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển và hoạt động của các think tank.

Muốn think tank phát huy đầy đủ vai trò trong đời sống chính trị - xã hội, đảng cầm quyền và nhà nước cần phải tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển và hoạt động của think tank. Vì vậy, Trung Quốc nhấn mạnh một số phương diện sau:

Một là, phát triển cân bằng các loại think tank: với mục tiêu là đến năm 2020 phát triển đồng bộ các loại hình think tank có sức ảnh hưởng ngang tầm thế giới và xây dựng đội ngũ nghiên cứu, tư vấn chính sách công kiên trì phương hướng chính trị đúng đắn, có đức, có tài, có tinh thần đổi mới, ĐCS và Chính phủ Trung Quốc đã chủ trươngphát triển đồng bộ và cân bằng các loại hình think tank. Có nghĩa là, coi trọng sự phát triển cân bằng các loại hình think tank của Đảng, Nhà nước, quân đội, trường đại học, doanh nghiệp và của các tổ chức xã hội. Cụ thể là: 1) Thúc đẩy sự phát triển và đổi mới hoạt động của think tank thuộc Viện Khoa học xã hội và hệ thống trường Đảng; 2) Thúc đẩy sự phát triển think tank thuộc trường đại học; 3) Xây dựng think tank trong lĩnh vực đổi mới khoa học công nghệ và think tank thuộc doanh nghiệp; 4) Ủng hộ doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước giữ cổ phần chi phối thành lập các think tank cũng như phát huy vai trò tư vấn chính sách của think tank của doanh nghiệp; 5) Hướng dẫn sự phát triển lành mạnh theo hướng nhấn mạnh trách nhiệm xã hội, bảo đảm để think tank tham gia cung ứng dịch vụ tư vấn chính sách; mở rộng các phương thức để think tank xã hội tham gia tư vấn chính sách có hiệu quả; tạo lập cơ chế để đảm bảo kinh phí hoạt động cho think tank xã hội cũng như hoàn thiện chính sách nhân tài đối với think tank xã hội(3). Cùng với chủ trương phát triển cân bằng và đồng bộ các loại hình think tank, Đảng và Nhà nước Trung Quốc đề ra quy hoạch xây dựng think tank chất lượng cao với mục tiêu xây dựng 100 think tank điển hình, trong đó hỗ trợ để Trường Đảng Trung Quốc, Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, Viện Công trình Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Quốc vụ viện, Học viện Hành chính quốc gia... trở thành những think tank chất lượng cao.

Hai là, cải cách thể chế quản lý đối với tổ chức và hoạt động của think tank:để xây dựng và phát huy vai trò của think tank trong đời sống chính trị - xã hội, ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh việc đi sâu cải cách thể chế quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của think tank theo hướng: 1) Cải cách thể chế quản lý đối với từng loại think tank; tăng cường trách nhiệm chỉ đạo vĩ mô của nhà nước đối với think tank thông qua quy hoạch phát triển, chính sách phát triển và điều tiết sự phát triển hài hòa đồng bộ của các loại hình think tank; đổi mới phương thức quản lý, hình thành cơ chế quản lý vừa đảm bảo để think tank hoạt động đúng phương hướng, vừa có lợi cho việc phát triển tự chủ của think tank; 2) Đi sâu cải cách thể chế nghiên cứu theo hướng là khích lệ think tank hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức; nâng cao tính hiệu quả và tính thiết thực trong công tác nghiên cứu; kiện toàn thể chế ủy thác và đấu thầu nghiên cứu các dự án, đề tài khoa học; coi trọng nghiên cứu lý luận chính sách và khoa học liên ngành, thúc đẩy đổi mới phương pháp nghiên cứu, công cụ phân tích chính sách; xây dựng kho dữ liệu thông tin dùng chung và liên thông để hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách; 3) Đi sâu cải cách thể chế quản lý kinh phí theo hướng thiết lập cơ chế quản lý kinh phí hiệu quả, công khai, minh bạch cũng như tăng cường giám sát hoạt động dự toán và sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học; 4) Đi sâu cải cách cơ chế đánh giá thành quả nghiên cứu và ứng dụng, chuyển hóa kết quả nghiên cứu theo hướng hoàn thiện biện pháp đánh giá lấy mức độ đổi mới của nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu và cống hiến thực tế làm định hướng, kết hợp hệ thống tiêu chí đánh giá của nhiều bên, nhất là đánh giá của khách hàng, đánh giá của những người cùng lĩnh vực và đánh giá của xã hội; thiết lập thể chế báo cáo thành quả nghiên cứu của think tank cũng như thông qua các phương thức khác nhau để ứng dụng các kết quả nghiên cứu của think tank; 5) Đi sâu cải cách cơ chế hợp tác giao lưu với bên ngoài theo hướng thiết lập cơ chế hợp tác và giao lưu với các think tank nổi tiếng trên thế giới, triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu với các đối tác nước ngoài; tiếp nhận các chuyên gia giỏi ở nước ngoài vào làm việc trong các think tank; coi trọng công tác bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ chuyên gia công tác trong các think tank, tạo điều kiện thuận lợi để think tank và đội ngũ chuyên gia công tác trong các think tank tham gia các hoạt động giao lưu với bên ngoài, coi trọng học tập những kinh nghiệm tiên tiến của think tank nước ngoài.

Ba là, tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các loại hình think tank: trong công cuộc cải cách, think tank ở Trung Quốc phát triển theo hướng đa dạng về loại hình. Ngoài think tank của Đảng, Nhà nước và quân đội, còn có think tank của trường đại học, của doanh nghiệp và của các tổ chức xã hội. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì think tank của Đảng, Nhà nước, quân đội vẫn được “ưu ái” hơn trong hoạt động. Trước thực tế đó, Trung Quốc nhấn mạnh tạo lập cơ chế để phát huy đầy đủ vai trò của think tank thuộc trường đại học, doanh nghiệp và xã hội. Đồng thời, nhấn mạnh việc công khai, minh bạch trong đấu thầu các đề tài, dự án nghiên cứu và mua sắm dịch vụ tư vấn chính sách theo hướng “mở” với tất cả các think tank; coi trọng kết quả tư vấn, đánh giá của các think tank khác nhau(4).

Bốn là, tạo môi trường thuận lợi để think tank thể hiện công khai kết quả nghiên cứu, tư vấn cũng như nêu quan điểm của mình đối với các vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội: sự thể hiện công khai quan điểm của mình cũng như sự phản biện “cọ xát” lẫn nhau về quan điểm giữa các chuyên gia và think tank là một yêu cầu không thể thiếu, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của think tank. Vì vậy, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực nhằm tạo môi trường thuận lợi để đảm bảo “quyền tự do tư tưởng”, “tự do học thuật” và nghiên cứu của chuyên gia và các think tank. Khích lệ các chuyên gia và think tank thông qua cổng thông tin điện tử, hội thảo khoa học, hội nghị tư vấn, báo chí và truyền thông đại chúng, xuất bản sách, tạp chí... để thể hiện công khai chính kiến của mình đối với những vấn đề quan trọng.

Thứ ba, kiện toàn thể chế quyết sách theo hướng mở và dân chủ.

Khu vực công có nhu cầu thật sự trong tư vấn chính sách hay không, quá trình hoạch định chính sách có “mở”, có dân chủ hay không là yếu tố quyết định để think tank phát huy vai trò của mình trong quá trình chính sách công cũng như trong đời sống chính trị - xã hội. Nhận thức được điểm này nên một trong những phương thức để Trung Quốc phát huy vai trò của think tank trong quá trình chính sách công cũng như trong đời sống chính trị - xã hội, đó là từ yêu cầu “quyết sách khoa học” để thiết lập nên cơ chế dân chủ và “mở” trong quá trình chính sách công, bao gồm:

Một là, thực hiện công khai thông tin trong hoạt động của khu vực công, nhất là trong hoạt động của nhà nước theo hướng nhấn mạnh trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin cho xã hội của chính phủ, tăng cường tính chính xác và tính kịp thời trong cung cấp thông tin, hoàn thiện trình tự và phương thức công khai thông tin của chính phủ; mở rộng kênh công khai thông tin của chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho các think tank tiếp cận thông tin.  

Hai là, hoàn thiện thể chế trưng cầu và lấy ý kiến đối với các chính sách, quyết sách quan trọng.

Ba là, thiết lập và kiện toàn thể chế đánh giá chính sách và thể chế mua sắm dịch vụ tư vấn chính sách.

Thứ tư, coi trọng việc xây dựng và nâng cao năng lực của các think tank.

Trên thực tế, để đảm bảo hiệu quả hoạt động, mỗi think tank cần 07 yếu tố cơ bản(5): Tư tưởng, vấn đề, trách nhiệm, chiến lược, nhân tài, mạng lưới và xác định rõ thế mạnh trong lĩnh vực hoạt động. Về phương diện xây dựng và nâng cao năng lực của từng think tank, Trung Quốc nhấn mạnh một số vấn đề sau: 1) Bản thân từng think tank cần ý thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình. Think tank không chỉ là tổ chức “hỗ trợ quyết sách” cho Đảng, Nhà nước, mà còn có vai trò thể hiện và bảo vệ lợi ích công; nỗ lực phục vụ sự phát triển của đất nước và tiến bộ xã hội; coi trọng tinh thần công, nhất là quan tâm và thể hiện lợi ích, nguyện vọng của các nhóm yếu thế trong xã hội; góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế; 2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các think tank. Việc có được đội ngũ nhân tài là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của think tank. Ở phương diện này, các think tank của Trung Quốc chú trọng thực hiện một số giải pháp, như: thu hút nhân tài ở trong nước và nước ngoài vào làm việc trong các think tank thông qua chế độ thi tuyển chặt chẽ và công khai; bố trí, sử dụng người thật sự tài năng làm lãnh đạo, quản lý các think tank; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân tài thông qua nhiều hình thức, nhất là tạo điều kiện để các chuyên gia tham gia nhiều vào các hoạt động giao lưu học thuật ở trong và ngoài nước; thực hiện chế độ đánh giá hiệu quả công việc dựa trên kết quả làm việc và cống hiến của chuyên gia; trả lương và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho các chuyên gia giỏi; 3) Thông qua nhiều phương thức để thể hiện, công bố thành quả nghiên cứu, quan điểm và tư tưởng của mình. Theo đó, ngoài hoạt động tư vấn, các think tank của Trung Quốc rất coi trọng việc xuất bản các ấn phẩm như tạp chí, sách… cũng như cổ vũ chuyên gia công bố các bài viết trên các tạp chí khác nhau; thông qua truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội để thể hiện, công bố thành quả nghiên cứu cũng như quan điểm của mình; 4) Đổi mới tổ chức bộ máy theo mô hình hoạt động của think tank hiện đại và tăng cường hợp tác giữa think tank với khu vực công, doanh nghiệp và các think tank khác. Để góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực cho think tank, ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh trách nhiệm của tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong công tác xây dựng think tank; coi việc xây dựng think tank là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ năm, đổi mới cơ chế nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động và nâng cao sức ảnh hưởng quốc tế của think tank.

Nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng trong hoạt động của think tank. Vì vậy, để phát triển và phát huy vai trò của think tank, Trung Quốc rất chú trọng việc đổi mới cơ chế tài chính theo hướng đa dạng hóa nguồn tài chính cho hoạt động của think tank. Cụ thể là, ngoài việc tăng cường đầu tư trực tiếp tài chính cho hoạt động của think tank thông qua quỹ phát triển think tank, Chính phủ Trung Quốc còn mở rộng hạn mức tài trợ, đóng góp của xã hội cho hoạt động của think tank thông qua chính sách ưu đãi, miễn thuế để khích lệ doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cũng như cá nhân tham gia đóng góp, quyên góp tài chính cho hoạt động của think tank. Bên cạnh đó, coi trọng việc nâng cao sức ảnh hưởng của think tank Trung Quốc trên trường quốc tế thông qua việc khuyến khích các think tank quan tâm đến các vấn đề toàn cầu, tăng cường đặt hàng để các think tank nghiên cứu các vấn đề chung trên toàn cầu, khuyến khích các think tank “chiêu mộ” các chuyên gia giỏi trên thế giới đến làm việc trong các think tank ở Trung Quốc; thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các think tank trên thế giới; bồi dưỡng và nâng cao năng lực hợp tác quốc tế cho các chuyên gia đang hoạt động trong các think tank; ủng hộ và khuyến khích các think tank trong nước công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí quốc tế; xây dựng chi nhánh, văn phòng đại diện của think tank Trung Quốc ở một số nước trên thế giới.

2. Một số gợi mở đối với Việt Nam 

Thể chế chính trị Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Do đó, những kinh nghiệm của Trung Quốc về phương thức xây dựng và phát huy vai trò của think tank trong đời sống chính trị - xã hội có thể nêu lên một số gợi mở như sau:

Một là, Đảng và Nhà nước cần coi trọng hơn vai trò của think tank trong quá trình chính sách công cũng như trong đời sống chính trị - xã hội, từ đó có văn bản cụ thể để hướng dẫn, định hướng sự phát triển của think tank ở nước ta.

Trong thời kỳ đổi mới, ĐCS Việt Nam luôn khẳng định: “Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học” và “coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”(6). Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về xây dựng và phát triển think tank ở nước ta, nhất là có hướng dẫn cụ thể để phát triển một cách lành mạnh các think tank xã hội.

Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường hoạt động và sự phát triển của think tank.

Sau hơn 30 năm đổi mới, nước ta đã hình thành các loại hình think tank khác nhau. Tuy nhiên, sự phát triển vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, có sự mất cân đối giữa các loại hình think tank. Cụ thể là, think tank của  Đảng, Nhà nước có số lượng lớn, trong khi think tank của trường đại học, doanh nghiệp và xã hội số lượng còn ít. Do đó, để đáp ứng yêu cầu mới hiện nay, cần coi trọng phát triển mạnh mẽ và cân bằng các các loại hình think tank, nhất là có cơ chế để các think tank thuộc trường đại học, doanh nghiệp và xã hội thành lập và hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc tạo môi trường thuận lợi để think tank ra đời, cần coi trọng đổi mới thể chế quản lý của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của think tank nhằm nâng cao tính tự chủ; cần tạo môi trường công bằng để các think tank cạnh tranh với nhau; khích lệ sự tranh luận, phản biện giữa các chuyên gia và think tank về các vấn đề có liên quan. Khích lệ các chuyên gia và think tank thông qua nhiều hình thức khác nhau như qua cổng thông tin điện tử, hội thảo khoa học, hội nghị tư vấn, báo chí và truyền thông đại chúng, xuất bản sách, tạp chí... để thể hiện công khai ý kiến, chính kiến của mình đối với những vấn đề quan trọng (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia).

Thứ ba, kiện toàn thể chế quyết sách theo hướng mở và dân chủ; coi sự tham gia của think tank là một khâu quan trọng trong quá trình chính sách công.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã thông qua nhiều phương thức để phát huy vai trò của think tank. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập và hạn chế. Hiện tượng cơ quan hoạch định chính sách tự nghiên cứu, khởi thảo, thẩm định và quyết định chính sách đã tạo ra một vòng khép kín, thiếu cơ chế độc lập từ bên ngoài tham gia vào quá trình tư vấn, phản biện chính sách(7). Bên cạnh đó, “một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chỉ chú trọng đến vốn tiền, vật chất mà chưa coi trọng nguồn nhân lực có trình độ cao. Vẫn còn hiện tượng ngại tiếp xúc, đối thoại, không thực sự lắng nghe, thậm chí quy chụp, nhất là khi trí thức phản biện những chủ trương, chính sách, những đề án, dự án do các cơ quan lãnh đạo và quản lý đưa ra”(8). Thiếu cơ chế để phát huy thế mạnh và năng lực của các think tank vào quá trình hoạch định chính sách. Các cơ quan hoạch định chính sách chưa đa dạng hóa các hình thức để tương tác và tranh thủ sự “trợ giúp” từ các think tank trong quá trình xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách. Việc tập hợp các chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực khác nhau vào các hội đồng, ủy ban tư vấn chính sách, việc lắng nghe ý kiến tư vấn và phản biện của các think tank cần được coi trọng đúng mức. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình chính sách còn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Do đó, để phát huy tốt vai trò của think tank trong quá trình chính sách công, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nhận thức rõ hơn tầm quan trọng trong hoạt động và sự tham gia của think tank; thực hiện tốt hơn công khai thông tin, minh bạch trong hoạt động của khu vực công, nhất là trong hoạt động của nhà nước; việc trưng cầu ý kiến và lấy ý kiến của các chuyên gia, think tank đối với các chính sách, quyết sách quan trọng cần được xem là một khâu bắt buộc và được quy định trong các văn bản pháp luật; có cơ chế để phát huy vai trò của think tank trong đánh giá chính sách; đưa dịch vụ tư vấn chính sách của think tank vào phạm vi và danh mục mua sắm dịch vụ của các cơ quan nhà nước.

Thứ tư, các think tank cần đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao năng lực tư vấn chính sách.

Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, các think tank cần nhận thức rõ hơn chức năng, vai trò của mình, đề cao trách nhiệm xã hội; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; đổi mới quản lý nguồn nhân lực nhằm tập hợp, sử dụng và phát huy được chuyên gia tài năng; xây dựng mạng lưới quan hệ ổn định với các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các think tank trong và ngoài nước, truyền thông đại chúng và các tổ chức xã hội; đa dạng hóa các hình thức nhằm thể hiện, công bố thành quả nghiên cứu của mình./.

------------------------------------------------------

Ghi chú:

(1) Đảng Cộng sản Trung Quốc (2017),  Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX, http://cpc.people.com.cn.

(2),(4) Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc (2015), Ý kiến về tăng cường xây dựng think tank theo mô hình mới đặc sắc Trung Quốc, http://www.gov.cn/ xinwen/2015-01/20/content_2807126.htm.

(3) Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện (2017), Ý kiến về thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các think tank xã hội, http://www.gov.cn.

(5), (7) Nguyễn Trọng Bình (2016), “Phát huy vai trò của tổ chức tư vấn, nghiên cứu chính sách trong lĩnh vực chính sách công”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 4/2016.

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, H. 2016, tr. 161-162.

(8) Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

TS Nguyễn Trọng Bình - Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chính sách thu hút nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của Australia và những gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 27/05/2020
Bài viết giới thiệu khái quát chính sách thu hút nguồn nhân lực của Australia với mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng người bản địa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người bản địa với các nhóm khác trong xã hội; qua đó kiến nghị một số nội dung Việt Nam có thể nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng dân tộc thiểu số đạt hiệu quả.

Tiêu chuẩn phục vụ công của cơ quan hành chính ở một số quốc gia trên thế giới và những gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 13/05/2020
Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, trước những hạn chế và bất cập trong hoạt động của hành chính nhà nước theo mô hình hành chính công truyền thống, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành cải cách hành chính (CCHC) theo mô hình “hành chính phục vụ,” cũng như nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính (CQHC) với phương châm “người dân là trên hết”, “phục vụ là thứ nhất”. Thực tiễn bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ công ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh và Australia đã cho thấy rõ điều này.

Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển bền vững - từ quan niệm của quốc tế đến những gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 06/05/2020
Năm 1982, qua nghiên cứu một cách có hệ thống sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản thời kỳ 1925-1975 (và một số nước ở Đông Á), đặc biệt là nghiên cứu giai đoạn phát triển “thần kỳ” ở Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 1973, Chalmers Johnson - nhà khoa học chính trị người Mỹ và là giáo sư danh dự của Đại học California, San Diego đã đưa ra khái niệm “Nhà nước kiến tạo phát triển”. Ch.Jonhson sử dụng ý tưởng về nhà nước kiến tạo phát triển là nhằm “vượt qua sự tương phản giữa nền kinh tế Hoa Kỳ (điển hình của mô hình kinh tế tư bản thị trường tự do) và Liên bang Xô viết (điển hình của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung)”(1). Khái niệm của Ch.Johnson đã trở thành nền tảng cho hướng tiếp cận và nghiên cứu về nhà nước kiến tạo phát triển cho đến hiện nay.

COVID-19 thế giới ngày 27/4/2020: Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ do dịch dự báo tới 16%

Ngày đăng 27/04/2020
Cập nhật dịch COVID-19 của Worldometers tới 6h15 sáng ngày 27/4/2020, giờ Hà Nội cho thấy trên toàn cầu có 2.989.420 ca mắc COVID-19, 206.736 trường hợp tử vong và số bệnh nhân đã phục hồi là 876.494.

Covid-19: Số ca mắc toàn cầu vượt mốc 2,7 triệu, WHO cảnh báo đại dịch kéo dài

Ngày đăng 24/04/2020
Thế giới ghi nhận hơn 2,7 triệu ca mắc Covid-19 và 190.392 ca tử vong. Trong đó Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong.

Tiêu điểm

Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử

“Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.