Hà Nội, Ngày 26/09/2020

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 11/03/2020   07:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/3/2020, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 55-NQ/TW).

Kế hoạch yêu cầu quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 55-NQ/TW, đề cao vai trò trách nhiệm của Ban Cán sự đảng Bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Bộ đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan nhằm đạt mục tiêu đã đề ra. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Cán sự đảng Bộ.

Nội dung trọng tâm

1. Thực hiện Quy chế phối hợp công tác, đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Nghị quyết số 55-NQ/TW; qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành năng lượng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, xác định phát triển năng lượng quốc gia là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng cùng cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ hoàn thành tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 95-CTr/BCSĐ, ngày 20/4/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 178-KH/BCSĐ, ngày 17/9/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao, chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Chương trình hành động số 214-Ctr/BCSĐ, ngày 24/10/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Phổ biến, quán triệt để đội ngũ cán  bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, coi đây là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội.

Thứ hai, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng quốc gia và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển năng lượng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thứ ba, triển khai xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, qua đó góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân vào quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển năng lượng quốc gia. Tích cực tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW.

Thứ tư, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách thu hút thanh niên, trí thức trẻ về nông thôn để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 55-NQ/TW của các địa phương.

Thứ năm, chú trọng nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về năng lượng quốc gia ở các bộ, ngành, địa phương phù hợp với những yêu cầu, nhiệm vụ mới về Chiến lược phát triển năng lược quốc gia.

Thứ sáu, tích cực tham gia công tác sửa đổi, hoàn thiện thể chế về năng lượng quốc gia theo đề của các bộ, ngành, bảo đảm bám sát tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW./.

Thu Trà

Tin tức cùng chuyên mục

Qúa trình công tác của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng 25/09/2020
Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1444/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng ban hành Công điện tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 25/09/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Công điện số 1300/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày đăng 25/09/2020
Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 22-29/9/2020 tại New York (Mỹ), ngày 25/9/2020 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới Hội nghị.

Năm 2021 sẽ đánh giá, công bố xếp hạng chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 24/09/2020
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, bắt đầu từ năm 2021 sẽ đánh giá, công bố xếp hạng chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương hàng năm.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra công tác tuyển dụng, xét tuyển tại Kho bạc Nhà nước

Ngày đăng 24/09/2020
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".