Hà Nội, Ngày 09/07/2020

Trang bị, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Ngày đăng: 21/02/2020   07:06
Mặc định Cỡ chữ
Trước yêu cầu của thời kỳ nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phẩm chất, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đang trở thành một trong những vấn đề cấp thiết. Bài viết khẳng định tầm quan trọng và đề xuất giải pháp trang bị, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Ảnh minh họa: internet

Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất, là phẩm chất quan trọng hàng đầu cần phải có của mỗi cán bộ, đảng viên; là sự cụ thể hóa bản lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân, vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng con người; là sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân; là tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đó còn là tinh thần chủ động trong đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của chúng, phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Do đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng cách mạng, “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới”; đồng thời, nỗ lực, sáng tạo và phát huy sức mạnh tiềm năng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó là yêu cầu vừa thường xuyên, vừa bức thiết trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, không chỉ nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo có vai trò quyết định đối với sự thành bại của cách mạng. Từ xưa tới nay, sự hưng thịnh hay suy vong của bất kỳ quốc gia, dân tộc hay chế độ nào đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ - những con người có khả năng chính trị và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý. Đây là đội ngũ nhân sự có vai trò rường cột trong tham mưu hoạch định chính sách, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “cán bộ là cái gốc của mọi việc”(1), “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”(2), “bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”(3). Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa VIII đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”(4). Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Cán bộ cấp chiến lược là những cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương thuộc diện quản lý của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là hạt nhân, là lực lượng nòng cốt, vận hành hệ thống chính trị hoạt động; đề xuất những ý tưởng mới, sáng tạo, tư duy chiến lược, dài hạn; hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách lãnh đạo, quản lý ở tầm vĩ mô của đất nước; dự báo kịp thời sự thay đổi của tình hình và điều chỉnh nhanh nhạy các quyết sách theo sự thay đổi đó. Như vậy, cán bộ cấp chiến lược là những người quyết định và giải quyết những vấn đề chiến lược của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; là nhân tố quyết định đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, đội ngũ cán bộ nước ta, trong đó có cán bộ cấp chiến lược đã có sự trưởng thành, lớn mạnh. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã khẳng định: “Cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện”(5). Đây chính là nhân tố then chốt quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, chủ nghĩa cá nhân, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm”(6). Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế thành quả của đổi mới, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Do đó, đặt ra yêu cầu Đảng phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên số, hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu để phát triển, thì cán bộ cấp chiến lược phải có phẩm chất, năng lực, trình độ cao, am hiểu sâu sắc những vấn đề của quốc tế và thời đại; thích ứng nhanh nhạy với môi trường quốc tế; có khả năng quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Nghị quyết số 26-NQ/TW đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đối với cán bộ cấp chiến lược: “Thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; trên 15% dưới 45 tuổi; từ 40 - 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”(7).

Để thực hiện được mục tiêu trên, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó phải tăng cường trang bị, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cụ thể là:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông” dẫn tới khuyết điểm và trước hết, nguy hiểm nhất là “khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan” mà “nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng”(8). Đối với cán bộ cấp chiến lược, cần giáo dục để họ hiểu và thấm nhuần về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Từ những vấn đề này, sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức chính trị đúng đắn, có thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Từ đó, kiên quyết đấu tranh với những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức; xây dựng lối sống trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn. Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị phải luôn gắn với “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo phương châm mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hàng ngày, trong đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.  

Cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu, càng phải hết sức nêu gương, tự phê bình và phê bình về phẩm chất đạo đức, lối sống ở mọi lúc, mọi nơi thì mới có tác dụng lôi cuốn cấp dưới và quần chúng noi theo. Ngay trong gia đình, cán bộ, đảng viên cần luôn nêu gương về sự tích cực lao động, học tập và công tác; vị tha, nhân văn trong quan hệ giữa người với người. Đối với cơ quan, đơn vị công tác, làm việc hay cộng đồng dân cư mình sinh sống cần nêu gương về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương… Cán bộ cấp chiến lược cần học trước, làm trước để quần chúng nhân dân, cấp dưới nhìn vào đó mà noi theo. Đây là những cán bộ được Đảng, Nhà nước tin cậy giao quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng, liên quan trực tiếp đến quốc kế, dân sinh, đến uy tín của Đảng và Nhà nước; là những người chỉ huy cao nhất, “tư lệnh” bộ, ngành, địa phương.  

Do vậy, yêu cầu trước tiên đối với cán bộ cấp chiến lược là không được phép “đổi màu, phai sắc”, mơ hồ, mà phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, với cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Đã là cán bộ cấp chiến lược thì nhất thiết không được cơ hội chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm chệch hướng con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, tức là cán bộ cấp chiến lược phải có quan điểm, lập trường chính trị kiên định, vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của thời cuộc.

Hai là, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược hoặc cán bộ quy hoạch cấp chiến lược.

Luân chuyển cán bộ nhằm rèn luyện, thử thách và khảo nghiệm để làm căn cứ cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch; tạo điều kiện cho cán bộ khi hết hai nhiệm kỳ làm lãnh đạo, quản lý được chuyển sang vị trí công tác mới phù hợp với năng lực và sở trường; khắc phục tư duy khép kín, cục bộ địa phương trong công tác cán bộ hiện nay, tạo động lực và nguồn sáng tạo mới trong đội ngũ cán bộ, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho lâu dài, bảo đảm cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác luân chuyển cán bộ thông qua thực tiễn làm cho cán bộ “hiểu thấu” tình hình, thấy được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã phù hợp với thực tế hay chưa, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế khâu nào, việc gì. Việc luân chuyển cán bộ sẽ góp phần khắc phục tình trạng cán bộ cấp trên “chỉ biết trông từ trên xuống”, còn cán bộ ở địa phương “chỉ biết trông từ dưới lên”. Việc luân chuyển nên hướng vào những địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi thí điểm mô hình mới để thử thách, rèn luyện, đào tạo cán bộ.  

Trong những năm qua, việc luân chuyển cán bộ được thực hiện khoa học gắn liền với điều động, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, quản lý ở các cấp, các ngành đã giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn về công tác cán bộ; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, tư tưởng cục bộ, địa phương, khép kín và tâm lý tự thỏa mãn trong công tác cán bộ. Đồng thời, giúp cho các cơ quan, địa phương chủ động trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận trước mắt và lâu dài.  

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược.

Năng lực của cán bộ là sự kết tinh của nhiều yếu tố: trí tuệ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn,… được hình thành qua quá trình học tập, rèn luyện gian khổ; trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quan trọng. Vì vậy, Đảng cần tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp chiến lược, nhất là về khoa học, lý luận, ngoại ngữ, cập nhật kiến thức mới. Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực này như: Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kết luận số 57-KL/TW ngày 08/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...  

Do đó, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học lý luận chính trị; gắn giữa lý luận và thực tiễn, giữa nhận thức với hành động, giữa học tập với rèn luyện, giữa lý luận với nâng cao kỹ năng thực hành; chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy, nhất là tư duy chiến lược; kiên quyết khắc phục tình trạng lười học tập lý luận, chạy theo bằng cấp. Trên cơ sở rút kinh nghiệm các lớp dự nguồn Trung ương khóa XII, cần đổi mới chương trình, bố trí giảng viên phù hợp, thực hiện tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới phát sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng. Chương trình bồi dưỡng là những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết của các Hội nghị Trung ương nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, những vấn đề toàn cầu và khu vực đang tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Ngày 06/8/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với 95 học viên là những đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026. Trong sáu tuần, các học viên được tiếp cận, nghiên cứu sáu học phần về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo và quản lý; với 46 chuyên đề, trong đó 37 chuyên đề do các chuyên gia trong nước và 09 chuyên đề do các chuyên gia quốc tế thực hiện; đi thực tế. Các chuyên đề được biên soạn công phu, được tổ chức thẩm định một cách chặt chẽ và chỉnh sửa nghiêm túc trước khi ban hành. Các chuyên đề của lớp học bao quát những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, những vấn đề toàn cầu và khu vực đang tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Đó là những vấn đề mới về cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước; về xây dựng Đảng toàn diện, thực hành dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; các vấn đề về an ninh - quốc phòng, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý,... Những nội dung này là kết quả nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam và quốc tế. Sau những buổi lên lớp, nhà trường đều tổ chức các buổi thảo luận để các đồng chí chia sẻ quan điểm và nhận thức về nội dung các báo cáo chuyên đề, qua đó, làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan. Qua đây, cán bộ cấp chiến lược không những được nâng cao về trình độ chuyên môn mà còn được rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức.  

Bốn là, mỗi cán bộ cấp chiến lược phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

Mỗi cán bộ cấp chiến lược cần phải nỗ lực không ngừng học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Thông qua đó, giúp mỗi cán bộ rèn luyện và giữ vững bản lĩnh chính trị, sự kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên hết, trước hết; đồng thời, thiết thực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quần chúng nhân dân đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Cùng với đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, mà cụ thể là chú trọng: phòng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; yêu thương con người, đồng bào, đồng chí; gần dân, trọng dân, chăm lo đời sống nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả trên tinh thần tự nguyện và tự giác, thường xuyên và lâu dài…

Rèn luyện đạo đức cách mạng là việc phải làm thường xuyên, liên tục, suốt đời; đây là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống và đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, việc rèn luyện đạo đức của cán bộ cấp chiến lược phải được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(9). Quá trình rèn luyện đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong mọi mối quan hệ với tổ chức và cá nhân, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng. Có như vậy, cán bộ cấp chiến lược mới xây dựng được cho mình phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Năm là, phát huy tính tích cực, tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ cấp chiến lược và xây dựng cơ chế thúc đẩy cán bộ cấp chiến lược tự nâng cao bản lĩnh chính trị.

Tự học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ cấp chiến lược là phương thức chủ yếu và trực tiếp để họ tự mình nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần tăng cường công tác giáo dục thường xuyên cho đội ngũ cấp chiến lược về tiêu chuẩn cán bộ theo Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về tầm quan trọng của việc tự tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đồng thời tạo môi trường, điều kiện, nhất là tạo ra các phong trào để cán bộ cấp chiến lược tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Cán bộ cấp chiến lược phải đi đầu trong việc nêu gương, giữ nghiêm kỷ luật đối với bản thân và trong tập thể, làm hạt nhân trung tâm đoàn kết, làm “đầu tàu” để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiến lên phía trước; dứt khoát không được tự ý ban hành những cơ chế, chính sách vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, trái với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cán bộ cấp chiến lược phải nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn “dĩ công vi thượng”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng lên trên hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ quý mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”; “Nếu mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được”(10).  

Rèn luyện đạo đức cách mạng là việc phải làm thường xuyên, liên tục, suốt đời; là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống và đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, việc rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi. Quá trình rèn luyện đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong mọi mối quan hệ với tổ chức và cá nhân, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng; phải được sự giám sát của cấp ủy, của nhân dân trên tinh thần: dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là nhân tố then chốt, quyết định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, trong đó, việc trang bị, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu mới là vấn đề đặc biệt quan trọng. Công tác này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, trang bị kiến thức toàn diện cho cán bộ cấp chiến lược để có năng lực đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới./.

----------------------------

Ghi chú:  

(1), (2), (3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG-ST, H. 2002, tr.269, tr. 240, tr.46.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 56, Nxb CTQG, H.1997, tr.332.

(5), (6), (7) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2018, tr.45, tr.47, tr.58-59.

(8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG-ST, H. 2011, tr.273.

(9) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.602.

(10) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG-ST, H.1995,  tr.552. 

 

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nhận thức rõ hơn và hành động quyết liệt hơn trong phòng, chống lãng phí

Ngày đăng 06/07/2020
Lãng phí, cùng với quan liêu, tham nhũng đã và đang gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, so với tham nhũng, công tác phòng, chống lãng phí chưa được coi trọng đúng mức. Bài viết góp phần làm rõ quan niệm về lãng phí, nguyên nhân gây ra lãng phí và công tác phòng, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước hiện nay. 

Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày đăng 23/06/2020
Tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực dễ bị lợi dụng vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc này là vấn đề cấp thiết.

Thực trạng và một số giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 10/06/2020
Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, tham nhũng được nhận diện là một quốc nạn, một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

Ngày đăng 04/05/2020
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn các bộ, ngành, địa phương đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giải pháp tinh giản biên chế

Ngày đăng 08/04/2020
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đã thu được một số kết quả cụ thể. Tuy nhiên, nhìn tổng thể các kết quả này chưa phản ánh đủ tinh thần tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xã hội hóa và tăng tính tự chủ các hoạt động sự nghiệp. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, cần được đánh giá một cách khách quan.