Hà Nội, Ngày 06/07/2020

Học Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp

Ngày đăng: 05/02/2020   04:46
Mặc định Cỡ chữ
Hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. 

Qua đó góp phần quan trọng tạo bước chuyển mạnh về chấp hành kỷ luật, kỷ cương; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị số 05.

Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu 

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ chủ chốt thành phố; xây dựng và triển khai Kế hoạch 54-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 05 đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

Thành phố xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ đối với Đảng bộ Thành phố là học tập và làm theo tình yêu thương con người, chăm lo cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng bộ Thành phố chuyển biến nhận thức sâu sắc về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, có thái độ và thực tâm là công bộc của nhân dân; tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người, nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác, Thành phố xác định và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X để tập trung thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá của Thành phố.

Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn Thành phố đã có sự chuyển biến bước đầu tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã dần trở nên tự giác và thường xuyên hơn.

Ngày càng xuất hiện nhiều hơn các gương điển hình, những cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn tồn tại, khuyết điểm như: còn có cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa thực tâm gắn bó và nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành ý thức tự giác, thường xuyên.

Xây dựng lòng tin trong nhân dân bằng hành động cụ thể

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chủ đề trong năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc thực hiện tốt nội dung chủ đề này đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có một vai trò rất quan trọng, qua đó bồi đắp niềm tin và động lực góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh.

Một trong những nội dung quan trọng nhất mà Đảng bộ thành phố xác định rất rõ là việc tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân chính là con đường cơ bản và ngắn nhất để nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Có gần dân, sát dân, hiểu dân, đặt mình trong sự giám sát của nhân dân mới ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó chính là dựa vào dân để xây dựng Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn kiện và nhân sự, sẽ được các cấp ủy đảng trên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức, uy tín và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

Trong quá trình chuẩn bị văn kiện và việc thảo luận, quyết nghị tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và các cấp trong thời gian tới cần xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trên quan điểm tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt với nhân dân và thực hiện những cách thức lấy ý kiến để đo lường hiệu quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua bằng sự tham gia của nhân dân, sự đánh giá của nhân dân, khi đó sẽ dễ dàng xác định được những chủ trương, chính sách nào được lòng dân để từ đó phát huy.

Đồng thời những nội dung nào chưa thuận lòng dân, chưa sát với thực tiễn cuộc sống, chưa đáp ứng các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân thì nhanh chóng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, để sớm đưa được những nghị quyết thiết thực đi vào đời sống.

Để triển khai có hiệu quả và có sức lan tỏa chủ đề năm 2020 của Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy đề cao yêu cầu nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, của người đứng đầu các cấp, trong từng việc làm, trong cuộc sống hàng ngày để tạo ra sự lan tỏa bằng hành động và bằng việc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại cấp ủy, tổ chức đảng của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng đảng viên. Cốt lõi vẫn là cán bộ, đảng viên sát dân, hiểu dân, thực tâm lo cho dân, luôn vì dân, phục vụ dân, “nói đi đôi với làm”, nói ít làm nhiều thì khi đó mới thuyết phục, lôi cuốn, vận động được đông đảo nhân dân cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố./.

Theo: sggp.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày đăng 23/06/2020
Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là sự kết tinh giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta - truyền thống tôn vinh và ghi nhớ công lao những người đã có công với đất nước và dân tộc.

Trách nhiệm nêu gương phải trở thành nhu cầu văn hóa tự giác, tự nguyện

Ngày đăng 15/06/2020
Chia sẻ với Tạp chí Tổ chức nhà nước, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, nêu gương phải được coi là bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm, đồng thời phải có tính tự giác, tự nguyện, trở thành một nhu cầu văn hóa trong lẽ sống, lối sống và nếp sống hàng ngày của mỗi người, trước hết là của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, công sở. Người biết nêu gương là người đạt đến những phẩm chất của nhân cách văn hóa, luôn có mong muốn trở nên tốt đẹp để tự hoàn thiện bản thân mình theo hệ giá trị chuẩn mực chân - thiện - mỹ.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Ngày đăng 04/06/2020
Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những vấn đề mà toàn Đảng, toàn dân ta đang quyết tâm là xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Do đó, phải nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc, toàn diện vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 27/05/2020
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong bản Di chúc lần viết khởi thảo ngày 15/5/1965, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”(1).

Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

Ngày đăng 27/05/2020
Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Bác để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài.