Hà Nội, Ngày 28/09/2020

Chuyển biến trong thực hiện trách nhiệm nêu gương ở Đảng bộ thành phố Nam Định

Ngày đăng: 20/01/2020   02:34
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngay sau khi có các Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các hướng dẫn nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hiện. Trong đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Cán bộ Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung tham mưu UBND thành phố Nam Định quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm các quy định về việc nêu gương theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết với chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ, kiểm điểm cuối năm và khi cần thiết. Các tập thể, cá nhân đều nghiêm túc trong việc liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ nguyên nhân, tự đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

Ở nhiều tổ chức đảng, người đứng đầu gương mẫu tự giác kiểm điểm, sửa chữa, khắc phục để cấp dưới học tập và làm theo; các đồng chí cán bộ, đảng viên đã phát huy tính chủ động, mạnh dạn đóng góp ý kiến phê bình sự lãnh đạo của chi bộ, tổ chức đảng, cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, từng bước khắc phục tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm. Đặc biệt, giải pháp nổi bật trong thực hiện các quy định về nêu gương ở Đảng bộ thành phố đó là thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy không ngừng củng cố, kiện toàn, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, bảo đảm sự đồng bộ và phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 đảm bảo về trình độ, độ tuổi, cơ cấu; cử 34 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị với tổng số 311 học viên; tiến hành luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 63 đồng chí. Mặt khác để thực hiện hiệu quả việc nêu gương trong công tác cán bộ, Thành ủy Nam Định đã xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã xử lý kỷ luật 104 trường hợp đảng viên có vi phạm bằng các hình thức: khiển trách 58 trường hợp, cảnh cáo 15 trường hợp, cách chức 5 trường hợp (trong đó có 1 trường hợp là Thành ủy viên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định), khai trừ 25 trường hợp; xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng trong sửa đổi lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm số lượng và thời gian các cuộc họp, giúp cán bộ, đảng viên có thêm thời gian về cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân và giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, có thái độ ứng xử đúng mức với nhân dân.

Do đó, nhiều nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã được đáp ứng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tăng hiệu quả nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Nam Định trở thành đô thị trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Theo: baonamdinh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".